Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
91 2015 Баянхонгор 97124.48 Дэлгэрэнгүй
92 2015 Булган 32448.52 Дэлгэрэнгүй
93 2015 Говь Алтай 928.26 Дэлгэрэнгүй
94 2015 Говьсүмбэр 10035.44 Дэлгэрэнгүй
95 2015 Дархан Уул 26580.70 Дэлгэрэнгүй
96 2015 Дорноговь 4368927.63 Дэлгэрэнгүй
97 2015 Дорнод 23.21 Дэлгэрэнгүй
98 2015 Дундговь 1610097.50 Дэлгэрэнгүй
99 2015 Завхан 358236.29 Дэлгэрэнгүй
100 2015 Орхон 163.76 Дэлгэрэнгүй