Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
61 2018-02-02 Улаанбаатар Сонгинохайрхан хадгалсан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
62 2018-08-23 Өмнөговь Ханбогд улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
63 2018-03-13 Өмнөговь Ханбогд улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
64 2018-05-28 Өмнөговь Ханбогд улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
65 2018-05-05 Өмнөговь Ханбогд улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
66 2018-02-05 Өмнөговь Ханбогд улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
67 2018-03-06 Өмнөговь Ханбогд улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
68 2018-02-07 Өмнөговь Гурвантэс улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
69 2018-11-01 Өвөрхангай Хархорин барьсан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
70 2018-10-03 Завхан Их Уул агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар