Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Asparagales - Хэрээнүдэнтэн - Asparagus - Спаржевые
Овгийн нэр: Orchidaceae - Цахирамтан (Цэгрэмтэн) - Orchis family - Орхидиевые
Төрлийн нэр: Cypripedium - Саадгана (Саадганцэцэг)
Зүйлийн нэр: Cypripedium calceolus - Шар саадгана - Lady's slipper orchid - Башмачок желтый
Үндсэн шинж, монголоор: 20-45 см өндөр, хөндлөн байрласан бүдүүн үндэслэг иштэй, олон наст ургамал. Иш цэх, булчирхайт үслэгтэй, суурьтаа хэд хэдэн угларгатай, дундаас дээш 3-4 навчтай. Навчис зууван юм уу өндгөрхүү-зууван. Ишний оройд 1-2 цэцэгтэй, цэцгийн дагавар навчирхуу, юлдэрхүү- зууван юм уу юлдэрхүү-өндгөн хэлбэртэй. Уруул цайвар шар, дотор талдаа улаавтар толботой, шадар эрхтний улбар хүрэн, юлдэрхүү навчинцраас богино, хажуугийн навчинцрууд бусдаасаа нарийхан, бага зэрэг эрчилсэн. 6-7-р сард цэцэглэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Plants 20-45 cm tall, with a somewhat stout rhizome. Stem erect, with glandular hairs, with several sheaths at base and 3 or 4 leaves above middle. Leaf blade elliptic or ovate-elliptic. Inflorescence terminal, usually 1 or 2 flowered; floral bracts foliaceous, elliptic-lanceolate or ovate-lanceolate. Labellum light yellow, shorter than reddish-brown lanceolate tepals, lateral tepals narrower than others and somewhat twisted axially. Flowering in June-July.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Суран (Монгол Улсын Их Сургууль), Б. Бадамцэцэг (Байгалийн Түүхийн Музей).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Suran (National University of Mongolia), and B. Badamtsetseg (Mongolian Natural History Museum).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Х. Чин (Хятадын Шинжлэх Ухааны Академи, БНХАУ), Ж. Санжид (Оюу Толгой ХХК), Г. Батбаяр (Степ Форвард Хөтөлбөр), Х. Оюунбилэг (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: H. Qin (Chinese Academy of Sciences, China), J. Sanjid (Oyu Tolgoi LLC), G. Batbayar (Steppe Forward Programme), and Kh. Oyunbileg (Hustai National Park).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Эмзэг (Э) , A4c
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ, популяцийн тоо сүүлийн үед 30 хүртэл хувиар буурсан тул Эмзэг хэмээн үнэлсэн. Эдгээр үзүүлэлт цаашдаа үргэлжлэн буурах хандлагатай байна.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Based on extent of occurrence and area of occupancy, the population number has decreased by 30 percent in the past and is likely to continue to decrease in the future.
Ургах орчин, монголоор: Ойн бүслүүрийн хусан ой, нуга, ойн зах, горхийн эргээр ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in birch forests, forest meadows and fringes, banks of small rivers in forest belt. Habitat Type: 1. Forest - 1.4. Temperate, 5. Wetlands (inland) - 5.1. Permanent Rivers, Streams and Creeks [includes waterfalls].
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Беларусь; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Молдав; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Солонгосын хойг; Украйн.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Belarus; China; Korea; Moldova; Mongolia; Russian Federation; Ukraine.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хэнтий (Хонин Нуга), Монгол Дагуурын (Ноён уул, Хараа гол, Өдлөг Баянгол) тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Hentii (Khonin Nuga) and Mongol Daguur (west of the region: Noyon mountain, Kharaa river, Udlug Bayangol) (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1997).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.3. Ашиглалт - 1.3.3. Мод огтлол, 1.4. Дэд бүтцийн хөгжил - 1.4.3. Аялал жуулчлал/зугаа цэнгээний газар, 1.7. Гал түймэр; 3. Нөөц ашиглалт - 3.2. Эмийн зориулалтаар - 3.2.3. Бүс нутаг/олон улсын худалдаа; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.3. Агаарын хэмийн огцом өөрчлөлт, 7.4. Гал түймэр; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/регенераци муу, 9.9. Эзэмшил нутаг хязгаарлагдмал.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.3. Extraction - 1.3.3. Wood, 1.4. Infrastructure development - 1.4.3. Tourism and recreation, 1.7. Fires; 3. Harvesting - 3.2. Medicine - 3.2.3. Regional and international trade; 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.3. Temperature extremes, 7.4. Wildfire; 9. Intrinsic Factors - 9.2. Poor recruitment, reproduction or regeneration, 9.9. Restricted range.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн. ХЗОХК-ын II хавсралтад орсон (UNEP-WCMC 2006).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: C. calceolus is included in the list of very rare plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995) and Mongolian Red Book (1997). Listed in CITES Appendix II (UNEP-WCMC 2006).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.1. Хамгааллын арга хэмжээг жигд явуулах, хангах; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.2. Legislation -1.2.2. Implementation -1.2.2.2. National level; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology; 4. Habitat and site-based actions - 4.1. Maintenance and Conservation; 5. Species-based actions - 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2.Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,