Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
1 2010 Говь Алтай Эрдэнэ агнасан, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 1-р заалт, Мэргэжлийн хяналтын газар
2 2010 Говь Алтай Шарга агнасан, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 1-р заалт, Мэргэжлийн хяналтын газар
3 2010 Говь Алтай Халиун агнасан, ЭХ, 61.1, Мэргэжлийн хяналтын газар
4 2010 Говь Алтай Алтай агнасан, ЭХ, 61.1, Мэргэжлийн хяналтын газар
5 2011 Говь Алтай Дарви агнасан, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 2-р заалт, Мэргэжлийн хяналтын газар
6 2012 Улаанбаатар Хан Уул улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан, ГТХ-ийн 290.2.2, Гаалийн ерөнхий газар
7 2012 Говь Алтай Бигэр агнасан, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 1-р заалт, Мэргэжлийн хяналтын газар
8 2012 Говь Алтай Халиун агнасан, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 1-р заалт, Мэргэжлийн хяналтын газар
9 2012 Говь Алтай Халиун агнасан, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 1-р заалт, Мэргэжлийн хяналтын газар
10 2013 Өвөрхангай Богд агнасан, Амьтны тухай хуулийн 37.2, Мэргэжлийн хяналтын газар