Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
1 2019 Архангай 552370.30 Дэлгэрэнгүй
2 2019 Баян Өлгий 113592.30 Дэлгэрэнгүй
3 2019 Баянхонгор 83.80 Дэлгэрэнгүй
4 2019 Булган 515791.40 Дэлгэрэнгүй
5 2019 Говь Алтай 635814.00 Дэлгэрэнгүй
6 2019 Говьсүмбэр 38066.70 Дэлгэрэнгүй
7 2019 Дархан Уул 18853.10 Дэлгэрэнгүй
8 2019 Дорноговь 780594.20 Дэлгэрэнгүй
9 2019 Дорнод 11884.90 Дэлгэрэнгүй
10 2019 Дундговь 866730.20 Дэлгэрэнгүй