Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Asparagales - Хэрээнүдэнтэн - Asparagus - Спаржевые
Овгийн нэр: Orchidaceae - Цахирамтан (Цэгрэмтэн) - Orchis family - Орхидиевые
Төрлийн нэр: Epipogium - Оочгоно
Зүйлийн нэр: Epipogium aphyllum - Навчгүй Оочгоно - Ghost orchid
Үндсэн шинж, монголоор: 10-30 см өндөр, ногоон навчгүй, олон наст өвслөг ургамал. Үндэслэг иш шүрэрхүү салаалсан. Иш цайвар хүрэн, хэд хэдэн хальсан угларгатай. Цацаг баг цэцэг сийрэг, 2-6 цэцэгтэй. Цэцэг ихэвчлэн бөхөгөр, шар өнгөтэй боловч ягаан юм уу цайвар нил ягаан судлуудтай. Цоморлигийн навчинцар гадагш дэрэвгэр, юлдэрхүүгээс гонзгой-юлдэрхүү, 12-18 мм урт. Дэлбэ цоморлигтой чацуу; уруул 3 салбантай. Хажуугийн салбан цэх, өндгөрхүү-гурвалжин; дунд салбан гадагш дэрэвгэр, өндгөрхүү-зууван, хүнхэр. Годой том, бүдүүн, 5-8 мм урт, мохоо. 8-р сард цэцэглэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herbs, 10-30 cm tall. Rhizome coralloid, branching. Stem pale brown, with a few membranous sheaths; sheaths amplexicaul. Raceme sparse with 2-6 flowered. Flowers usually pendulous, yellow, tinged with pink or pale purple. Sepals spreading, lanceolate to oblong-lanceolate, 12-18mm long. Petals similar to sepals; 3-lobed near base; lateral lobes erect, ovate-triangular; mid-lobe reflexed, ovate-elliptic, concave; spur large and thick, 5-8 mm long, apex obtuse. Flowering in August.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Суран (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Алтанзул (Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Suran (National University of Mongolia), and Ts. Altanzul (Mongolian State University of Agriculture).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Х. Чин (Хятадын Шинжлэх Ухааны Академи, БНХАУ), Ж. Санжид (Оюу Толгой ХХК), Г. Батбаяр (Степ Форвард Хөтөлбөр), Х. Оюунбилэг (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: H. Qin (Chinese Academy of Sciences, China), J. Sanjid (Oyu Tolgoi LLC), G. Batbayar (Steppe Forward Programme), and Kh. Oyunbileg (Hustai National Park).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Эмзэг (Э) , B2ab(i,ii,iii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: 20,000 км2-аас ихгүй талбайд тархахаас гадна 10 хүрэхгүй тооны газарт олдсон. Эдгээр үзүүлэлт болон амьдрах орчны чанар буурсаар байгаа нь Эмзэг зэрэглэлд багтаах үндэслэл болсон. Маш их тасархайтсан тархацтай ургамал.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species has been assessed as Vulnerable because its extent of occurrence is less than 20,000 kml, and it is known from less than 10 locations. There is an observed continuing decline in extent of occurrence, area of occupancy and quality of habitats and the distribution is severely fragmented.
Ургах орчин, монголоор: Сүүдэрсэг, чийглэг шилмүүст болон холимог ой, хусан ойд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on shady and damp coniferous forests, birch forests. Habitat Type: 1. Forest -1.4. Temperate
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Балба; Бутан; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Солонгосын хойг; Энэтхэг; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Bhutan; China; India; Japan; Korea; Mongolia; Nepal; Russian Federation.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хөвсгөл (баруун: Их Хар Ус гол), Хэнтий, Хангай, Монгол Дагуурын (Ерөөгийн эх; Орхоны доод бие; Жаргалант уул) тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997, Оюумаа & ДеПриест 2011).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Huvsgul (western side of Huvsgul lake: Ih Khar Us river), Hentii, Khangai, and Mongol Daguur (upper reaches of Eruu river in district of Eruu sum; lower reaches of Orkhon; Jargalant mountain) (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Re
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.3. Ашиглалт - 1.3.3. Мод огтлол - 1.3.3.1. Бага хэмжээгээр/хувийн хэрэгцээнд, 1.3.4. Модлог бус ургамлыг түүж ашиглах, 1.7. Гал түймэр; 3. Нөөц ашиглалт - 3.2. Эмийн зориулалтаар - 3.2.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.4. Гал түймэр; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/регенераци муу.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) -1.3. Extraction -1.3.3. Wood -1.3.3.1. Small scale subsistence, 1.3.4. Non-woody vegetation collection, 1.7. Fires; 3. Harvesting - 3.2. Medicine - 3.2.1. Subsistence use and local trade; 7. Natural disasters -7.1. Drought, 7.4. Fires; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.2. Poor reproduction and regeneration.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн. ХЗОХК-ын II хавсралтад орсон (UNEP-WCMC 2006).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: E. aphyllum is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995) and Mongolian Red Book (1997) as Very Rare. Listed in CITES Appendix II (UNEP-WCMC 2006).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд; 3. Судалгаа - 3.1. Ангилалзүй, 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.2. Нөхөн сэргээх; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.2. Legislation -1.2.2. Implementation -1.2.2.2. National level; 3. Research actions - 3.1. Taxonomy, 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.2. Restoration; 5. Species-based actions - 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,