Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Nymphaeales - Бөлбөөтөн - Waterlily - Нимфейные
Овгийн нэр: Nymphaeaceae - Бөлбөөтөн - Waterlily family - Кувшинковые
Төрлийн нэр: Nymphaea - Бөлбөө
Зүйлийн нэр: Nymphaea tetragona - Дөрвөлжин бөлбөө - Pygmy waterlily - Кувшинка четырехугольная
Үндсэн шинж, монголоор: Үндэслэг иш шулуун, салаалаагүй. Навчны илтэс зүрхэн өндгөрхүүгээс өндгөрхүү-зууван, 5-12 см урт, 3.5-9 см өргөн, цаасархуу, бүтэн захтай, гүн зүрхэрхүү суурьтай, суурийн салбан зэрэгцээ. Хөвмөл цэцэг 4-5 см голчтой. Цоморлиг дөрөвчилсөн, навчинцар нь өргөн юлдэрхүүгээс нарийн өндгөрхүү, 2-3.5 см урт. Дэлбийн хэлтэс 10-12, цагаан, өргөн юлдэрхүү, гонзгой юм уу тонгоруу- өндгөрхүү, 2-2.5 см урт. Жимсэвч нийлэнги. Амсар 7-9 цацрагтай. Жимс бөөрөнхий, 2-2.5 см голчтой. 6-8-р сард цэцэглэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Rhizomes erect, unbranched. Leaf blade cordate-ovate to ovate-elliptic, 5-12 cm long, 3.5-9 cm wide, papery, base deeply cordate and basal lobes parallel, margin entire. Flowers floating, 4-5 cm in diameter. Calyx insertion on receptacle prominently tetragonous; sepals broadly lanceolate to narrowly ovate, 2-3.5 cm. Petals 8-12, white, broadly lanceolate, oblong, or obovate, 2-2.5 cm. Carpels completely united. Stigma rays 7-9. Fruit globose, 2-2.5 cm in diameter. Flowering in June-August.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: : Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ч. Санчир (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн), Ж. Оюумаа (Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Nyambayar (National University of Mongolia), Ch. Sanchir (Institute of Botany, MAS), and J. Oyumaa (Mongolian Environmental Civil Council).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Дарьханд (Ховд Их Сургууль), Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль), С. Бахман (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Darikhand (Khovd University), B. Bat-Enerel (National University of Mongolia), S. Bachman (Royal Botanic Gardens Kew, UK).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B2ab(i,ii,iii,iv)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Энэ зүйл ургамал амьдрах орчны хязгаарлагдмал нөхцөлд ургаж, бага талбайд тархдаг тул Устаж болзошгүй зэрэглэлд багтаасан. Алслагдсан популяциуд буурах шалтгаан нь ган гачиг, зарим ус намгархаг газар хатаж хуурайшихтай холбоотой байж болзошгүй.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species has been assessed as Endangered because it has a restricted geographical distribution and limited habitat range, with isolated populations. Prolonged droughts could reduce some populations and some 'permanent' wetlands could dry up.
Ургах орчин, монголоор: Нуур, хар ус, голын татуур усанд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on lakes, old river beds, river backwaters. Habitat Type: 5. Wetlands (inland) - 5.1. Permanent Rivers, Streams and Creeks; 5.5. Permanent Freshwater Lakes.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Америкийн Нэгдсэн Улс; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Вьетнам; Европ; Казакстан; Канад; Кашмир; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Солонгосын хойг; Энэтхэг; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Canada; China; Europe; India; Japan; Kashmir; Kazakhstan; Korea; Mongolia; Russian Federation; Viet Nam; United States.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хөвсгөл (Сэвсүүл нуур, Цэцэгт нуур), Хангай (Идэр гол), Их нууруудын хотгорын (Хар ба Хар-Ус нуур) тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Huvsgul (eastern: Sevsuul lake; Tsetsegt lake in Darkhad valley), Khangai (Ider river), and Depression of Great Lakes (Khar and Khar-Us lakes) (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1997).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.4. Мал аж ахуй - 1.1.4.1. Нүүдлийн, 1.4. Дэд бүтцийн хөгжил - 1.4.1. Үйлдвэр, 1.5. Харь зүйлийн түрэмгийлэл -Бор харх (Rattus norvegicus); 2. Харь зүйлийн түрэмгийлэл - 2.2. Махчин; 6. Бохирдол - 6.1. Агаар мандлын бохирдол - 6.1.1. Дэлхийн дулаарал; 8. Уугуул зүйлийн динамик өөрчлөгдөх - 8.5. Эмгэг үүсгэгч/шимэгчид; 10. Хүний шууд нөлөө - 10.1. Аялал жуулчлал.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.1. Agriculture - 1.1.4. Livestock - 1.1.4.1. Nomadic, 1.4. Infrastructure development - 1.4.1. Industry, 1.5. Invasive alien species (kharkh); 2. Invasive alien species - 2.2. Predators; 6. Pollution - 6.1. Atmospheric pollution - 6.1.1. Global warming; 8. Changes in native species dynamics - 8.5. Pathogens and parasites; 10. Human disturbance -10.1. Recreation and tourism.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: N. tetragona is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995) and Mongolian Red Book (1997) as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа- 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.1. Боловсруулах, сайжруулах - 1.2.1.2. Үндэсний түвшинд, 1.3. Хамтын менежмент - 1.3.2. Байгалийн баялгийг эзэмших; 2. Мэдээлэл ба сургалт- 2.2. Мэдлэг, 2.3. Чадавхижуулалт; 3. Судалгаа- 3.7. Тарималжуулах, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.4. Хамгаалалттай газар нутаг- 4.4.1. Шинээр хамгаалах газруудыг тогтоох, 4.4.3. Менежмент, 4.5. Олон нийтийн санаачлага; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.4. Нөхөн сэргээх менежмент.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions - 1.2. Legislation - 1.2.1. Development - 1.2.1.2. National level, -1.3. Community management -1.3.2. Resource stewardship; 2. Communication and Education - 2.2. Awareness, 2.3. Capacity-building and Training; 3. Research actions - 3.7. Cultural relevance, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.4. Protected areas - 4.4.1. Identification of new protected areas, 4.4.3. Management, 4.5. Community-based initiatives; 5. Species-based actions - 5.4. Recovery management.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,