Ургамлын зүйл
А
Аварга дүлий
Авирганан хадир
Австрийн хависгана
Агалигалимандуу бургас
Агассизын схистидиум
Адамсын тэрэлж
Адамсын шарилж
Адилбиш диплохистес
Азийн бөөндийгөнө
Азийн дэвхэргэнэ
Азийн жамъянмядаг
Азийн ижилж
Азийн псоротихиа
Азийн төлөгчөвс
Азийн шигмээ
Аксар хунчир
Алаг бэрмэг
Алаг ортууз
Алаг шимэлдэг
Алаг ялхор
Алайн эндокарпон
Алатав шиваантиг
Алатавын бургас
Алатавын хонголзалаа
Алашаа банздоо
Албани тагшрага
Албесцинс жигжил
Алвеллула жигжил
Алвертаны хараа
Александровын нил
Алеппийн малтууш
Алесийн жигжил
Алжирийн гоногимени
Алимархуу бартрами
Алиний бутуулж
Алирс
Алтайн авлис
Алтайн багваахай
Алтайн бамбай
Алтайн биелэг
Алтайн ботууль
Алтайн бриум
Алтайн ганга
Алтайн гурвансорт
Алтайн гүүнхөх
Алтайн даланхальс
Алтайн даланхальс
Алтайн дурваа
Алтайн дэвэргэнэ
Алтайн жамъянмядаг
Алтайн заяахай
Алтайн иршимбэ
Алтайн маалинга
Алтайн нил
Алтайн оймхон
Алтайн ортууз
Алтайн сонгино
Алтайн түмэнтана
Алтайн үет-өвс
Алтайн хамбил
Алтайн хасалгана
Алтайн хонин зажлуур
Алтайн хорс
Алтайн хувилгана
Алтайн хундалжин
Алтайн хунчир
Алтайн хэрс
Алтайн цоорцог
Алтайн шаргал
Алтайн шээрэнгэ
Алтан бэрмэг
Алтаннүдэт толбуур
Алтантолболж канделяриелла
Алтантолгойт хундгай
Алтан тэрэлж
Алтанцэцэгт банга
Алтанцэцэгт даланхальс
Алтаншар шарилж
Алтлаг-арт хаварсал
Алтлаг асахина
Алтлаг биатор
Алтлаг бэриш
Алтлаг кампилиделпус
Алтлаг кампилиделпус
Алтлаг миелохроа
Алтлаг ортотециум
Алтлаг фульгензия
Алтлаг хайрсмаг
Алтлаг хараа
Алтлагцэцэгт гичгэнэ
Алтлаг чидмэг
Алтлаг шохойн ухаалж
Алтлиг бэрмэг
Алтлиг бэрмэг
Алхан сагай
Альбертын нохойхошуу
Альпийн бутуулж
Альпийн зэгэлж
Альпийн микобластус
Альпийн шигдэл
Альпийн эмжээртнавчраа
Алютацеа харлаг
Амгуны өлөн
Америк тукерманопсис
Амманы сэдэргэнэ
Амтгүй сархиаг
Анатолийн хадандай
Ангилата дэвэргэнэ
Англи үстхиг
Анхилзуурархуу жавхаа
Анхил улаагана
Анхилуун агранз
Анхилуун дурсгалж
Анхилуун зорхдоо
Анхилуун манни
Анхилуун манни
Анхилуун мухарцагаан
Анхилуун сорной
Анхилуун улаагана
Анхилуун улиас
Анхилуун хошоон
Анхилуун цоохормайлз
Анхилуун чидмэг
Апатет артония
Априна дэвэргэнэ
Арави задарга
Арвайт лоботоллиа
Аргийн шарилж
Аргофолис жигжил
Аргуут хунчир
Арзгар азаргана
Арзгар аргуй
Арзгар даланхальс
Арзгардуу биелэг
Арзгаржимст чоногоно
Арзгар ортууз
Арзгар оточ-өвс
Арзгар сухай
Арзгар үрт хармаг
Арзгар үрт ямаасахал
Арзгар шимэрс
Аркаал хунчир
Арктикийн бриум
Арктикийн дактилина
Арктикийн дэвэргэнэ
Арктикийн канделяриелла
Арктикийн плагиохила
Арктикийн тонгороо
Арктикийн трихостомум
Арктикийн цинклидиум
Армяны тефромела
Арнеллийн өлөн
Арнольдын дерматокарпон
Архангелийн бриум
Арцан сухай
Арцархуу политрихум
Арцны хөвдөөс
Арьсархаг гомалиа
Арьсархаг дэвэргэнэ
Арьсархаг кококарпия
Асганы бөөрөлзгөнө
Асганы зэгэлж
Асганы навчраа
Асганы порпидиа
Асганы протобластениа
Асганы ризокарпон
Асганы толбуур
Асганы хадандай
Аспергилла пертусар
Аталина харлаг
Атамантархуу нахимдаг
Атираат жигдэл
Ахаргодойт нил
Ахардэвүүрт хотир
Ахардэлбэт ажигана
Ахардэлбээт чүзэгнэг
Ахаржимст ортууз
Ахарнавчит баглуур
Ахарнавчит ботууль
Ахарнавчит хунчир
Ахарнавчит хэрээнүдэн
Ахарсорт арвай
Ахарсорт арвай
Ахарсүүлт зогдоргоно
Ахартоосовчит хөвөнтөс
Ахарцацагт хунчир
Ахарцэцэгт хялгана
Ацан бутуулж
Ацан цахилдаг
Ацан яргуйжин
Ачлагийн монос
Аятайхан шандалж
Б
Бааварнавчит сэрхэлиг
Баварийн тимми
Бавгар батга
Бавгартүрүүт туулай-уруул
Бавгар үрт агчаахай
Бавгаршилбэт ортууз
Бага бөмбөөхэй
Бага буржгар
Бага буржгар
Бага буржгар
Баганат асаргана
Бага өлөн
Бага саахууцэцэг
Бага тавансалаа
Бага Ужирс, Бага Жагмаа
Бага хамбил
Бага хотой
Бага хумхаал
Бага хургалж
Бага хурганчих
Бага Шувуусарвуу
Баг банздоо
Баг бэрмэг
Багллиттогийн бацидия
Баг хонхонцэцэг
Баг хушхамхаг
Баг цагаантүрүү
Багцагт веррукариа
Багц жигдэл
Бадмаараг бөөнгөнө
Баеомицес дибаиз
Байгал банздоо
Байгал буржгар
Байгал ганга
Байгал гүүнхөх
Байгал жаваа
Байгалийн жигжил
Байгал маалинга
Байгал ортууз
Байгал хорс
Байгал хөвүүргэнэ
Байгал хялгана
Байгал цийлэг
Байгалын шигмээ
Байтагийн хунчир
Балууннавчит мананхамхаг
Балуун шивэрс
Балхааш ноцгоно
Бамбай газаргана
Бамбайнавчит жамал
Бамбайрхаг бөөнгөнө
Бамбайт алтанбөөр
Бамбайт түмэнтана
Бамбалзуурын өрөмтүүл
Бамбергын стереодон
Бамбергын стереодон
Банзрагчийн Зүлгэлж
Бараанарагт катапирениум
Бараандуу ризокарпон
Бараандуу шигмээ
Бараан дүлий
Бараан лоботоллиа
Бараан пармелиопсис
Бараансаарал катапирениум
Бараансаарал стикта
Бараансаарал хараа
Бараан стеноцибэ
Бараантаг жигдэл
Бараан хайрсгана
Бараан хөөндий
Бараанхүрмэн хармаг
Бараан-хүрэн ноной
Бараан эмшагуай
Бараатай бөөндийгөнө
Бараатанхарлагч хадандай
Барагцэцэгт согсоргоно
Барановийн бөөнгөнө
Баргар ботууль
Баргар гэзэгцэцэг
Баргар хувилгана
Бардуновын ортодогтопсис
Барзгар бутуулж
Барзгар гадаргана
Барзгар дүлий
Барзгартүрүүт хувилгана
Барзгар шигмээ
Баримлан харлаг
Бариулт зажлуур
Баруунхуурайн чихэр өвс
Барцоохор цахилдаг
Бахманы жигдэл
Бахын головс
Бахын головс
Бахын головс
Бахын головс
Баширдуу өлөн
Баялаг лептогиум
Беббийн бургас
Беггерийн нохойхошуу
Беленовскийн гилперция
Бергерийн дикранум
Бернардийн далбига
Беттерийн хөөндий
Биаторелла леюкокарпиа
Биаторелла леюкокарпиа
Биатор толбуур
Бигеловын өлөн
Бигеловын өлөн
Бидэрт псора
Бидэрт сархиаг
Бижрүүт газаргана
Бижрүүт дэрвээ
Биржгэр глифолециа
Биржгэр хараа
Биржүүт хараа
Битүү зэгэлж
Битүүсалбант бродоа
Бичигт цифелум
Бишофийн тагшрага
Бландовын хелодиум
Богданы арвай
Богемийн шигмээ
Богино навчит дикранум
Богино оройт алоина
Богино сциуро-гипнум
Богино хүзүүт трематодон
Богино хүзүүт энкалипта
Богиношонтонт багваахй
Богино шүдлэгт бриум
Болигера жигжил
Болиний катапирениум
Болиний толбуур
Болиний хадандай
Болхи пунктелиа
Бонжанын дикранум
Бонжанын дикранум
Бор бударгана
Бор головс
Боргол хадандай
Боргоцойлог шаргас
Боргоцойрхуу ортууз
Боргоцой хамхуул
Борнмюлерийн хадандай
Бор ногоон гигрогипнум
Бор ногоон гигрогипнум
Борнуурын багваахай
Боррерийн пунктелиа
Бортогт дэвэргэнэ
Бор хүлэр
Бор хүрэн схистидиум
Бор хүрээмэг
Бор чидмэг
Ботрусийн биатор
Ботуульхай шагшиг
Бохир ортууз
Бөгжин эсгүй варнсторфия
Бөгтгөр десматодон
Бөмбөгөр өлөн
Бөмбөгөрсагсат шарилж
Бөмбөгөр хунчир
Бөмбөлөг сферофорус
Бөмбөлөгтавт амандина
Бөмбөлөгт бацидия
Бөмбөлөгт бутуулж
Бөмбөлөгт микобилимбия
Бөмбөлөгт псора
Бөмбөлөгт хадандай
Бөмбөлөг хармаг
Бөмбөлөр бутуул
Бөндгөр өлөн
Бөндгөр өлөн
Бөнжгөр шарилж
Бөнтгөр поли
Бөөнгө лециделла
Бөөнгөүрт иммерсариа
Бөөнөг головс
Бөөнөгцэцэгт цангуу
Бөөнөг шархөвдөл
Бөөнт хожуулгана
Бөөнцэцэгт гандбадраа
Бөөнцэцэгт мийнхумс
Бөөнцэцэгт сэц
Бөөнцэцэгт чинцай
Бөөрөнхийдүү сплахнум
Бөөрөнхий ишт аулакомниум
Бөөрөнцөг саркогина
Бөхгөр сульхиаг
Бөхөгөр канделяриелла
Бөхөгөр шогшрого
Бөхөөн ажиг
Бөхөөн дэгд
Бөхөөн сэрдэг
Бөхөөн хаварсал
Бөхөөн чөргөс
Бөхөөн шимэлдэг
Бриохрисант толбуур
Британи зоосонцэцэг
Бротерусын хундалжин
Бугын бутуул
Бугынэвэрлэг бутуулж
Будагт шаргалнавчраа
Будгийн хөхөргөнө
Будлиа жигжил
Будлиа согсоргоно
Булбохаетийн булвотрикс
Булкан жигжил
Булуун дүлий
Булцуут неофусцелиа
Булцуут туйпланцар
Булцуут түдэнхавх
Булчирхайт ортууз
Булчирхайт удвал
Бумбархуу тетраплопон
Бунгийн ажигана
Бунгийн банга
Бунгийн ортууз
Бунгийн хавраг
Бунгийн цахилдаг
Бунгийн шадалзай
Бунгийн шимэлдэг
Бунгийн яргуй
Бунгийн Яргуй
Бургаас жигжил
Бургаснавчит банздоо
Бургаснавчит зоосонцэцэг
Бургаснавчит тавилгана
Бургеси лептогиум
Буржгар бутуулж
Буржгар далбадай
Буржгар дикранелла
Буржгар дикрановейзи
Буржгар дикрановейзи
Буржгар нүдэлж
Буржгар рабдовейзи
Буржгар сараана
Буржгар трихостомум
Буржгар хадир
Буржгар хонхлой
Буржгар хурганчих
Буржгар чөргөс
Буриад бүрэлгэнэ
Буриад гонид
Буриад хонин зажлуур
Буриад хэрээнүдэн
Бурнети лептогиум
Бутуулт шигмээ
Буурал гандбадраа
Буурал далантовч
Буурал дэвэргэнэ
Буурал плацидиопсис
Буурал ракомитриум
Буурал сэмбэгэр
Бууралтолгойт сонгино
Буурал тоосор
Буурал хохимойлж
Буурал шорной
Бууцаахай хурганчих
Бухананын брахитециум
Бухтармины чинцай
Бүгээнүйрмэн тефромела
Бүгээхэй савалгана
Бүдгэрэгч фискониа
Бүдүүн судалт туидиум
Бүдүүнтүрүүт гувшаахай
Бүдүүншилбэт маралзгана
Бүдүүнэвэрлэг бутуулж
Бүдэг загалмай, шувууны үүр
Бүдэг шар дидимодон
Бүл сонгино
Бүнгийн ангалзуур
Бүнгийн жавхаа
Бүнгийн салаагана
Бүнгийн харгана
Бүргэр хараа
Бүрзгэр Тремолециа
Бүрсгэр шорно
Бүрхүүлт лепролома
Бүслүүрт цифелиум
Бүтэннавчит багдай
Бүтэннавчит тайжийнжинс
Бүтэннавчит шарилж
Бүүдгэрзэсэн шигдэл
Бүүдгэрулаан катапирениум
Бүхэлнавчит хонлин
Бүхэлнавчит шимэлдэг
Бүчлиг гичгэнэ
Бясаат өлөн
Бяцхан бэриш
Бяцханжимст Цангис
Бяцхан миурелла
Бяцханмолцогт бургас
Бяцханнавчит хус
Бяцханспорт хадандай
Бяцхан хумбага
Бяцханцэцэгт ажиг
Бяцханцэцэгт багдай
Бяцханцэцэгт зууч
Бяцханцэцэгт лавсгана
Бяцханцэцэгт өлөнцөр
Бяцханцэцэгт хависгана
Бяцханцэцэгт хөвөнцөр
Г
Гаваасийн дэвэргэнэ
Гагадай алис
Гадаргуут хөөндий
Гадний шигмээ
Гажиг гурив-үрт
Гажиг тиммиелла
Гаж соёлз
Газрын сахлай
Газрын сорвоо
Газрын сорвоо
Газрын сорвоо
Газрын товчис
Газрын тромбиум
Гаймуу байцаа
Гайхамшигт фиксониа
Гакелийн үет-өвс
Гал гөгөсгөнө
Галт толбуур
Гал унтраагч фонтиналис
Галуун гичгэнэ
Галуун толгойт дидимодон
Ганболдын Удвал
Ганган банздоо
Ганган Хонгорзул
Ганган хунчир
Ганган юлт
Гангелхэлбэрт жигжил
Гандуу газаргана
Гандуу дэвэргэнэ
Гандуу хадандай
Гандуу чидмэг
Ганцбаганат ороонго
Ганцдэвүүрт бударгана
Ганцнавчит ортууз
Ганцнавчит салжир
Ганцнавчит холтсонцэцэг
Ганцнавчит хунчир
Ганцсудалт гишүүнэ
Ганц үрт зээргэнэ
Ганцхайрст гурвалж
Ганцхос гиш
Ганццэцэгт алтанзул
Ганц цэцэгт гримми
Ганццэцэгт нил
Ганццэцэгт цахилдаг
Ганцэцэгт дэгд
Ганцэцэгт чаргай
Гаоченийн дидимодон
Гароваглиогийн мириквидика
Гаровалийн жигжил
Гартлийн шигмээ
Гархит фисци
Гауптын үет-өвс
Гацуурархуу абиетинелла
Гашуун банздоо
Гашуун сархиаг
Гашуун цөсмөг
Гашуун чидмэг
Геблерийн ортууз
Гединий шигмээ
Гедины товчис
Гейфлерийн хадандай
Геофилт жигжил
Гиений хаврийн шар
Гиений хаврыншар
Гильденбрандийн лептогиум
Гименофиллоидны циртомниум
Гимнопил
Гимнопил
Гинжин псевдолескеелла
Гинжит жигдэл
Гипнорум хармаг
Гипн хөвдөрхүү фонтиналис
Гипоцлист хараа
Гипсацес диплохистес
Гиргенсоны хүлэр
Гирозний шигмээ
Гирокарпа полиспорина
Глаука платисматиа
Глевосийн артония
Глифолэн хадандай
Гломерата пертусар
Гмелиний бүрээ
Гмелиний далантовч
Гмелиний нил
Гмелиний сульхиаг
Гмелиний тайжийнжинс
Гмелиний холтсонцэцэг
Гмелиний хонхлой
Гмелиний хурганчих
Гмелиний шарилж
Гмелиний шимэрс
Гмелиний шинэс
Гмелины бэрмэг
Говийн-алтайн хунчир
Говийн ганга
Говийн гичгэнэ
Говийн зорлог
Говийн клеома
Говийн тост
Говийн харгана
Говийн харгана
Говийн харлаг
Говийн хотир
Говийн хул
Говийн хунчир
Говийн шарилж
Говилт навчраа
Говилт хунчир
Говь-Алтайн ганга
Говь хэрээнүдэн
Гоё багдай
Гоё башир
Гоё гичгэнэ
Гоё изоптеригиопсис
Гоёмсог банздоо
Гоёмсог бриум
Гоёмсог бутуулж
Гоёмсог гетеродермиа
Гоёмсог нормандина
Гоёмсог ортотрихум
Гоёмсог схистидиум
Гоёмсог тонгороо
Гоёмсог хармаг
Гоёмсог хорголжин
Гоёмсог хувилгана
Гоёмсог цефалозиелла
Гоёмсог чидмэг
Гоё навчит бриум
Гоё питилидиум
Гоё питилидиум
Гоё политрихаструм
Гоёулаан феофисци
Гоё холтсонцэцэг
Гоёхон шиваантиг
Гоё шиваантиг
Гоё эврихаструм
Голарктикийн харарц
Головсдуу дэвхэргэнэ
Головсдуу зорлог
Головсдуу эмзэгтүрүү
Головсорхуу альчинга
Голч артония
Голч канделяриелла
Голын шивэл
Гонзгойвтор хөхөргөнө
Гоо ботууль
Гоо инжбуурал
Гоолиг бутуулж
Гоолиг кампилопус
Гоолиг сухай
Гоолиг шарбударгана
Гоо улаагана
Гоохгор сухай
Гоо энтодон
Гоо юлт
Гордеевын бургас
Горношухын тэйлори
Горхины зэгэлж
Горхины филонотис
Горчаковын сэдэргэнэ
Гоффманы шигмээ
Гохонцорт өлөн
Гоьийн бэрмэг
Гөлгөр багваахай
Гөлгөр газаргана
Гөлгөр говой
Гөлгөр ивэргэнэ
Гөлгөр судалт бриум
Гөлгөр судалт дикранум
Гөлгөр үрт гримми
Гөлгөр үрт мөгөөрсгөнө
Гөлгөр хүлэр
Гөлгөр шарилж
Гөлгөр шорной
Гөлтгөний тэвгэнэ
Гөлчин барагжаа
Гөхөлт тимми
Гранитовын хунчир
Грегорийн хунчир
Гренландын дикранум
Гресинониз псора
Грубовын банздоо
Грубовын буурцгана
Грубовын бэрмэг
Грубовын ортууз
Грубовын савалгана
Грубовын сувдлигцэцэг
Грубовын хависгана
Грубовын Хөөндий, Үхэр Ортууз
Грубовын хунчир
Грум-Гржимайлогийн хунчир
Грэгийн бутуулж
Губановын хумилж
Гудзоны лихеномфалиа
Гуйвшгүй бутуулж
Гукерын паннариа
Гундуу мяндасмаг
Гунхаа тарна
Гунхуул бутуулж
Гунхуул бутуулж ssp. барааншилбэт
Гунхуул бутуулж ssp. бортогон
Гурамсан ажиг
Гурамсан ритидиадельфус
Гурвалсан зууч
Гурвалсан навчит меези
Гурвалсан нүцгэнүүр
Гурвалсан өрөмтүүл
Гурвалсан сумранз
Гурвалсан шүрүндэс
Гурвандохиурт бургас
Гурваннавчит гилаахай
Гурваннавчит сумалж
Гурван өнгөт цүлдмэг
Гурвансалбант хөвчдэй
Гурван хайрст головс
Гурванхост гичгэнэ
Гурванхошуут хонхлой
Гурван хэрчлээст түмэнтана
Гурванцэцэгт дэгд
Гуурст хөвдөөс
Гуурст хөөндий
Гүзээлзгэнэхэй гичгэнэ
Гүрвэнт гиш
Гүрвэнт хөхөргөнө
Гүргэмшар псевдоцифелляр
Гүргэм шар ялхор
Гялбаат фульгензия
Гялгар гаматокаулис
Гялгар гилокомиум
Гялгар нүдэлж
Гялгар ортууз
Гялгар сонгино
Гялгар томентипнум
Гялгар томентипнум
Гялгар чидмэг
Гялгар чийтмэг
Гялтгар газаргана
Гялтгар сэмбэгэр
Д
Давслаг бриум
Давсны цахилдаг
Давхаранцан авлис
Давхар бөлжиргөнө
Давхар бүрхүүлт мяндасмаг
Давхар шүдэт синтрихи
Давцант гипоценомице
Давчуу ухаалж
Даганын ятар
Дагуул саркогина
Дагуур ажигана
Дагуур Алтаргана
Дагуур банздоо
Дагуур батраш
Дагуур бортголж
Дагуур ботууль
Дагуур бутнуур
Дагуур ганга
Дагуур гандбадраа
Дагуур долоогоно
Дагуур дэгд
Дагуур зээргэнэ
Дагуур нохойхошуу
Дагуур өлөн
Дагуур сараана
Дагуур сульхиаг
Дагуур тавилгана
Дагуур тайр
Дагуур тарваганшийр
Дагуур тооронцор
Дагуур тэрэлж
Дагуур тэрэм
Дагуур хатны цэцэг
Дагуур хошоонбут
Дагуур хөвөнцөр
Дагуур хунчир
Дагуур хүж өвс
Дагуур хэрээнүдэн
Дагуур цооргоно
Дагуур шарилж
Дагуур шар толгой
Дагуур шимтэглэй
Дагуур шимэрс
Дагуур яшил
Дайрт унагансүүл
Дактилофилла псора
Далархуу ихзалаа
Далд жигждэл
Далекарлын фонтиналис
Далжгар хумилж
Далжгар хунчир
Далжин туурцаг
Далий лекана
Далийн жүсүүт
Далийн өлөн
Далиу сонгино
Данбүрхүүлт багваахай
Дани хунчир
Данморф бутуулж
Данхар хависгана
Дарагдмал зэгэлж
Дарагдмал трапелиа
Дармал хадандай
Даруухан гэзэгцэцэг
Даруухан сэмбэгэр
Дегелиусын тагшрага
Дегены газаргана
Делисийн хөвдөлсөө
Деманжоны филлискум
Дженнарын тагшрага
Дийзэн хадандай
Дисперса псоротихиа
Дифлексийн канделяриелла
Днеприйн тахилж
Довцогт тагшрага
Долгиолог зираа
Долгиот тортелла
Долоодой цэсэнцэр
Домбон конотрема
Доонын гримми
Дорнодын гүзээлзгэнэ
Дорнодын хамхуул
Дорнодын хүлэр
Дорнодын хүрэлцэцэг
Дорнодын хялгана
Дохиургүй хонгорцогт
Дөл зохимон
Дөрвөлжин бөлбөө
Дөрвөлсөн мүгэз
Дөрвөлэст толбуур
Дөрвөлэсэрхүү толбуур
Дөрвөнбамбайт эрээндэр
Дөрвөннавчит чандганчих
Дөрвөн-эвэрт дөрвөлж
Друммондын плагиомниум
Друммондын поли
Дубянскийн хавраг
Дугариг бриум
Дугирагхайрст бутуулж
Дугирагэст саркогина
Дугуйт пертусар
Дудины шигмээ
Дундаж бөмбөөхэй
Дунд ажигана
Дундаж сэрхэлиг
Дунд өлөн
Дунд плагиомниум
Дунд тавилгана
Дурсгаж ноцгоно
Дурсгал тагшрага
Дутмаг пунктелиа
Дуулгавчин Цахирам
Дүрэлгэр диплохистес
Дүүжинжимст хамбий
Дэвүүржимст сагай
Дэвүүрт банздоо
Дэвүүрүрт хотир
Дэгнүүлт ортууз
Дэгнүүлт филонотис
Дэгнүүлт шарилж
Дэгнүүлтэйхэн сульхиаг
Дэгнүүлэрхэг бриум
Дэгээрхүү саниони
Дэгээрхүү саниони
Дэгээ хэлбэрийн дрепанокладус
Дэгээ хэлбэрийн дрепанокладус
Дэлбээрхүү буржгар
Дэлгээ ортууз
Дэлгээ хоншуу
Дэлдэн жигдэл
Дэлдэн хайрсгана
Дэлт харгана
Дэлт щульц
Дэлхээ алис
Дэлхээ бударга
Дэлхээ бүүргэнэ
Дэлхээ бэрээмэг
Дэлхээ лууль
Дэлхээ родобриум
Дэлхээ сонгино
Дэлхээ үхрийн хэл
Дэлхээ холтсонцэцэг
Дэмэглэй лавай
Дэмэглэй хорог
Дэнгийн Хризотрикс
Дэнгүүт дурсгалж
Дэнжигнүүр лептогиум
Дэрвэн феофисци
Дэрвээн буржгар
Дэрвээн дэгд
Дэрвээн согоовор
Дэрвээн тарна
Дэрвээн цульхир
Дэргэр биелэг
Дэрэвгэр бамбайж
Дэрэвгэр бургас
Дэрэвгэр жиргэрүү
Дэрэвгэр палуделла
Дэрэвгэр сиймбий
Дэрэвгэр хависгана
Дэрэвгэр хүлэр
Дэрэвгэр чонын хэл
Дэрэн ажигана
Дэрэн тийр
Дээврийн банга
Дээврийн дидимодон
Дээврийн псевдолескеелла
Дээвэрт шигмээ
Дээр-эр өлөн
Дээсэрхүү гримми
Ж
Жаал эндокарпон
Жавхаалиг шарилж
Жадархуу бриум
Жанз шарилж
Жерардын головс
Жеррадийн тийр
Живхт шаргалнавчраа
Живээ үелгэнэ
Живээхэй шимэрс
Жигд биш брахитециум
Жигдгүй өргөст ноцгоно
Жигдданшар канделяр
Жижиг амсарт фунари
Жижиг аномодон
Жижиг барбилофозия
Жижиг барбилофозия
Жижиг блази
Жижиг блази
Жижиг зелигери
Жижигнавчинцарт ортууз
Жижиг навчит даланхальс
Жижигнавчит жамба
Жижигнавчит тэмээлж
Жижигнавчит тэрэлж
Жижигнавчит харгана
Жижигнавчит яшил
Жижиг нүдэлж
Жижиг өргөст мниум
Жижиг поли
Жижиг псевдефеба
Жижигүүхэг хадандай
Жижиг хайрст неолентинус
Жижиг хилосцифус
Жижигхэн лантанз
Жилийн поли
Жимийн хунчир
Жимсгэнэт Алим
Жимсгэнэт хотир
Жинхэнэ доёлз
Жинхэнэ онгол /чага/
Жинхэнэ өрөмтүүл
Жинхэнэ өрөмтүүл
Жинхэнэ сархиаг
Жинхэнэ томжимст
Жинхэнэ тосондой
Жинхэнэ туруу
Жинхэнэ хожуулдай
Жишиг хадандай
Жодооны калициум
Жэкийн тоосор
З
Заагт тэнүүнавчраа
Заадал хадандай
Заарлиг зохимон
Заарт хувилгана
Заболотны хайрсгана
Заваан артопирени
Завадскийн нарцаг
Завсарт фисци
Завсрын бриум
Завсрын дикрановейзи
Завсрын дикрановейзи
Завсрын зээргэнэ
Завсрын ортууз
Завсрын потти
Завсрын рамалина
Загалмайт дэвэргэнэ
Задархай хараа
Задгайцэцэгт хорс
Задьлиг ларзит
Зажлуургананавчит гандбадраа
Зажлуургана навчит зоосонцэцэг
Зайдуу үет-өвс
Зайерын плагиобриум
Зайцуу ерхөгөнө
Залаа бутуулж
Залаархаг Бөмбөгөнө
Залаархаг тайр
Залаархаг Хавраг
Залесовын зэдгэлж
Зальжин микариа
Зандера дидимодон
Зантгар бамбай
Зантгар өлөн
Зараархуу таар
Заталаензис цагаалжин
Зендтнерийн дрепанокладус
Зендтнерийн дрепанокладус
Зендтнерын молендоа
Зендтнерын молендоа
Зогдоргонорхуу Сүүн орхоодой, Зогдоргонорхуу Хонхоодой
Зогдор өлөн
Зонхилогч синтрихи
Зоосон бургас
Зоргодоснавчит шарилж
Зостера жигжил
Зосхүрэн жигжил
Зөөгдмөл шигмээ
Зөөлөвтөр лавай
Зөөлөн брахитециуструм
Зөөлөн дүлий
Зөөлөн коноцибе
Зөөлөн крепидот
Зөөлөн-навчит үлд-өвс
Зөөлөнөргөст ортууз
Зөөлөн согсоргоно
Зөөлөн уушигс
Зөөлөн цинодонциум
Зузааннавчит ажигана
Зузааннавчит багдай
Зузааннавчит гэзэгцэцэг
Зузаан тэвгэнэ
Зузаархаг микариа
Зуны хамхуулмаг
Зурваст шигмээ
Зургаадай зогдоргоно
Зууван навчит гримми
Зууван навчит гримми
Зууван плагиомниум
Зуувгар нарангарав
Зуувгар тарна
Зуумаг нүдэлж
Зууранэлсэн толбуур
Зүймэг гичгэнэ
Зүйрлэл микариа
Зүйт саркогина
Зүргийлэг ороонго
Зүргийннавчит бөөрөлзгөнө
Зүрхийлэг хунчир
Зүрхийлэг царгас
Зүрхэндүү барагжаа
Зүрхэндүү сүүт-өвс
Зүрхэн цангуу
Зүрхэрүү дидимодон
Зүрхэрхүү каллиергон
Зүрхэрхүү ягаандай
Зүсүүр өлөн
Зүүжүү бутуулж
Зүүнгарын башир
Зүүнгарын гичгэнэ
Зүүнгарын гоёо
Зүүнгарын заяахай
Зүүнгарын зогдоргоно
Зүүнгарын өлөн
Зүүнгарын өлөн
Зүүнгарын өрөмтүүл
Зүүнгарын тутаргалж
Зүүнгарын улаанбударгана
Зүүнгарын ямаасахал
Зэвхий опеграфа
Зэвхийсаарал катапирениум
Зэвхий согсоргоно
Зэвэн лекана
Зэвэн толбуур
Зэвэн улаан паннариа
Зэвэрхүү шаргал бриоэритрофиллум
Зэвэрхүү шаргал бриоэритрофиллум
Зэвэрхүү шаргал дидимодон
Зэгсхэй шивэл
Зэгэл бударга
Зэгэл бургас
Зэгэл гимностомум
Зэгэл гимностомум
Зэгэл дурваа
Зэгэлдүү бургас
Зэгэлдүү сэлани
Зэгэл зогдоргоно
Зэгэл зээргэнэ
Зэгэл лууль
Зэгэл саарал поли
Зэгэл хотой
Зэгэл шарилж
Зэлэн дэвүүр
Зэлэн зангуу
Зэрлэг зираа
Зэрлэг шорной
Зэсхар шигдэл
Зэсхүрэн протопармелиа
Зэсхүрэн протопармелиа
Зээрэнцэцэг алтантовч
И
Иватзукийн ортотрихум
Иддэг азаргана
Идэшний бөөндий
Идэшний чидмэг
Иероглифт жигжил
Ижилдүү ортууз
Ижилжимст сайхальцэцэг
Ижилийн хошоон
Изабеллийн жигжил
Икониковын гүүнхөх
Иконниковын бударгана
Иконниковын гичгэнэ
Иконниковын говой
Иконниковын хависгана
Илдэн бургас
Илтэст бутуулж
Илүүр жапева
Ильжний лууль
Ильиний аарниг
Ильиний өлөн
Илэгдлийн микроглена
Имт гичгэнэ
Имт дошонцог
Инваденз жигжил
Индэрт сахлай
Инфестансийн толбуур
Иогансены дидимодон
Ионы чужоо
Ирт согоовор
Исланд.С
Исланд сагадай
Исланд сэрэв
Исланд хөвдөл
Испани түмэнтүрүү
Исэглэн хурганчих
Их алтанцэгцүүхэй
Их алтанцэгцүүхэй
Их Богдын шээрэнгэ
Их бушилз
Их далантовч
Их зожиргоно
Их тавансалаа
Их үст банга
Их шүүдэргэнэ
Ихэр ризокарпон
Ихэр тонгороо
Ишгүй гичгэнэ
Ишгүй гөлчгөнө
Ишгүйдүү банздоо
Ишгэн шарилж
Иширхэг банга
Иширхэг гиш
Иширхэг хунчир
К
Кавказ хялгана
Кавказ хялгана
Кавказ хялгана
Кавказын ивэргэнэ
Кадюбриа жигжил
Каециопцила веррукариа
Кайрамо феофисци
Калихроа тэвгэнэ
Камчатын Цүнхүй
Каневскийн бутанцар
Кансуензис псоротихиа
Кансюнзийн геппиа
Кансюнзийн канделяриелла
Кансюнзис тэвгэнэ
Кансюнз катапирениум
Карелины сонгино
Карелины сухай
Каринтийн дэгдгэнэ
Карл-Скипетрийн хувилгана
Карноз массалонгиа
Каролины дэвэргэнэ
Карпатын лециделла
Каспийн давсалж
Каспийн ноной
Каспийн толбуур
Каспийн хонгорцгоно
Каспийн шарбударгана
Кауфманы сиймбий
Кауфманы хунчир
Кейскийн хонхонцор
Келегийн чидмэг
Киргиз хялгана
Клементийн фисци
Клеменцийн банздоо
Клеменцийн бэрмэг
Клеменцийн ортууз
Клеменцүүдийн шарилж
Козловын птеригонеурум
Козловын сүүт-өвс
Коканд нохойхошуу
Комаровын борсазаг
Комаровын ботууль
Комаровын ганга
Комаровын зүлгэлж
Комаровын ортууз
Комаровын тавансалаа
Комаровын хөвдөл
Конрадын тагшрага
Континентал газаргана
Контортопликатис Телошистес
Коржинскийн гувшаахай
Коржинскийн өлөн
Коржинскийн харгана
Коржинскийн харцгана
Корникулатум лептогиум
Корнутын тавансалаа
Коссинскийн бударга
Коссинский ортууз
Коссонын лимприхти
Кохлеата навчраа
Кохын бургас
Крашенинниковын дэвэргэнэ
Кристинсзон газаргана
Кроноцкийн сульхиаг
Кроноцкийн сульхиаг
Крустозум катапирениум
Крыловийн катапирениум
Крыловын биелэг
Крыловын ботууль
Крыловын дурсгалж
Крыловын мүгэз
Крыловын ортууз
Крыловын садагнагва
Крыловын тогторгоно
Крыловын хошоонгор
Крыловын хумилж
Крыловын хялгана
Крыловын шимтэглэй
Крылодийн шимэрс
Кузнецовын ортууз
Кузнецовын хорс
Кукунор жигжил
Кунцын бриум
Курайн өлөн
Курайн өлөн
Курчум ботууль
Курчум хунчир
Куусамийн канделяриелла
Куфнецовын хамбил
Л
Лабрадорын хувилгана
Лабын барагжаа
Лаварнавчит улиас
Лавархуу толбуур
Лавт жигдэл
Лавын гэрэлт ухаалж
Лавын толбуур
Лагт геппиа
Лагт хармаг
Ладыгины ортууз
Лазеренкогийн ставротел
Лаксманы дүндэггарав
Лакуносис Телошистес
Ламаркын хонхлой
Лапланд ортууз
Лапланд сорвоо
Лапланд хувилгана
Лапланд шигмээ
Лапландын амфидиум
Лаппоника галтгана
Лапуаны цагаалжин
Латебратум леканактис
Лаурерийн десматодон
Лаурерын мегалариа
Лаурерын хөвдөл
Лахнеум катапирениум
Лацината геппиа
Левинагийн ставротел
Ледебурийн төлөгчөвс
Ледебурийн тэрэлж
Ледебурын бургас
Ледебурын жамъянмядаг
Ледебурын өлөн
Лени ботууль
Ленийн толбуур
Ленийн шардэмэг
Лессингийн гаваржин
Лессингийнхэрхүү шарилж
Лецидмаягт веррукариа
Леюкококко гипоценомице
Лийрэрхүү кампилопус
Лийрэрхүү лептобриум
Лийрэрхүү фискомитриум
Линдбергийн каллиергонелла
Линдбергийн каллиергонелла
Линдбергийн порелла
Липшицийн банздоо
Литвиновый чулуудай
Литвиновын ботууль
Литвиновын мүгэз
Литовын химдэг
Лозелийн хамбий
Локсодез неофусцелиа
Ломоносовын хасзул
Лонхорхуу погонатум
Лонхорхуу сплахнум
Лунгийн газаргана
Люнгийн дэвэргэнэ
Лямбийн катапирениум
М
Маакын эенэрэн
Мааринганавчит хасалгана
Магелланы хүлэр
Магелланы хүлэр
Магнуссоны фисци
Мажаарын шаргалнавчраа
Мажар мийнхумс
Майлаас модорхуу гипнум
Майлаас модорхуу гипнум
Маккийн голгэсэр
Максимовичийн миуроклада
Максимовичийн нарим
Максимовочийн сонгино
Макулт пертусар
Малтууш баганалж
Манж гандигар
Манж гандигар
Манжхуй гонтог
Манжхуй хорог
Манж хус
Манин намгалж
Манханы хунчир
Маралзгананавчит гичгэнэ
Маралхай маралзгана
Маралхай шарилж
Мараморийн поликокким
Маргаантай вейзи
Маргаант банздоо
Маргад бөөнгөнө
Маргинат жигжил
Мартьяновын ортууз
Марциусын ореас
Марцны баглуур
Марцны банздоо
Марцны бударга
Марцны гэц
Марцны даамуу
Марцны самбай
Марцны сарвууцахирам
Марцны сорвоо
Марцны тавансалаа
Марцны хоржигнуур
Марцны хурганчих
Марцны-хуурамч банздоо
Марцны шарилж
Марцын головс
Маршаллын хурганчих
Махигар бургас
Махир савалгана
Махир хависгана
Махлаг жигжил
Махшуу сарвууцахирам
Махшуу сарвууцахирам
Мезоморф сахлай
Мезоротам гоногимени
Мейерийн дэвхэргэнэ
Мейерийн өлөн
Мекленбургийн тимми
Меланиза микариа
Мелаплак хадандай
Мензесийн лептогиум
Мерохлорф бутуулж
Мессершмидтийн шарилж
Миабын бургас
Микелийн ацбаганат
Микростриктойдез цагаалжин
Микрохаема странгоспора
Мильдегийн брахитециум
Мини хайрсгана
Михногийн ерхөг
Михногийн шигмээ
Мишээлийн катапирениум
Мниум хөвдөрхүү тетраплопон
Модлиг бударгана
Модлог үндэст шарилж
Модны цагаалжин
Модорхуу климациум
Молдав шимэлдэг
Молцгон миурелла
Молцгон онгстреми
Молцгон онгстреми
Монгол авлис
Монгол багваахай
Монгол банздоо
Монгол булгансүүл
Монгол бутнуур
Монгол бутуулж
Монгол бүрэлзгэнэ
Монгол бэриш
Монгол ганга
Монгол гичгэнэ
Монгол гонтог
Монгол догор
Монголжин тост
Монголжин хялгана
Монголжин ямаалж
Монгол заяахай
Монгол зорлог
Монгол катапирениум
Монгол леүкокалоцибе (талын цагаан мөөг)
Монгол мөнххаргана
Монгол мөнххаргана
Монгол ортууз
Монгол псоротихиа
Монгол сиймбий
Монгол сонгино
Монгол сүүт-өвс
Монгол тарваганшийр
Монгол товчис
Монгол тост
Монгол тугаринов
Монгол туйпланцар
Монгол хависгана
Монгол хамбил
Монгол хамхуул
Монгол хойрго
Монгол хотой
Монгол хохимойлж
Монгол хундгана
Монгол хунчир
Монгол чаргай
Монгол чоногоно
Монгол шаргалнавчраа
Монгол шарилж
Монгол шээрэнгэ
Монгол эндокарпон
Монгол энтолома
Монньегийн халагацай
Монспелиений самбай
Монтгор өлөн
Морин шарилж
Морицын нил
Мохой навчит псевдокроссидиум
Мохоо дидимодон
Мохоодуу яргуйжин
Мохоо зүлгэлж
Мохоо навчит тортула
Мохоо-салбант шарилж
Мохоо стреми
Мохоо хүлэр
Мохоо цангуу
Мохооцоморлигт ажигана
Мөгөөрст шулуунхөвдөл
Мөгөөрсхэй цангуу
Мөлгөрнавчит нүдэлж
Мөлгөрхайрст сорвоо
Мөлгөр хумилж
Мөлүү өлөн
Мөлүү туурцаг
Мөлхөө амблистегиум
Мөлхөө амблистегиум
Мөлхөө бөөрөлзгөнө
Мөлхөө майлангар
Мөлхөө өлөн
Мөлхөө платигириум
Мөлхөө платигириум
Мөлхөө холтсонцэцэг
Мөлхөө хошоонгор
Мөлхөө шээрэнгэ
Мөнгөлөг бриум
Мөнгөлөгнавчит шарилж
Мөнгөлөг тарна
Мөнгөлөг хараа
Мөнгөлөг хонхотхаргана
Мөнгөлөгхүрэн хадандай
Мөнгөлөгцагаан хадандай
мөнгөлөгцайвар жигжил
Мөнгөн захлай
Мөргөцөгт бродоа
Мөсний синтрихи
Мөсний хүчингэ
Мөстлөгийн банздоо
Мөхлөгт ноцгоно
Мөхлөгт товчис
Мөхлөгт тосондой
Мөхлөгт тукерманопсис
Мөхөс тагшрага
Мөчирлөг банздоо
Мөчирлөг түнгэ
Мөчрөрхөг сухай
Мунан дүлий
Муркрофтын Жигд
Муруй трапелиопсис
Мутарт графис
Мутарт ризокарпон
Муухай плацинтиелла
Мухар банга
Мушгиа бриум
Мушгиа бутуулж
Мушгиа гримми
Мушгиа фискониа
Мушгираа барбула
Мушгираа навчит лептодонциум
Мушгираа хүлэр
Мэлхий спорастатиа
Мэнгэт зожиргоно
Мюленбекийн дикранум
Мюленбергийн дэвэргэнэ
Мюллерын изоптеригиопсис
Н
Наалдамхай гүүнхөх
Наалданга протобластениа
Наалданги десматодон
Наалдмал жигжил
Наанга гиперфисциа
Наанга дэвэргэнэ
Навтгар аталами
Навтгар гичгэнэ
Навтгар гүүнхөх
Навтгар тавансалаа
Навчгүй баглуур
Навчгүй Оочгоно
Навчин цэцэгт улота
Навчирхаг банздоо
Навчирхаг бударгана
Навчирхаг лавай
Навчирхаг лууль
Навчирхаг сэрдэг
Навчирхаг шарбударгана
Надворины сэмбэгэр
Надворный феофисци
Наегели лекана
Назаровын бургас
Наигийн хунчир
Наймалдай зохимон
Наймандэлбэт зожиргоно
Найманжин пертусар
Найманжин солорина
Найтаалж төлөгчөвс
Налуун ноцоохой
Налуу ортууз
Налхи-үндэст сонгино
Налчгар сүүт-өвс
Налчгархайрст хонгорзул
Налчгар хоншуу
Намгийн ажигана
Намгийн аргуй
Намгийн аулакомниум
Намгийн бальви
Намгийн бальви
Намгийн биелэг
Намгийн бриум
Намгийн.Д
Намгийн зэдгэлж
Намгийн меези
Намгийн наангил
Намгийн намгалж
Намгийн нэрс
Намгийн плацинтиелла
Намгийн скапани
Намгийн сургар
Намгийн сургар
Намгийн сэрдэг
Намгийн тосондой
Намгийн хелодиум
Намгийн холтсонцэцэг
Намгийн хөвөнцөр
Намгийн хувилгана
Намгийн чидмэг
Намгийн шарилж
Намгийн шивэл
Намгийн шил өвс
Намхан бушилз
Намхан гигроамблистегиум
Намхан гигроамблистегиум
Намхан гишүүнэ
Намхан дикранелла
Намхан мухарцагаан
Намхан ортотрихум
Намхан тайжийнжинс
Намхан төмөрдээ
Намхан туулай-уруул
Намхан хөвөнтөс
Намхан цахилдаг
Нангиад багваахай
Нангиад гичгэнэ
Нангиад гурвалдай
Нангиад Жамъянмядаг
Нангиад зээргэнэ
Нангиад майлангар
Нангиад ороонго
Нангиад полиспорина
Нангиад рамалина
Нангиад садагнагва
Нангиад түнгэ
Нангиад холтсонцэцэг
Нангиад хунчир
Нангиад эндокарпон
Нарийвтар тетраплопон
Нарийвтар тетраплопон
Нарийвтар шарилж
Нарийнавчит халгай
Нарийндуу хадандай
Нарийнмолцогт бургас
Нарийннавчинцарт ортууз
Нарийннавчитархуу өлөн
Нарийн навчит гаплокладиум
Нарийн навчит гаплокладиум
Нарийннавчит зүрхэлж
Нарийн навчит оксистегус
Нарийннавчит сайхальцэцэг
Нарийннавчит сөд өвс
Нарийннавчит тарна
Нарийннавчит харгана
Нарийннавчит хурганчих
Нарийн навчит хүлэр
Нарийннавчит цахилдаг
Нарийннавчит шаргалнавчраа
Нарийннавчит шардэмэг
Нарийн ноцгоно
Нарийн ортууз
Нарийн политрихаструм
Нарийнсалбант туулайтагнай
Нарийнсалбант яргуй
Нарийн түнгэ
Нарийнтүрүүт сухай
Нарийн ухаалж
Нарийн үхэр-гонид
Нарийнцэцэгт хонхлой
Нарийссан толбуур
Нарийхан тэйлори
Нарлаг хадандай
Нарсаг Бүрзэг
Нарсны жигжил
Нарсны пармелина
Нарсны сархиаг
Нарсны хөвдөөс
Натийн амсарт энкалипта
Нахигар согсоргоно
Нейдамсын бриум
Неккери газаргана
Неополудастила газаргана
Нивадийн хадандай
Нивалийн товчис
Нивулоза моеллеропсис
Нилдүү М.
Нил Уулч
Нил хувилгана
Нимбэгэн шар артрорафис
Нимбэгэншаргал толбуур
Нимгэн лептогиум
Нимгэн-үрт барводий
Нимгэн эврогипнум
Нитрофиль хадандай
Ногоовтор онкофорус
Ногоовтор салбант чидмэг
Ногоовтор толбуур
Ногоовтор хүрээмэг
Ногоовтор чидмэг
Ногоолжин ризокарпон
Ногоолжин хул
Ногоолин калициум
Ногоолин фисциелла
Ногоонгазрын мориншүд
Ногоон гигроцибе
Ногоон поли
Ногоон хоногбудаа
Ногоон хоногбудаа
Ногоон хоногбудаа
Ногоонцэцэгт туруудай
Ногоонцэцэгт удвал
Ногоон ялтаст сколициоспорум
Нойрмог шаргалнавчраа
Номин бутуулж
Номин таатмаг
Номин туяалж
Номин чийтмэг
Ноноондуу головс
Ноолорхой хунчир
Ноомойдуу жигдэл
Ноомой жигдэл
Ноорхой тэмээнхөх
Ноослог дэвэргэнэ
Ноосон цийлэг
Ноосоншилбэт багваахай
Ноосоншилбэт баглуур
Ноосоншилбэт хамбил
Ноосорхог сэмбэгэр
Ноост дерматокарпон
Норвеги гичгэнэ
Норвегийн гигрогипнум
Норвегийн гигрогипнум
Норвегийн синтрихи
Норвегийн тимми
Норвеги өлөн
Норвеги платисматиа
Норвеги хунчир
Нормёрын корникуляри
Нохой газаргана
Нөмөрт сколициоспорум
Нөмрөгт банздоо
Нөмрөгт бургас
Нөмрөгт шигдээхэй
Нугалаат инфүндибүлицибе
Нугараа хамбашарилж
Нугарсан ксилосхистес
Нугачаат гипнум
Нугачаат гипнум
Нугачаат тэнүүннавчраа
Нугийн шивэл
Нугын биелэг
Нугын биелэг
Нугын биелэг
Нугын биелэг
Нугын биелэг
Нугын брайдлери
Нугын зууч
Нугын төмөрдээ
Нугын туйпланцар
Нугын хошоонгор
Нугын чүүргэнэ
Нугын шимтэглэй
Нуман чирэг
Нумраа хунчир
Нумраа яргуйжин
Нурамын тагшрага
Нурангын ризокарпон
Нурман дэвэргэнэ
Нуугдмал ставротел
Нуурын гименелиа
Нууцгай бургас
Нүргэсэг фисци
Нүүрсэх мириквидика
Нүхт дэврээ
Нүцгэндүү ноцгоно
Нүцгэнжимст шадалзай
Нүцгэн зэгэлж
Нүцгэн-ишт алтанбөөр
Нүцгэн калициум
Нүцгэн намуу
Нүцгэн неофусцелиа
Нүцгэн ортууз
Нүцгэн согсоргоно
Нүцгэн сорной
Нүцгэн сэмбэгэр
Нүцгэн товь
Нүцгэн хараа
Нүцгэнцэцэгт үет-өвс
Нүцгэн шүхэргэнэ
Нэвтрэмтгий гимнопил
Нэвчээ торгоодоо
Нэг наст шивэрс
Нэрсхэй бургас
Нюландерийн стикта
Нюландерийн хармаг
Нягтбарьцалт хадандай
Нягт гишүүнэ
Нягт конарди
Нягт онкофорус
Нягт сонгино
Нягттолгойт банздоо
Нягт хувилгана
Нягт шарилж
Нягт эмгэншилбэ
О
Оверний цагаалжин
Овчинниковын далантовч
Одой далантовч
Одой далантүрүү
Одой зэгэлж
Одой нарс
Одой од
Одой ортууз
Одой сараана
Одой тайжийнжинс
Одой хайлас
Одой харгана
Одой цифелум
Одон гуурсны өвс
Ойморхуу кратоневрум
Ойморхуу кратоневрум
Ойморхуу фиссиденс
Ойн бутуул
Ойн бутуулж
Ойн далбига
Ойн микариа
Ойн нарс
Ойн нарс
Ойн хашилз
Ойн шарилж
Ойн шивэл
Ойн яргуйжин
Ойсог далбига
Олжигот өлөн
Оливын телидиум
Олог цэцэгт пилези
Олог цэцэгт пилези
Олог цэцэгт хилосцифус
Олон гэрт дрепанокладус
Олонмаягт жигжил
Олоннаст багдай
Олоннаст маалинга
Олон өнгөт траметес
Олонөнгөт хадандай
Олонөнгөт шигмээ
Олонсалбант дэвэргэнэ
Олонүрт жигдэл
Олон үрт зэгэлж
Олон үрт лескеа
Олонүрт ухаалж
Олон үрт цинодонциум
Олон үрт цинодонциум
Олонүрэрхэг бутуулж
Олонхайрст дэвэргэнэ
Олон хөлт дикранум
Олонхэвт жигжил
Олслиг хайлас
Олснавчит зохимон
Омфалия зонтиконосная
Онцгой родобриум
Оньт Тунхуу, Оньт нарцаг
Опортензе ризокарпон
Орогдуу нохой хэл
Орог өлөн
Орог тосондой
Орог тэсэг
Орог цэцэгт багваахай
Оройн дактилина
Ороодог хорс
Ороолдоо зогдоргоно
Ороонго гигроамблистегиум
Ороонго спилонема
Ороонго сэмбэгэр
Ороонго шигмээ
Орос бошняк
Орос дэврээ
Орос махирс
Орос царгас
Орос цахилдаг
Орхигдмол жамба
Орхигдсон веррукариа
Орхиос хотир
Орхиос шимэрс
Ө
Өвөлжих шивэл
Өвөр байгалын шимтэглэй
Өвөр-уралын бүрээ
Өдлөг кампилиум
Өдлөг кампилиум
Өдлөг мүгэз
Өдлөг неккера
Өдлөг феофисци
Өдлөг хотир
Өдлөг хялгана
Өдлөг хялгана
Өдлөг шимэлдэг
Өлдлөг гандбадраа
Өлзийхутагийн ортууз
Өлөн сахал
Өлчир гичгэнэ
Өлчир дэгд
Өлчир мүгэз
Өлчир хаварсал
Өлчир хунчир
Өлчир шарилж
Өмнөдийн ороонго
Өмнөд сибирийн хунчир
Өмхий буржгар
Өмхий лууль
Өмхий шимэлдэг
Өнгиймөл навчит багваахай
Өнгөгүй аталами
Өнгөлөг гипнум
Өнгөрлөг хадандай
Өнгөрт толбуур
Өнгөрт хаварсал
Өнгөртэлэгт зэгэлгэнэ
Өнгөршилбэт бутуул
Өнгөт цифелум
Өндгөн панеолус
Өндгөрхүү птеригонеурум
Өндиймөл эндокарпон
Өндөгөндүү шардэмэг
Өндөгшүү хунчир
Өндөр гипнум
Өндөр гипнум
Өндөр гримми
Өндөр гэзэгцэцэг
Өндөр плагиомниум
Өндөр улаагана
Өндөр хувилгана
Өнхрүүш хамхуул
Өнчин саркогина
Өнчинцэцэгт ихзул
Өргөмөл катапирениум
Өргөн амсарт фискомитриум
Өргөн зуншилцэцэг
Өргөний биелэг
Өргөний зохимон
Өргөний өлөн
Өргөнилтэст гипсоплака
Өргөннавчит банздоо
Өргөн навчит брахитециум
Өргөн навчит десматодон
Өргөн навчит жаффюлиобриум
Өргөн навчит стегони
Өргөннавчит тайжийнжинс
Өргөннавчит тутаргана
Өргөннавчит хонхлой
Өргөннавчит цангуу
Өргөннавчит шарилж
Өргөнспорт хадандай
Өргөн судалт бриоэритрофиллум
Өргөнхуниаст неофусцелиа
Өргөнцоморлигт цөлтүрүү
Өргөн шүдэт анакамптодон
Өргөн шүдэт анакамптодон
Өргөн шүдэт лофозиопсис
Өргөсөн навчит кампилидиум
Өргөсөн навчит кампилидиум
Өргөст гурвалж
Өргөст гурвалж
Өргөст зэгэлгэнэ
Өргөст мниум
Өргөст нохойхошуу
Өргөст ортууз
Өргөст сэдэргэнэ
Өргөст сэмбэгэр
Өргөст харгана
Өргөст хөвдөл
Өргөст эмгэншилбэ
Өргөсхөнт хамбий
Өрмөн цагаалжин
Өрөөсгөл хүлэр
Өрхөт шигмээ
Өрхт пертусар
Өрхт ризокарпон
Өсгөлүүн катапирениум
Өсгөлүүн тагшрага
Өтгөн вейзи
Өтлүүн багдай
Өчүүхэн хаянатекорсис
П
Пабогийн түнгэ
Павловын ганга
Павловын ортууз
Павловын сорвоо
Павловын хумилж
Павловын хунчир
Памир-Алайн жавхаа
Памир шарилж
Памирын тэвгэнэ
Панигра пертусар
Паншын ракомитриум
Папиллатай псевдолескеелла
Папиллтай синтрихи
Папиллтай схистидиум
Папиллтай схистидиум
Параземелла шерериа
Паразитлаг бутуулж
Паразит тагшрага
Паралель ксилогрфа
Патавины лециделла
Патрэны тайр
Паулсын гүүнхөх
Паульсений бударгана
Пезизойдез паннариа
Пелтастика хадандай
Пенсильваны дэврээ
Периклиум шизматомма
Перминут катапирениум
Пиренейн гилокомиум
Полиантез лемфоллема
Полиспор пеккани
Положийн хунчир
Поноженсиз газаргана
Поповын банздоо
Поповын хурганчих
Потаниный цахилдаг
Потанины махирс
Потанины ортууз
Потанины сүүт-өвс
Потанины тольтос
Потанины улаантулам
Потанины хотир
Потанины хунчир
Прайсын банздоо
Прайсын зохимон
Прежевальскийн бударга
Пржевальскийн зээргэнэ
Пржевальскийн тарваганшийр
Пржевальскийн үет-өвс
Пржевальскийн чармай
Протоматри шаргалнавчраа
С
Саарал арагт катапирениум
Саарал артопирени
Сааралдуу жигжил
Сааралдуу сэмбэгэр
Саарал дэвэргэнэ
Сааралногоовтор товчис
Саарал ногоон харлаг
Саарал сархиаг
Саарал фискониа
Саарал шаргал жигжил
Саарал шивхний
Саарал шигмээ
Саарал ялхор, (угларгат ялхор)
Саваан бургас
Саваан гичгэнэ
Саваан шимэрс
Саваан эмгэншилбэ
Савар бутуулж
Савмини жигжил
Саглагар шивэл
Сагсай мегаспора
Сагсай синалисса
Сайран фисци
Сайрын ортууз
Сайханы бамбай
Сайханы банздоо
Сайханы хунчир
Саксимонтана пертусар
Салаархаг башир
Саланги шарилж
Салбант банздоо
Салбант беомицес
Салбант бутуулж
Салбант микобилимбия
Салбант торгоодоо
Салбант хүлэр
Салбант эндокарпон
Салбанхайрст бутуулж
Салмайлаг гэц
Салст М.
Салст хадаалгана (гацуурын хадаалгана)
Салхит галтгана
Саман ерхөг
Саман жигдэл
Саман шүхэрхэн
Самархуу птилиум
Самархуу птилиум
Самлаг нарим
Самлиг-сормууст сэрдэг
Сангиленийн Шимэрс
Санжгар цооргоно
Сантолиннавчит шарилж
Санчирын голгэсэр
Сапожниковын бургас
Сапожниковын ортууз
Сапрофит поли
Саравгар туулайтагнай
Сарваан шогшрого
Сарвай илтэст зэгэлж
Сарвуу бутуулж
Сарвуулаг сахлай
Сарвуун сонгино
Сарвуун холтсонцэцэг
Сарвуут газаргана
Сарвуухай нил
Сарентийн хялгана
Сарептийн феорриза
Саржентын бүрэлзгэнэ
Саркогинтөрхт товчис
Саркогинтөрхт хадандай
Сармаг байцаа
Сармагнавчит сэрэв
Сарниаталмайт жигжил
Сарнималсалбант бриокаулон
Сарьслаг сархиаг
Сарьслаг хунчир
Сахалгүй шимэлдэг
Сахалин нил
Сахалины бөөрөлзгөнө
Сахалт брахитециум
Сахалт хорс
Сахлаг ширэлгэнэ
Саюбинет торгоодоо
Саяаны бургас
Саяаны гэзэгцэцэг
Саяаны жамъянмядаг
Саяаны ортууз
Саяаны өлөн
Саяаны сайхальцэцэг
Саяаны сорвоо
Сварцын политрихум
Сегенигийн шигмээ
Седаковын алтанбөөр
Седаковын өлөн
Селвинын пилези
Селвинын пилези
Семеновын гиш
Семпаллида жигжил
Сепькиркийн нил
Сервитын фиксониа
Сецерненз хармаг
Сибирийн миурелла
Сибирийн салаагана
Сибирийн хамбил
Сибирийн энкалипта
Сибирын зигодон
Сибирь Агдаргана
Сибирь Алтанхундгана
Сибирь аранзалаа
Сибирь балдаргана
Сибирь банга
Сибирь биелэг
Сибирь ботууль
Сибирь бушилз
Сибирь бэриш
Сибирь гандбадраа
Сибирь гандигар
Сибирь гацуур
Сибирь гурвансорт
Сибирь гүйлэс
Сибирь далжим
Сибирь ерөндгөнө
Сибирь жодоо
Сибирь заяахай
Сибирь зираа
Сибирь зүр өвс
Сибирь зүрхэлж
Сибирь мийнхумс
Сибирь мухарцагаан
Сибирь нарс(хуш)
Сибирь ноцоогоно
Сибирь өнөлж
Сибирь пиксина
Сибирь савалгана
Сибирь сорно
Сибирь сульхиаг
Сибирь сэрдэг
Сибирь сэрхэлиг
Сибирь тагшрага
Сибирь тошлог
Сибирь тэмээнхөх
Сибирь Тэс
Сибирь удвал
Сибирь үдшийн шил
Сибирь хадандай
Сибирь харарц
Сибирь хармаг
Сибирь хос ойм
Сибирь хотой
Сибирь хувилгана
Сибирь хялгана
Сибирь цахилдаг
Сибирь цүлдгэнүүр
Сибирь чулуудай
Сибирь шимтэглэй
Сибирь шинэс
Сибирь шорной
Сибирь эргүүлгэнэ
Сибирь яргуйжин
Сиверсийн шарилж
Сиймхий.А
Сиймхий далбадай
Сийрэг дикранум
Сийрэг нохойхошуу
Сийрэг сухай
Сийрэг шаргалнавчраа
Симплекс полиспорина
Скрипосус диплотомма
Скюрроза навчраа
Смирновын биелэг
Смирновын бушилз
Согсоолжин лавай
Содон хошоонгор
Содон юлт
Солонгос хорс
Солонгот шигмээ
Соммерфелтын кампилидиум
Соммерфелтын кампилидиум
Сормоологхайрст шарилж
Сормост хургалж
Сормуумт гандбадраа
Сормууслаг гедвиги
Сормууслаг питилидиум
Сормууслаг питилидиум
Сормууслаг тукерманопсис
Сормууслаг фаброни
Сормууст зэгэлгэнэ
Сормууст сэц
Сормууст феофисци
Софийн Борбут
Сөдхэй гичгэнэ
Сөөгөн зогдоргоно
Сөөгөн лууль
Сөөгөн сэдэргэнэ
Сөөгөн хунчир
Сөөгөн хус
Сөөгөнцөр боролзой
Сөөгөнцөр бэрмэг
Сөөгөнцөр шимэлдэг
Сөөгөн шимэрс
Сөөгөн эмгэншилбэ
Сөрөвгөр сонгино
Сплахна хөвдөрхүү тэйлори
Стапфа хадандай
Стеллерийн оймонцор
Стеллерийн сонгино
Стефаны заантаваг
Стуковын ортууз
Сувднавчит зууч
Судалархаг бэриш
Судалархаг газарагана
Судалгүй өлөн
Судалгүй паралевкобриум
Судалт гиш
Судалт псевдолескеелла
Судалт хувилгана
Судалт энкалипта
Судетийн хувилгана
Судлархаг гиш
Сукачевын банздоо
Сукачевын зохимон
Сул Мацаргана
Суман заяахай
Суммикта жигжил
Сумневичийн зохимон
Сунагар.А
Сунагар баглуур
Сунагар банздоо
Сунагар биелэг
Сунагар биелэг
Сунагар биелэг
Сунагар биелэг
Сунамал бутуулж
Сунгууцэцэгт хувилгана
Сутайн ортууз
Суумал дүлий
Суумал еверниаструм
Суумал хадандай
Суумал хонхорцогт гримми
Суунгар согсоргоно
Сүвт захалж
Сүвэрхэг шигмээ
Сүлжмэл аномодон
Сүлүүнавчит шарилж
Сүрлэн шар страминергон
Сүүдрийн веррукариа
Сүүдрийн ойнцагаан
Сүүдэрлэг феофисци
Сүүдэрт шарилж
Сүүлигцэцэгт сонгино
Сүүлэрхэг өлөн
Сүүмэлзүүр шивхмэг
Сүүн шигмээ
Сүүт канделяриелла
Сүүт хармаг
Сүүт цагаалжин
Сүүхэг толбуур
Сырейщиковын нарим
Сэвгүй сорвоо
Сэвгүй сорвоо
Сэвгэр дэвэргэнэ
Сэвхт веррукариа
Сэвэгт тэвгэнэ
Сэгсгэр Дэгд
Сэгсгэр хошоонбут
Сэгсэгэр феофисци
Сэлмэн ортууз
Сэлэнгийн ортууз
Сэлэнгэ өлөн
Сэлэнгэ шарилж
Сэрхэн тосондой
Сэрхэн хөхөө
Т
Тавансалаан усантүрүү
Тавансудалт төмөрдээ
Тавт рамалина
Тавшгай банздоо
Тагийн банздоо
Тагийн биелэг
Тагийн бриоэритрофиллум
Тагийн бриум
Тагийн буржгар
Тагийн голгэсэр
Тагийн головс
Тагийн гримми
Тагийн дурваалиг
Тагийн заутери
Тагийн заутери
Тагийн ихэрдэлбэт
Тагийн ихэрдэлбэт
Тагийн лептоптеригинандрум
Тагийн лептоптеригинандрум
Тагийн ортууз
Тагийн политрихаструм
Тагийн скапани
Тагийн сорной
Тагийн сөд өвс
Тагийн сүүт-өвс
Тагийн тавилгана
Тагийн тарваганшийр
Тагийн тосондой
Тагийн төлөгчөвс
Тагийн тэмээнхавирга
Тагийн хошилз
Тагийн хунчир
Тагийн шимэрс
Тагийн энкалипта
Тагшин товчис
Тал бөмбөлөг протострофар
Талсаравгар шарилж
Тал угларгат хамбил
Талхит толбуур
Талын диплосхистес
Талын дурваалиг
Талын жигжил
Талын синтрихи
Талын цагаантүрүү
Тамгат тетрамела
Танамал баглуур
Танамал махирс
Тангад зогдоргоно
Тангад холтсонцэцэг
Тансаг номилгоно
Танхил калициум
Тарайкын бургас
Тарианы туйпланцар
Таримал арвай
Таримал гиш
Таримал олс
Таримал төмөрдээ
Таримал тэмээлж
Таримал үсүү
Таримал хиж
Таримал хөхтариа
Таримал царгас
Таримал цоор
Тархаа жигжил
Тархай жигжил
Тархмал лоботоллиа
Таславчгүй лепторафис
Таславчит дидимодон
Таславчит дидимодон
Таславчит жигжил
Таславчит лептогиум
Таславчит толбуур
Тасрангахайрст бутуулж
Татаар гол гэсэр
Татаар даланхальс
Татаар зираа
Татаар сагаг
Татаар шорной
Татранга лецидом
Тахир банга
Тахир бэрмэг
Тахир гипнум
Тахир гипнум
Тахир ишт дикранум
Тахир ишт дитрихум
Тахир тавилгана
Тачирсалбант хадандай
Тачир стеноцибэ
Тачирсэрвээт сэмбэгэр
Тачирүст шигмээ
Ташуу оройт бриоэритрофиллум
Ташуу оройт гименостилиум
Ташуу хонхорцогт дистихиум
Ташуу хонхорцогт тортелла
Теллунгийн цийр
Теофрастын судалж
Теребрата менегацциа
Терпентиний жав
Тилезийн хөвдөөс
Тиней ризокарпон
Тирольскийн толбуур
Титэмт хонгорзалаа
Товон феофисци
Товчин дэвхэргэнэ
Товчиннавчит хувилгана
Тодногоон хараа
Тод ортотрихум
Тодүрт порпидиа
Тойрогүрт бутуулж
Тойруулган хармаг
Тойруулгат гичгэнэ
Тойруулгат түмэлж
Тойруулгат хувилгана
Тойруулгат чандганчих
Толбот бэрээмэг
Толбот микротелия
Толбот хадаалгана
Толбот хөвдөл
Толбот шигмээ
Толгодын багваахай
Толгодын брахитециуструм
Толгодын бударгана
Толгодын нил
Толгодын шимтэглэй
Толгойрхог тайр
Толгойрхог тайр
Толиот плакопсис
Томдалбаат ортууз
Том дикранум
Томдохиурт гандбадраа
Томдохиурт сонгино
Томдуухайрст бутуулж
Томжимст тольтос
Томзавьт гиш
Томиний плацидиопсис
Томины толбуур
Томины хараа
Том каллиергон
Том навчит барбула
Томнавчит дэгд
Томнавчит зууч
Том навчит псевдобриум
Томсоны мниум
Томтоосовчит үет-өвс
Том-үрт хайлас
Том-үрэвчит өлөн
Томхонхайрст бутуулж
Томцоморлигт сэрдэг
Том цүлдмэг
Томцэцэгт гиш
Томцэцэгт гүрвэнт
Томцэцэгт гүүнхөх
Томцэцэгт гүүнхөх
Томцэцэгт гүүнхөх
Томцэцэгт гэзэгцэцэг
Томцэцэгт дэгд
Томцэцэгт ортууз
Том цэцэгт саадган
Том цэцэгт саадгана
Томцэцэгт түмэнтана
Томцэцэгт шарилж
Томцэцэгт шимэлдэг
Том чийтмэг
Том-эвэрт хунчир
Тоонолжнавчит хонхлой
Тоост рамалина
Торгомсог тавилгана
Торгомсог тарна
Торгомсог хоншуу
Торгон гичгэнэ
Торгондэлбэт хунчир
Торгон шарилж
Торлог бургас
Торлог сархилж
Торлог сонгино
Торлог хайрсгана
Торлог чирэг
Торлог шигмээ
Торт паннариа
Тослог хараа
Тосон захалж
Тосорхог хараа
Тост сархилж
Тост сахлай
Тохиолын хунчир
Тошлогнавчит бургас
Төв азийн лавай
Төв-Азийн өдлөлж
Төв азийн харлаг
Төвгөрлөгсалбант толбуур
Төвгөрлөгт бутуулж
Төвгөрт ризокарпон
Төвд баягзаваа
Төвд биелэг
Төвд заантаваг
Төвд харгана
Төвд хунчир
Төвтсалбарлалт бутуулж
Төвт товчис
Төгрөгнавчит туруудай
Төгрөгнавчит үстхиг
Төгрөгнавчит хонхонцэцэг
Төгс дэвэргэнэ
Төгс фисци
Төлөгчдүү борозой
Төлөгчдүү хувилгана
Төмөрийнордны толбуур
Төөлүүрнавчит зохимон
Төөрөгдөл жигжил
Төрөлсөг арзгана
Төрөлсөг ноцгоно
Төрөлсөг тарна
Төрөл хялгана
Төсөг хурганчих
Төст холтсонцэцэг
Төстэй плагиомниум
Трахитикум пласопирена
Тревсаны тагшрага
Триптофулла пармелиелла
Тристис харлаг
Тувагийн туйпланцар
Тужийн биелэг
Тужийн хамбил
Туйлын алаглигцэцэг
Туйлын бөөрөлзгөнө
Туйлын бургас
Туйлын гигрогипнум
Туйлын гигрогипнум
Туйлын головс
Туйлын лофозиопсис
Туйлын юнгерманни
Тунгалаг диходонциум
Тунгалаг судалт клаоподиум
Тунгалаг тетрафис
Тундрын скапани
Тураны бургас
Турнейфорын шарилж
Турнерын цагаалжин
Туруудайнавчит бургас
Турчаниковын шогшрого
Турчаниновын бургас
Турчаниновын ганга
Турчаниновын ортууз
Турчаниновын удвал
Турчаниновын хамбил
Турчаниновын хонхонцэцэг
Турчаниновын хорс
Турчаниновын яргуй
Турьхан багваахай
Турьхан бутуулж
Турьхан бэрмэг
Турьхан гичгэнэ
Турьхан жигдэл
Турьхан ортууз
Турьхан сонгино
Турьхан цэцэгт үет-өвс
Туулайн өлөн
Туулайн хунчир
Туулгачдуу ихзул
Туурсны наадгай
Туяхан арктомиа
Туяхан газаргана
Туяхан салаагана
Туяхан сахлай
Туяхан сорвоо
Туяхан хөөндий
Туяханцэцэгт өлөн
Түмэн зангилаа ажигана
Түмэннавчинцарт ортууз
Түмэннавчит хувилгана
Түргэн шар банга
Түрүүлиг гурвансорт
Түрүүлиг улаагана
Түрүүлэг түмэлж
Түрүүлэг химдэг
Түрүүлэг хувилгана
Тэмдэггүй тоосор
Тэмдэгт лециделла
Тэмдэгт товчис
Тэнгисийн шил өвс
Тэнгисиын шүдэлж
Тэнгэр уулын биелэг
Тэнцвэргүй цагаалжин
Тэнцвэрт бацидия
Тэнэгэр веррукариа
Тэнэгэр тонгороо
Тэнэгэрүрт дэвэргэнэ
Тэнэгэр хөвдөл
Тэнэгэр шигмээ
Тэнэмэл хармаг
Тэргүүлэгч феофисци
Тэрэгтийн сэрдэг
Тэснавчит шүргэнэ
Тюрингайн толбуур
Тяньшанийн индузиэлла
У
Угалзат римелиа
Угларган удган-өвс
Угларгат жав
Угларгат өлөн
Угларгат симблефарис
Угларгат цангуу
Удамбарнавчит лууль
Удвалнавчит тавилгана
Удлиг харгана
Удмын бударганцар
Узбек жигжил
Уилямсийн өлөн
Уйтгарт катинария
Уйтгарт хараа
Уйтгарт харлаг
Укокын гэзэгцэцэг
Улаавтар бриум
Улаавтар хадаасгана
Улаавтархар псорула
Улаавтар хүлэр
Улаагчин товчис
Улаан башига
Улаан ботууль
Улаан бриоэритрофиллум
Улаан гигроцибе
Улаанголт феофисци
Улаан дерматокарпон
Улаанжимст ховолгоно
Улаанжимст чонын элэг
Улаан лууль
Улаанмахан беомицес
Улаанмодот яшил
Улаан ногоон чидмэг
Улаанөглөгт микобластус
Улаан ризиодтой брахитециум
Улаан сплахнум
Улаантолбот криптотели
Улаан туруудай
Улаан улаагана
Улаан-үрт багваахай
Улаан харгана
Улаан хүрэн даедилопсис
Улаан хүрэн дүлий
Улаан хүрэн таахай
Улаан хүрэн чидмэг
Улаан цистодермелла
Улааншарга намуу
Улааншарга намуу
Улааншарга намуу
Улааншарга намуу
Улааншарга намуу
Улааншилбэт шарилж
Улааншунхат пирроспора
Улаанэлэгт солорина
Улаахайтолболж канделяриелла
Улбааны гандбадраа
Улбалзуур банздоо
Улбалзуур гурвалдай
Улбалзуур зохимон
Улбар голт тагшрага
Улбардуу сонгино
Улбар сорвоо
Улбар сорвоо
Улбар ухаалж
Улбар хувилгана
Улбар хунчир
Улбаршаргал катапирениум
Улбар ялхор
Улиангарын таахай
Умардын далантовч
Умардын дэвэргэнэ
Умардын канделяриелла
Умардын маралзгана
Умардын өрөмтүүл
Умардын тагшрага
Умардын хараа
Умардын хорс
Умардын шарилж
Умардын шивэлгэнэ
Умардын ягжаа
Умбиликат ризокарпон
Умбрина жигжил
Умбрины хадандай
Умхаусенз дендрискокаулон
Унгаралнайлзуурт бургас
Унгарилт бутнуур
Унжгар азаргана
Унжгар цийлэг
Унжуу схистидиум
Упсалын цагаалжин
Урал хөмсгөнүрт
Урал чихэр өвс
Уранхай шизостома
Урвуу гагадай
Урианхай биелэг
Уртавтар дикранум
Уртавтар поли
Уртавтар поли
Уртавтар хамхуул
Уртбаганат бортголж
Урт бриобриттония
Уртбуурцагт тарваганшийр
Урт-ишт холтсонцэцэг
Уртнавчит ажигана
Уртнавчит балгана
Уртнавчит гандбадраа
Уртнавчит гичгэнэ
Уртнавчит далантовч
Урт навчит кампилиум
Урт навчит кампилиум
Уртнавчит майлангар
Урт навчит паралевкобриум
Урт навчит удган-өвс
Урт согсоргоно
Уртсумт хаварсал
Уртсэлүүрт хунчир
Уртхан нүдэлж
Уртхан цийлэг
Урт хүзүүт поли
Уруул гэзэгцэцэг
Урь жигдэл
Усан сархиаг
Усан шавхайлж
Усархаг фунари
усмаг
Усны гандбадраа
Усны дэгд
Усны хурганчих
Усны шигмээ
Усны шөвгөлж
Уссур банздоо
Уссурийн трахицистис
Уссур яшил
Утаат димелаена
Утаат хараа
Утаахай барбад
Утаслаг ишт ажигана
Утаслаг птеригинандрум
Утаслаг согсоргоно
Утсаннавчит бушилз
Утсан ортууз
Утсан үет-өвс
Утсархуу аномобриум
Утстан далантовч
Уулын зоргол
Уулын ортодикранум
Уулын ортодикранум
Уулын синтрихи
Уулын туйпланцар
Уутат солорина
Уушгин сархилж
Ухаа алиус
Ухаадуу өлөнцөр
Ухархай согсоргоно
Ухмал иршимбэ
Уяхан бутуул
Ү
Үелиг головс
Үелиг головс
Үелэг согсоргоно
Үелэг шимэлдэг
Үетнэрхүү бангацаг
Үетнэрхүү нүдэлж
Үетэнлиг бангацаг
Үетэнлэг усантүрүү
Үзмэн фисци
Үзмэн ягаан дидимодон
Үзүүрлэг полибластиопсис
Үйрмэг ксилографа
Үйрмэгоройт бутуулж
Үйрмэгт бутуулж
Үлбэгэр сархиаг
Үлдэн могойн-идээ
Үндсэрхэг сонгино
Үндсэрхэг шарилж
Үндсээдээцэцэгт ортууз
Үндэслэмтгий холтсонцэцэг
Үнсэн зэвхий дэвэргэнэ
Үнсэн саарал мириквидика
Үнсэн саарал ризокарпон
Үнэгэнсүүлхэйн лидэр
Үнэгэн-сүүлхэй тарна
Үнэмшим ортууз
Үнэрт бамбайж
Үнэрт жигдэл
Үнэрт ногоорхуу чинцай
Үргүйшахам согсоргоно
Үрлэг тавансалаа
Үртбиет навчраа
Үрчгэрбуурцагт хунчир
Үрчгэр дэвэргэнэ
Үрчгэр ритидиум
Үрчгэр ритидиум
Үрэрхэг толбуур
Үслиг улиас
Үслиг хургалж
Үслиг хургалж
Үслиг хялгана
Үслэг дүлий
Үслэг Лошго
Үслэг мананхамхаг
Үслэгнавчит хэрээнүдэн
Үслэг плагиобриум
Үслэг тавилгана
Үслэг цүлдгэнүүр
Үснавчит сиймбий
Үст ортууз
Үст сэмбэгэр
Үст хадир
Үстхөөнгө ортууз
Үсхий далантовч
Үсхийдүү нарим
Үсхийнавчит хунчир
Үсхий нохой хэл
Үсхий ортууз
Үсхий суль
Үсхий хамбил
Үсхий хөвөнцөр
Үсхийцэцэгт хонхонцэцэг
Үсхий шиваантиг
Үсэнцэр феофисци
Үсэрхүү хундгай
Үсэрхэг манни
Үсэрхэг манни
Үсэрхэг ракомитриум
Үсэрхэг сэмбэгэр
Үсэрхэг траметес
Үсэрхэг хонхшигцэг
Үүлт феорриза
Үүрмэгт лептогиум
Үүрмэг толбуур
Үүрмэгт псорома
Үүрмэгт рамалина
Үүрмэг трапелиопсис
Үүрмэгт хөөндий
Үүрмэгт шигмээ
Үүрмэгт эпилихен
Үүрмэгүрт микобилимбия
Үүрмэг үрт странгоспора
Үүрмэг хармаг
Үүрмэг хундгай
Үүрмэг эст гоногимени
Үүт дэврээ
Үүт протопармелиа
Үүт протопармелиа
Үүтталмайт толбуур
Үүт шигмээ
Үүхэг шигмээ
Х
Хаалттай диплохистес
Хависхананавчит бэриш
Хаврын алаглигцэцэг
Хаврын биатор
Хаврын салжир
Хавтагабуурцагт царгас
Хавтаг навчит схистидиум
Хавтагнавчит хөхтолгой
Хавтагнавчит хус
Хавтагнавчит хус
Хавтгайдуу веррукариа
Хавтгайнавчит бударга
Хавтгайхатгуурт нохойхошуу
Хавчгар брахитециум
Хавчгар порелла
Хавчгар хошилз
Хавчиг алиус
Хавчиг бутуулж
Хавчиг гичгэнэ
Хавчиг головс
Хавчиг мохоолзой
Хавчиг нүдэлж
Хагас бөмбөрцгөн ребули
Хагас суумал птеригонеурум
Хагены жигжил
Хагсаг лептогиум
Хадны андреэ
Хадны бөгтөргөнө
Хадны бургас
Хадны веррукариа
Хадны гуурст
Хадны жигжил
Хадны майлангар
Хадны ортотрихум
Хадны плагиохазма
Хадны плагиохазма
Хадны псевдолескеелла
Хадны сунараа
Хадны сэрхэлиг
Хадны түмэнзангилаа
Хадны фисци
Хадны цооргоно
Хадны шарилж
Хадня өлөн
Хадсаг өлөн
Хадууран өлөн
Хадуурархуу дихелима
Хадуурархуу стереодон
Хадуурархуу стереодон
Хажууцэцэгт ойнцагаан
Хайласнавчит туулайтагнай
Хайрсархаг далбига
Хайрсархуу оксимитра
Хайрслаг бутуулж
Хайрслаг катапирениум
Хайрслаг сааралж
Хайрст газаргана
Хайрст ортууз
Хайрст телотрема
Халбаган бираага
Халбагандуу буниас
Халиар
Халтаргана
Халтар-үст ортууз
Халх гичгэнэ
Халхголын нарцаг
Хальсархаг газаргана
Хальсархаг порпидиа
Хамардавааны шээрэнгэ
Хамбилай гонтог
Хам бутуулж
Хангайн хонхлой
Хангайн хумилж
Хангайн хунчир
Хангайн шарилж
Хангайн шиваантиг
Хангайн шигмээ
Ханхай бутуулж
Ханын оймхон
Харавтар варнсторфия
Харавтар варнсторфия
Харавтар дидимодон
Харамууч зажлуур
Харанхуйлагч феофисци
Харбараан неофусцелиа
Харбараан толбуур
Харбаргар хадандай
Хар бударгана
Хардэвүүрт тогторгоно
Хар жигдэл
Харжимст чаргай
Хар катоскопиум
Харлаг дэгд
Харлаг микариа
Харлаг өмхий өвс
Харлаг сэрдэг
Харлаг фисциелла
Хар лантанз
Хар ногоон ортотрихум
Хар ногоон тортула
Хар нэрс
Хар псоротихиа
Харсаарал хармаг
Харсалбант бродоа
Хар сархиаг
Хар сорьт саркогина
Хартолгойт өлөн
Хар улаагана
Харүрт веррукариа
Хархан веррукариа
Хархан жигдэл
Хархан плацинтиум
Хархан ширэлгэнэ
Хар хүрэн лёскипнум
Хархүрэн өлөн
Хар цагаан гетеродермиа
Харцагааннавчит гонтог
Харцагананавчит сэрдэг
Харцганай шартолгой
Хар цистоколюс
Харцэцэгт өлөн
Хасаг хунчир
Хатгуурт үлд-өвс
Хатуу алоина
Хатуу согсоргоно
Хатуусормууст дэвэргэнэ
Хатуу сэмбэгэр
Хатуухан дидимодон
Хатуу холтсонцэцэг
Хахир тагшрага
Хахуун голын хор
Хахуундуу шимэлдэг
Хашлагат хөвдөл
Хейнимана андреэ
Хенрикийн шигмээ
Хиазтай хонгорзалаа
Хиггүй сахлай
Хиглэггүй жигжил
Хиглэгт пиксина
Хигмэл гичгэнэ
Хигт сархилж
Хигт тонгороо
Хигт фиксониа
Хигт хараа
Хижээл сонгино
Хиймэл толбуур
Хийт бутуулж
Хийт толбуур
Хилэнлэг телидиум
Хилэн хөвдмөг
Ховсог тагшрага
Хогжруут псевдсахлай
Хогжруут толбуур
Хогийн цангуу
Хоёрбаганат исмэг
Хоёрбүрхүүлт жигжил
Хоёргэрт булгантаваг
Хоёрдмол хөөндий
Хоёрдохиурт өлөн
Хоёр ишт бэриш
Хоёрнавчит зуншилцэцэг
Хоёр өнгөт бриум
Хоёрөнгөт сэмбэгэр
Хоёрөнгөт толбуур
Хоёрхэрчлээст хунчир
Хоёрцэцэгт гичгэнэ
Хоёрцэцэгт ортууз
Хоёрэгнээт арвай
Хойрог харгана
Хоккайн фискониа
Холбоос эврэм
Холбоот тагшрага
Холимог сульхиаг
Холимог хармаг
Холимог хялгана
Холменын гипнум
Холменын гипнум
Холтост дэвэргэнэ
Хомбогор леженеа
Хомбогор плагиотециум
Хонгорзалаархуу азаргана
Хонгорзулдуу хонгорзалаа
Хонгор тагшрага
Хонгорцогон эвэрдэй, баглаат эвэрдэй
Хонгорцогт бутуулж
Хонин арц
Хонин арц
Хонин ботууль
Хонин ботууль
Хонхолдой хувилгана
Хонхон яргуй
Хонхорт гиалекта
Хонхорт дэвэргэнэ
Хонхорт сархилж
Хонхорхуу панеолус
Хонх хэлбэрт мицена
Хоолойрхог дерматокарпон
Хоолойрхог шигмээ
Хоосон согсоргоно
Хори хунчир
Хорон баттарреа
Хорон хунчир
Хорт харцгана
Хорт холтсонцэцэг
Хорхойдуу бацидия
Хорхой цагаач
Хоснавчит Шөнийн нил
Хос-өргөст ангалзуур
Хоссалбант гандбадраа
Хосхайрст головс
Хосхүйст цагаалжин
Хосцэцэгт алаглигцэцэг
Хосцэцэгт гиш
Хосцэцэгт нил
Хосцэцэгт чирэг
Хосшивүүрт улаагана
Хосшүдлиг сонгино
Хосэст ризокарпон
Хосэст солорина
Хотгор римулярия
Хотын лууль
Хохштеттерын ризокарпон
Хошоонхой хунчир
Хөвдний диплосхистес
Хөвдний жигжил
Хөвдний полихидум
Хөвдний улаагана
Хөвдний фиксониа
Хөвдөг бальви
Хөвдөг нүдэлж
Хөвдөг сумалж
Хөвдөг холтсонцэцэг
Хөвдөрхүү потти
Хөвдөрхүү фиссидэнс
Хөвөгч варнсторфия
Хөвөгч риччи
Хөвөгч риччи
Хөвсгөлийн ботууль
Хөвсгөр жигжил
Хөвсгөр плацинтиелла
Хөвсгөр псевдефеба
Хөвсгөр солорина
Хөвсгөр харлаг
Хөвсгөр хөөндий
Хөвхт модны тагшрага
Хөдөөгийн бахлай
Хөдөөгийн бираага
Хөдөөгийн вандуй
Хөдөөгийн гич
Хөдөөгийн Туурам
Хөдөөгийн шаралзгана
Хөдөөний тооронцор
Хөдөөний шивэл
Хөмрөө хувилгана
Хөндий икмадофила
Хөндийн псора
Хөндийн хунчир
Хөндийт Глоеохеппиа
Хөндий шилбэт тосондой
Хөндлөн газаргана
Хөөлөг хармаг
Хөөнгө брахитециум
Хөөнгө-буурцагт хунчир
Хөөнгө голлани
Хөөнгө голлани
Хөөнгө псевдокаллиергон
Хөөнгө псевдокаллиергон
Хөрөөлиг хаварсал
Хөрсний гиалекта
Хөрсний тагшрага
Хөх лептогиум
Хөх ногоон чидмэг
Хөхөвтөр гувшаахай
Хөхөвтөр дидимодон
Хөхөвтөр полибластиопсис
Хөхөвтөр харлаг
Хөхөлжин хамхуулмаг
Хөхөмдөг бутуулж
Хөхөмдөгүрэвчит хадандай
Хөхөө цүнхрэг
Хөхсорьт ширэлгэнэ
Хөхтариархуу түнгэ
Хөхтариархуу түнгэ
Хөхүртбиет микариа
Хөх чирэг
Хөх шаргал чидмэг, (олон өнгөт чидмэг)
Хөх шигмээ
хөхшилбэт бутуулж
Хөшүүн хөөндий
Хувирамтгай анема
Хувирамтгай гигроамблистегиум
Хувирамтгай гигроамблистегиум
Хувирамтгай тагшрага
Хувирамтгай толбуур
Хувирамтгай шарилж
Хувиршгүй хатмаг
Хувьсамтгай жигжил
Хувьсамтгай хамбий
Хувьсуу сульхиаг
Хувьсуу сульхиаг
Хугарамтгай кампилопус
Хугарамтгай тортелла
Хугачаа жигжил
Хугачаа майлангар
Хулгана-сүүлхэй бушилз
Хулганын гиш
Хумигдагч дерматокарпон
Хумираа порпидиа
Хуниаст диплотомма
Хуниаст дэвэргэнэ
Хуниаст полибластиа
Хуниастсалбант ксантоментоза
Хуниаст товчис
Хуниаст шигмээ
Хунираат жигдэл
Хунчирнавчит гичгэнэ
Хурагамтгай навчит дикранум
Хурган шарилж
Хурхын феофисци
Хурц банздоо
Хурц дидимодон
Хурц дидимодон
Хурцсондуут нохойхошуу
Хурцшүдлэгт зожиргоно
Хусны микротелия
Хусны таахай (хусандай)
Хусуурнавчит банздоо
Хуурайсаг шарилж
Хуурай чүүргэнэ
Хуурамчбараан багваахай
Хуурамчбуурцаглай гиш
Хуурамч гурван талт бриум
Хуурамч дэрэвгэр хависгана
Хуурамч-марцны хурганчих
Хуурамч навчраа
Хуурамч-нарийн намуу
Хуурамч-нишингэн сорвоо
Хуурамч-өмхий өлөн
Хуурамч псора
Хуурамч ризомниум
Хуурамч телидиум
Хуурамч толбуур
Хуурамч тосон захалж
Хуурамч усан дэгд
Хуурамч ухаалж
Хуурамч хасаг арц
Хуурамчховилт ботууль
Хуурамч хумбага
Хуурамч хүлэр
Хуурмагбулчирхайт ортууз
Хуурмаг газаргана
Хуурмаг гандбадраа
Хучлагагүй тоосор
Хүйстмэгхэн хонхон
Хүйст навчраа
Хүйтсүү цагаалжин
Хүйтэнцөлийн хадандай
Хүлрийн поли
Хүмхээл сонгино
Хүнсний шигмээ
Хүрдэн дэгдгэнэ
Хүрмэн брионора
Хүрэвтэр дикранум
Хүрэвтэр өлөн
Хүрэн дикранум
Хүрэн протопармелиа
Хүрэн протопармелиа
Хүрэн сааралдуу сэмбэгэр
Хүрэн товчис
Хүрэнулаан катинария
Хүрэнхайрст шарилж
Хүрэн-ягаан зохимон
Хүрээмэг
Хүрээмэг
Хүрээмэг
Хүрээт мниум
Хүрээт феофисци
Хүхрэншар холтсонцэцэг
Хүхэрт бутулж
Хэвлиг хувилгана
Хэвлэг гиш
Хэвнэг ортууз
Хэврэг ерхөг
Хэврэгнавчит ортууз
Хэврэг сферофорус
Хэврэг цоймжин
Хэврэг чидмэг
Хэврэг шимэлдэг
Хэвтээ биелэг
Хэвтээ дэгд
Хэлбэлзит артрорафис
Хэлтгий сагиолехиа
Хэнкокын өлөн
Хэнтийн биелэг
Хэнтийн зохимон
Хэсүүр шаргалнавчраа
Хэсүүр шигмээ
Хээрийн батраш
Хээрийн брахитециум
Хээрийн далбига
Хээрийн хадандай
Хээрийн хөвдөл
Хээрийн шүхэрмэг
Хээт хармаг
Хялгасан бушилз
Хялгасан дэвхэргэнэ
Хялгасан -сормууст сэрдэг
Хялгасан үзүүрт бриум
Хялгасан үзүүрт гримми
Хялгасан үзүүрт лептоптеригинандрум
Хялгасан үзүүрт политрихум
Хялгасан үзүүрт стегони
Хялгасан үзүүрт циррифиллум
Хялгасан эфебе
Хялгасархуу дистихиум
Хялгаст намуу
Хянганы хамхуул
Хянгар жав
Хянгар царгас
Хятад синтрихи
Хятад фруллани
Ц
Цавцагаан бөлбөө
Цагаавтар брахитециум
Цагаалин фисци
Цагаалин хорс
Цагаалин цахилдаг
Цагаан авлис
Цагаанавчит банздоо
Цагаан амсарт десматодон
Цагаан боролзгоно
Цагаан гагадай
Цагаан газрын шарилж
Цагаан ишт хависгана
Цагаан левкодон
Цагаан лууль
Цагаан маж
Цагаанмодот заг
Цагааннавчит хасзул
Цагааннавчит шарилж
Цагаан ортууз
Цагаан өлөн
Цагаанөнгөрт феофисци
Цагаанөнгөрт харлаг
Цагаан плютей
Цагаан сархиаг
Цагаансорьт толботнавчраа
Цагаансудалт газаргана
Цагаан судалт синтрихи
Цагаан таахай
Цагаантолбот товчис
Цагаан хар чидмэг
Цагаанхиглэгт пертусар
Цагаан хошоон
Цагаан хүрээмэг
Цагаанцэцэгт багваахай
Цагаанцэцэгт зууч
Цагаанцэцэгт хүн хорс
Цагаанцэцэгт шимтэглэй
Цагаан цээнэ
Цагаан чидмэг
Цагааншарга хамбил
Цагаан шивхэн
Цагаан шүхэрхэн
Цагаан ялхор
Цагирагтөрхт толбуур
Цагирагт хайрсгана
Цадгардуу бударганцар
Цайвар багваахай
Цайвар бриум
Цайвар гипнум
Цайвар гипнум
Цайвардуу бриум
Цайвардуу маалинга
Цайвардуу Могойн идээ
Цайвардуу хилосцифус
Цайвар ногоон плагиотециум
Цайвар ногоон поли
Цайвар ортотрихум
Цайвар өлөн
Цайвар өлөн
Цайвар өлөнцөр
Цайвар пертусар
Цайвар сархиаг
Цайвар ташуумаг
Цайвар хөх порпидиа
Цайвар хунчир
Цайвар цэгээлзгэнэ
Цайвар-шарга бааварцэцэг
Цайваршаргал псора
Цайвар шаргал согсоргоно
Цайваршаргал хандандай
Цайварягаан биатор
Цайварягаан бутуулж
Царамын банздоо
Цардасын пеккани
Царсан гүүнхөх
Царснавчит ангалзуур
Царсны хүлэр
Цасалжин гичгэнэ
Цасан цагаан лавантаг
Цасжиннавчинцарт ортууз
Цасны войти
Цасны Зэгзээхэй
Цасны өлөнцөр
Цасны сэрдэг
Цасны хаварсал
Цасны шархөвдөл
Цацаглаг лууль
Цацаглаг үлд-өвс
Цацаглиг бэрээмэг
Цацагт заяахай
Цацагт ортууз
Цацагт үлд-өвс
Цацагт хурганчих
Цацагт энкалипта
Цацраган ажиг
Цацраган ажигана
Цацраган мниум
Цацраган фисци
Цацрагархуу плацинтиум
Цацраг диплосхистес
Цацрагласан шигмээ
Цацрагт лоботоллиа
Цацрагт тэнүүнавчраа
Цацрагт хависгана
Цацрагт шигмээ
Ценизийн жигжил
Цервиноплак товчис
Цинарасценз плацидиопсис
Циркумбореаль жигжил
цоймжин
Цомирлогт рамалина
Цомирлогт рамалина var. гүнхүнхэрт
Цоморлигт авлис
Цомцогт бааварцэцэг
Цонхигор сархиаг
Цонхигор тонгороо
Цонхигор ялхор
Цоохор саадгана
Цоохор чонохор
Цоохор шивэл
Цорвой жигжил
Цорвоот дэвэргэнэ
Цороймол фисци
Цохорхуу скорпидиум
Цөгцөн хамхуул
Цөийн шарилж
Цөлийн Аргамжинцэцэг
Цөлийн гичгэнэ
Цөлийн ерхөг
Цөлийн зэгэлгэнэ
Цөлийн катапирениум
Цөлийн мүгваа
Цөлийн Өнчинцэрэв
Цөлийн фульгензия
Цөлийн шаргалнавчраа
Цөлийн шардэмэг
Цөлийн шигмээ
Цөлтйн тайр
Цөмөрхий хадандай
Цөөн леканактис
Цөөнмөчирт хэрээнүдэн
Цөөннавчит жантаг
Цөөн ортууз
Цөөнсалбант дерматокарпон
Цөөн үрт неккера
Цөөнхайрст газаргана
Цөөнцэцэгт банздоо
Цөөнцэцэгт батга
Цөөнцэцэгт ганцаахай
Цөөнцэцэгт ортууз
Цөөнцэцэгт савалгана
Цөөнцэцэгт сонгино
Цөөнцэцэгт тооронцор
Цөөн цэцэгт хаврийн шар
Цувраанавчит бамбай
Цувраат хөөндий
Цусанөнгөрт толбуур
Цуулбар багваахай
Цуулбар балдаргана
Цуулбар гэзэгцэцэг
Цуулбарнавчит зогдор-өвс
Цуулбар нил
Цуулбар хавраг
Цуулбар хувилгана
Цуулбар шарилж
Цухуймал эндокарпон
Цүлхэнт цинодонциум
Цүрдгэр цахилдаг
Цхомолонгма жигжил
Цэвдгийн ризокарпон
Цэврүүжимст ортууз
Цэврүүт өлөн
Цэгцгүй бутуулж
Цэгцүүхэйнавчит сонгино
Цэгцүүхэй тавилгана
Цэдэнгийн гиш
Цэлцэнгэ лептогиум
Цэлцэнгэ лептогиум
Цэмцгэр хөөндий
Цэнхэр башгана
Цэнхэр ортууз
Цэх алаглигцэцэг
Цэхмолцогт бургас
Цэх ноцгоно
Цэх савалгана
Цэх түмэнтана
Цэхтүрүүт өлөн
Цэцгийндагаварт эмгэншилбэ
Цэцэгхэнт ортууз
Цюрхийн лекана
Ш
Шаантган навчит тортула
Шабины өлөн
Шамраа банздоо
Шамшгар мириквидика
Шангины банздоо
Шангины хунчир
Шандрын туулай-уруул
Шанз багваахай
Шаравтар чидмэг
Шар бротера
Шаргалдоторт фискониа
Шаргал лавын толбуур
Шаргал лидэр
Шаргалногоолин толбуур
Шаргалногоон Хризотрикс
Шаргал толботнавчраа
Шаргал хадандай
Шаргал хараа
Шаргал хул
Шаргал цагаантүрүү
Шар гигрогипнум
Шар гигрогипнум
Шар гонтог
Шарерийн товчис
Шарилждуу үзгэнэ
Шарилжнавчит хувилгана
Шарлангуй сонгино
Шармодот хотир
Шарногоон ортууз
Шар ногоон ур мөөг
Шар өнгөт далбига
Шар саадгана
Шар саарал хүрээмэг
Шар сплахнум
Шартолбот канделяриелла
Шар хонхон, шилбэ хэлбэрт хонхон
Шар хөлт атрихум
Шар хувилгана
Шар хумхаал
Шар хусуур
Шар хүрэн тосондой
Шар чидмэг
Шар эвэрдэй
Швейцарийн тонгороо
Швериний бургас
Шерерийн псоротихиа
Шерлерийн ажигана
Шивлээхэй зээргэнэ
Шивүүрт ортууз
Шивүүрт сондуут
Шивүүрт эмгэншилбэ
Шивэрсэнэрхүү барбилофозия
Шивэрсэнэрхүү барбилофозия
Шивэрсэнэрхүү мниум
Шигдмэл бацидия
Шигдмэл тагшрага
Шигтгээт хамханцар
Шигүү бриум
Шилбэт лихенелла
Шилбэт хөхөл
Шилбэт хэрхмэг
Шимперийн кампилопус
Шимэгч толбуур
Шинэ английн брини
Шинэдрэг банздоо
Шинэсний буйлмаг
Шинэсний тосондой
Шинэсэрхүү бударгана
Ширүүвтэр дидимодон
Ширүүвтэр дидимодон
Ширүүвтэр дидимодон
Ширүүвтэр навчит цинодонциум
Ширүүнбиржгэр тоосор
Ширүүнөргөст хадандай
Ширүүн панус
Ширүүн хөлт брахитециуструм
Ширүүн хувилгана
Ширүүн хунчир
Ширүүн шувтаахай
Ширхэгт фискониа
Ширэгний гандмаг
Ширэг өлөн
Шишкиний үет-өвс
Шишккиний шарилж
Шлейхерийн бриум
Шлейхерийн хадандай
Шлейхерийн энтодон
Шлейхерийн энтодон
Шлипака молендоа
Шмидийн од
Шмидтийн өлөн
Шовгор гигроцибе
Шовгор хотир
Шовоохойжимст гурвалж
Шовоохой шээрэнгэ
Шовх каллиергонелла
Шовх каллиергонелла
Шовх коноцефалум
Шовхнавчинцарт ортууз
Шовх навчит аулакомниум
Шовх навчит дикранум
Шовх навчит дикранум
Шовх навчит плагиомниум
Шовх навчит тортула
Шовх плагиомниум
Шовх тэйлори
Шовх фаскум
Шоеферийн толбуур
Шоландерийн асахина
Шоландерийн харлаг
Шонхор ортууз
Шонх өлөн
Шоорон хунчир
Шоргор бударга
Шоргор лууль
Шоргор нил
Шоргор төлөгчөвс
Шохойжмол гимностомум
Шохойн диплосхистес
Шохойн шигмээ
Шошлойрхог хошоонгор
Шөвгөн бартрами
Шөвгөрхүү кампилопус
Шөвгөрхүү плеуридиум
Шөвгөрхүү плеуридиум
Шөвгөр шарбударгана
Шөвхөлжин балуун
Шөвх өлөн
Шөмбөгөр хувилгага
Шреберийн плевроциум
Шренкийн сульхиаг
Шренкийн шарилж
Штайнерын хармаг
Штубендорфын банздоо
Шувуун тарна
Шугаман сонгино
Шулуун бартрами
Шулуун М.
Шулуун ортотециум
Шулуун ортотециум
Шулуун политрихум
Шургаа хунчир
Шүдгүй гримми
Шүдлэг плагиотециум
Шүдлэг погонатум
Шүдлэг псора
Шүдлэг трапелиопсис
Шүдлэг хайрст банздоо
Шүдлэг хошоон
Шүдлэг хөвдөл
Шүдэнцагаан хунчир
Шүдэнцэрт зохимон
Шүдэрхэг плагиомниум
Шүр хэлбэрт бөлжиргөнө, сараалжин бөлжиргөнө
Шүрэн бэрмэг
Шүрэнгинжит жигдэл
Шүрэн пеккани
Шүрэрхэг канделяриелла
Шүүдрийн тагшрага
Шүүдэрийн бутуулж
Шүүдэрт бургас
Шүүлтүүр косцинодон
Шүүрэрхүү дикранум
Шүхэрлэг харцгана
Шүхэрт альчинга
Шүхэрт лихеномфалиа
Э
Эвансын газаргана
Эверсийн могойн-идээ
Эверсманны тэсэг
Эвэрлэг бутуулж
Эвэрлэг дэлбэнх
Эвэрлэг пахифиале
Эвэроройт бутуулж
Эвэрт багваахай
Эвэрт бударга
Эвэрт бударга
Эвэрт сэртэг
Эвэрт хошоонгор
Эвэрт цагаач
Эгэл арвай
Эгэл аурискалпиум
Эгэл баавгай идээ
Эгэл бавран
Эгэл биелэг
Эгэл биш ортотрихум
Эгэл бөмбөөхэй
Эгэл буржгар
Эгэл гаймуу
Эгэл гимнопус
Эгэл Годил өвс, Шудаггарав
Эгэл гонид
Эгэл гүүнхөх
Эгэл далбига
Эгэл зажлуур
Эгэл зохимон
Эгэл идрээ
Эгэл иргэнэ
Эгэл исрэг
Эгэл маралзгана
Эгэл маршанци
Эгэл маршанци
Эгэл мяндасмаг
Эгэл навчлаг
Эгэл өмхий өвс
Эгэл политрихум
Эгэл саккобазис
Эгэл сармислаг
Эгэл сархиаг
Эгэл сүүл өвс
Эгэл тайжийнжинс
Эгэл тосондой
Эгэл тохинойм
Эгэл төлөгчөвс
Эгэл хахуун
Эгэл хүрэвзээ
Эгэлхэн бушилз
Эгэл цагаантүрүү
Эгэлцоморлигт батраш
Эгэл энкалипта
Эдвардын сонгино
Эдварсдын цоорцог
Эдерийн плагиопус
Эдерийн плагиопус
Эдерийн хувилгана
Эелдэг хараа
Элгэн трихаптум
Элгэн хараа
Элгэн хонин зажлуур
Элгэнхүрэн хадандай
Элдэвнавчит бударга
Элдэвнавчит ортууз
Элдэвнавчит Улиас, Тоорой
Элдэвнавчит шимэлдэг
Элдэв-үст улаагана
Элдэвхэлбэрт багваахай
Элдэвхялгаст цийлэг
Элевзинархуу өлөн
Элегант товчис
Элсний монтане
Элсний мөнхцэцэг
Элсний нил
Элсний өлөн
Элсний сээтэлж
Элсний толбуур
Элсний түмэнтана
Элсний хүцэнгэ
Элсний хүцэнгэ
Элсний шивхэн
Элссэг хунчир
Эльбурсийн зэгэлгэнэ
Эмжээрт хайрслаг зээргэнэ
Эмжээрт шигмээ
Эмзэг савалгана
Эмзэгхэн жигжил
Эмийн багваахай
Эмийн сөд өвс
Эмийн туруудай
Эмилийн шигмээ
Эм оймжин
Энгэсэгт толбуур
Эпидермаль лепторафис
Эргийн веррукариа
Эргийн дэгд
Эргийн лептодикциум
Эргийн лептодикциум
Эргийн ставротел
Эргийн хүлэр
Эргүүлэгийн карбоня
Эргэлзэм бамбай
Эргэлзэм бамбай
Эргэлзэм сонгино
Эргэлзэм хорс
Эргэмэл захт гипнум
Эргэмэл захт гипнум
Эргэмэл канделяриелла
Эргэмэл тонгороо
Эргэн тойрон шүдтэй схистидиум
Эргэсэн захт лимприхти
Эргэсэн захт порелла
Эргэсэн захт псевдокроссидиум
Эрлийз алис
Эрлийз зүрхэлж
Эрлийз лууль
Эрлийз могойн-идээ
Эртний тагшрага
Эрчист шигмээ
Эрээн нил
Эрээн хунчир
Эсгий зэгэлж
Эсгийлэг лескура
Эсгийлэг филонотис
Эсгий өлөн
Эсгийрхэг дерматокарпон
Эсрэгнавчит сэрдэг
Ээдрээ өлөнцөр
Ээдрээт катапирениум
Ээдрээт пармелиопсис
Ээдрээт сэмбэгэр
Ээдрээт фисци
Ээдрээт шарилж
Ээдрээт яргуй
Ээрэм шарилж
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,