Ургамлын гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
1 2017-08-02 Дорнод Матад Түүсэн, 24.8.1. Байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
2 2017-08-30 Дорноговь Замын Үүд Тээвэрлэсэн, 24.8.1. Байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
3 2017-11-01 Сэлэнгэ Сүхбаатар Хадгалсан, 24.8.1. Байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
4 2017-08-02 Дорнод Матад Тээвэрлэсэн, 24.8.1. Байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
5 2017-08-31 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Худалдан авсан, 24.8.1. Байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
6 2017-06-07 Баянхонгор Баянлиг Тээвэрлэсэн, 24.8.1. Байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
7 2017-08-02 Дорнод Матад Түүсэн, 24.8.1. Байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
8 2017-09-10 Сэлэнгэ Сайхан Хадгалсан, 24.8.1. Байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
9 2017-08-29 Дорнод Халх Гол Түүсэн, 24.8.1. Байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
10 2017-06-22 Дорнод Хэрлэн Хадгалсан, 24.8.1. Байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх, Цагдаагийн ерөнхий газар