Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
31 2017-01-15 Дорноговь Сайншанд агнасан, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар
32 2016-12-22 Ховд Буянт агнасан, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар
33 2017-02-13 Дорноговь Сайншанд худалдан авсан, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар
34 2017-01-02 Ховд Мөст агнасан, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар
35 2017-04-05 Улаанбаатар Чингэлтэй тээвэрлэсэн, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар
36 2018-10-15 Өмнөговь Ханбогд улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
37 2018-06-13 Увс Бөхмөрөн улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
38 2018-01-23 Өмнөговь Ханбогд улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
39 2018-01-29 Өмнөговь Ханбогд улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
40 2018-02-06 Орхон Баян Өндөр улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар