Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
41 2018-09-26 Дорноговь Хатанбулаг улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
42 2018-01-05 Дорноговь Хатанбулаг улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
43 2018-03-10 Дорноговь Замын Үүд улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
44 2018-05-20 Улаанбаатар Чингэлтэй худалдан авсан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
45 2018-03-29 Улаанбаатар Чингэлтэй тээвэрлэсэн, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
46 2018-09-23 Хөвсгөл Шинэ Идэр агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
47 2017-10-30 Хөвсгөл Шинэ Идэр агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
48 2018-03-18 Хөвсгөл Улаан Уул агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
49 2018-05-05 Ховд Чандмань агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
50 2018-08-09 Ховд Алтай агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар