Бэлтгэх модны хэмжээ

Бэлтгэх модны дээд хязгаарын мэдээг аймаг, сум, тусгай хамгаалалттай газар нутагт огтлолт, зориулалт, модны төрлөөр ангилан харуулав.

Мод бэлтгэх бүртгэлийн мэдээ

БОНХЯ-аас аймаг, нийслэл, ТХГазарт болон аймгаас сумд олгосон гарал үүслийн гэрчилгээ, мод бэлтгэх эрхийн бичгийн бүртгэл, жагсаалт.

Ойн ашиглалт зөрчлийн мэдээ

Мод бэлтгэлийн талбай тусгаарласан мэдээ, мод бэлтгэх гэрээний мэдээ, бэлтгэх модны тоо хэмжээ, эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээний мэдээ

Байгууллагын мэдээлэл

Мод бэлтгэх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагын талаарх мэдээллийг агуулна.

Мод, модон материал борлуулалт

Мод, модон материал худалдан борлуулах төрөлжсөн зах болон хөрөө рамын мэдээ

Тусгай хамгаалалттай газрын мэдээ

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт хамрагдах ойн сан бүхий газрын нэр, байршил, талбайн мэдээ