Гэмт хэрэг зөрчлийн мэдээлэл

Амьтан болон ургамлын гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл, түүнд өртсөн зүйл, тэдгээрийн эд эрхтэн, бүтээгдэхүүний мэдээлэл болон нэмэлт мэдээллийг харах боломжтой.

Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Амьтны тухай хуулиас: Нэн ховор амьтныг төрийн захиргааны төв байгууллагын тусгай зөвшөөрлөөр зөвхөн эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх зориулалтаар агнаж, барьж болно.

Ургамлын гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Байгалийн ургамлын тухай хуулиас: Нэн ховор, ховор ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд, зүйлийг судалгаа, шинжилгээнээс бусад зориулалтаар, эсхүл эцсийн бүтээгдэхүүн болгосноос бусад тохиолдолд гадаадад гаргахыг хориглоно.

Газарзүйн мэдээлэл

Амьтан, ургамлын гэмт хэрэг, зөрчил гарсан газрын мэдээллийг томруулж/жижгэрүүлж харах, гүйлгэж харах, зай болон талбай хэмжих, хүсэлтийн үр дүнг харах, HTML болон PDF хэлбэрээр хэвлэх, байгаль орчны бусад газарзүйн мэдээтэй давхцуулан харах боломжтой.

Статистик тайлан

Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл
Ургамлын гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээгээр

381

Амьтны гэмт хэрэг, зөрчил бүртгэгдсэн байна.

32

Гэмт хэрэг зөрчилд өртсөн амьтны төрлийн тоо

31

Гэмт хэрэг зөрчилд өртсөн амьтны зүйлийн тоо

136

Ургамлын гэмт хэрэг, зөрчил бүртгэгдсэн байна.

7

Гэмт хэрэг зөрчилд өртсөн ургамлын төрлийн тоо

7

Гэмт хэрэг зөрчилд өртсөн ургамлын зүйлийн тоо