Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Asterales - Голгэсэртэн - Aster - Астровые
Овгийн нэр: Asteraceae - Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) - Aster family - Астровые (Сложноцветные)
Төрлийн нэр: Brachanthemum - Тост
Зүйлийн нэр: Brachanthemum mongolorum - Монголжин тост - Брахантемум монголцев
Үндсэн шинж, монголоор: 2-5 см өндөр жижиг заримдаг сөөгөнцөр, модожсон дэвсмэл, их салаархаг, нарийхан иштэй ба нэг наст эгц босоо нарийн найлзуур дээр ганц сагстай. Навчис хошоод-гурвантаа цуулбар, шугаман салбанцартай. Сагс 1 см голчтой, шар өнгөтэй.
Үндсэн шинж, англиар: Dwarf semishrub 5-20 cm tall, with lignescent prostrate strongly branched thin stems and solitary calathidia on thin annual erect shoots; leaves twice trisected into linear lobes. Calathidia in 1cm diameter, yellow.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж байгаа (УБ) , B1ab(iii)+B2ab(iii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бүс нутгийн популяцийн хэмжээг тогтоогоогүй. 100 км2 хүрэхгүй нутагт тархаж, 10 км2-аас бага талбайг эзлэн амьдрах тул Устаж байгаа хэмээн үнэлсэн. Монголын унаган энэ ургамал 5-аас цөөн газарт олдсон. Тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ буурч, амьдрах орчин доройтох хандлагатай.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Regional population size has not been estimated yet. The assessment is based on occurrence and occupancy. Extent of occurrence is less than 100 km2 and area of occupancy is less than 10 km2. It was found at only one area. Continuing decline in area, extent and quality of habitats were reported.
Ургах орчин, монголоор: Чулуурхаг толгодын оройн алаг өвст бүлгэмдэлд ургана. Амьдрах орчны төрлүүд: 4. Хээр – 4.4. Сэрүүн бүсийн.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on stony tops of hills in petrophytic forb communities. Habitat Type: 8. Desert - 8.2. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Монгол.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Mongolia.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Энэ унаган ургамал Дорнод Монголын тойргийн нутагт Дорнод аймгийн Матад сумаас зүүн хойш 5 км, Цог-Өндөр уул, Ар Жаргалантын хийдээс зүүн хойш 16 км орчимд тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1987 & 1997, Жамсран 2004).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This endemic species occurs in Eastern Mongolia (5 km northeast of Matad sum of Dornod province, Tsog-Undur mountain and 16 km north-east of Ar Jargalant monastery) (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1987 & 1997, Jamsran 2004).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.7. Гал түймэр.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.3. Extraction - 1.3.3. Wood - 1.3.3.1. Small-scale subsistence, 1.3.3.2. Selective logging, 1.3.3.3. Clear-cutting; 1.7. Fire; 3. Harvesting - 3.5. Cultural and leisure activities - 3.5.1. Subsistence use/local trade.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed as Very Rare plant in the Mongolian Law on Natural Plants (1995) and as Very Rare in the Mongolian Red Book of 1997.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.1. Боловсруулах, сайжруулах - 1.2.1.2. Үндэсний түвшинд; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.2. Нөхөн сэргээх.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions - 1.2. Legislation - 1.2.1. Development - 1.2.1.2. National level; 4. Habitat and site-based actions - 4.2. Restoration.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,