Газрын нэгдмэл сан


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
1 2020 Архангай 5531382.00 Дэлгэрэнгүй
2 2020 Баян Өлгий 4571888.06 Дэлгэрэнгүй
3 2020 Баянхонгор 11597780.23 Дэлгэрэнгүй
4 2020 Булган 4873300.01 Дэлгэрэнгүй
5 2020 Говь Алтай 14144767.04 Дэлгэрэнгүй
6 2020 Говьсүмбэр 554180.00 Дэлгэрэнгүй
7 2020 Дархан Уул 327499.99 Дэлгэрэнгүй
8 2020 Дорноговь 10947230.01 Дэлгэрэнгүй
9 2020 Дорнод 12359743.01 Дэлгэрэнгүй
10 2020 Дундговь 7469032.00 Дэлгэрэнгүй