Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
1 2017-11-14 Сэлэнгэ Хүдэр тээвэрлэсэн, 24.5.2. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
2 2017-11-14 Өмнөговь Гурвантэс хадгалсан, 24.5.2. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
3 2016-10-16 Хөвсгөл Эрдэнэбулган тээвэрлэсэн, 24.5.2. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
4 2017-11-12 Сэлэнгэ Мандал барьсан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
5 2017-10-16 Өмнөговь Даланзадгад тээвэрлэсэн, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
6 2017-08-03 Хэнтий Батширээт хадгалсан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
7 2017-08-03 Хэнтий Батширээт агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
8 2017-09-30 Хөвсгөл Улаан Уул агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
9 2017-10-10 Увс Өндөрхангай агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
10 2017-08-07 Булган Сэлэнгэ агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар