Хөдөө аж ахуйн газар

114,041.86 мянган га

Хот тосгон, бусад суурины газар

917.77 мянган га

Зам, шугам сүлжээний газар

474.83 мянган га

Ойн сан бүхий газар

14,256.86 мянган га

Усны сан бүхий газар

660.89 мянган га

Тусгай хэрэгцээний газар

26,060.76 мянган га

Газрын нэгдмэл сан

Бусад мэдээлэл...
Газрын нэгдмэл сангийн талбайн хэмжээ, 2020 он
Аймгийн нэр Талбайн хэмжээ, мянган га
1 Архангай 5,531.38
2 Баян Өлгий 4,571.89
3 Баянхонгор 11,597.78
4 Булган 4,873.30
5 Говь Алтай 14,144.77
6 Говьсүмбэр 554.18
7 Дархан Уул 327.50
8 Дорноговь 10,947.23
9 Дорнод 12,359.74
10 Дундговь 7,469.03
11 Завхан 8,245.57
12 Орхон 84.40
13 Өвөрхангай 6,289.53
14 Өмнөговь 16,538.05
15 Сүхбаатар 8,228.72
16 Сэлэнгэ 4,115.26
17 Төв 7,404.24
18 Увс 6,958.54
19 Улаанбаатар 470.44
20 Ховд 7,606.04
21 Хөвсгөл 10,062.88
22 Хэнтий 8,032.51
Нийт талбай 156,412.97

Статистик тайлан

Бусад мэдээлэл...