Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Nymphaeales - Бөлбөөтөн - Waterlily - Нимфейные
Овгийн нэр: Nymphaeaceae - Бөлбөөтөн - Waterlily family - Кувшинковые
Төрлийн нэр: Nuphar - Саахууцэцэг
Зүйлийн нэр: Nuphar pumila - Бага саахууцэцэг - Yellow pond-lily - Кубышка малая
Үндсэн шинж, монголоор: Үндэслэг иш бүдүүн, 1-3 см голчтой. Хөвөгч навчны илтэс өндгөрхүү, хааяа зууван, 5-15 см урт, 3.5-11 см өргөн, доод гадаргуу нүцгэнээс өтгөн үсэрхэг, дээд гадаргуу нүцгэн, зүрхэн суурьтай. Цэцэг 1.5-3 см голчтой. Цэцгийн шилбэ 40-50 см урт, үсэрхэг. Цоморлигийн хэлтэс 5, шар, гонзгойгоос зууван, 1-2.5 см урт. Дэлбэ улаан шар, нарийн шаантгархуугаас өргөн шугамархуу, 5-7 мм урт, оройдоо оньтой. Амсар 8-10 цацрагтай. Жимс 1-2 см голчтой. 6-8-р сард цэцэглэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Rhizomes stout, 1-3 cm in diam. Floating leaves ovate to ovate, seldom elliptic, 5-15cm long, 3.5-11 cm wide, abaxially glabrous to densely pubescent, adaxially glabrous, base cordate. Flower 1.5-3 cm in diam. Peduncle 40-50 cm, pubescent. Sepals yellow, oblong to elliptic, 1-2.5 cm. Petals narrowly cuneate to broadly linear, 5-7 mm, apex emarginate. Stigma rays 8-10. Fruit 1-2 cm in diam. Flowering in June-August.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ч. Санчир (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн), Ж. Оюумаа (Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Nyambayar (National University of Mongolia), Ch. Sanchir (Institute of Botany, MAS), and J. Oyumaa (Mongolian Environmental Civil Council).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Дарьханд (Ховд Их Сургууль), С. Бахман (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи), Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Darikhand (Khovd University), S. Bachman (Royal Botanic Gardens Kew, UK), and B. Bat-Enerel (National University of Mongolia).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B2ab(i,ii,iii,iv)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Энэ зүйл ургамлын амьдрах орчны нөхцөл хязгаарлагдмал, тархац нутаг бага тул Устаж болзошгүй зэрэглэлд багтаасан. Алслагдсан популяциудад бууралт гарах шалтгаан нь үргэлжилсэн ган гачиг, зарим ус намгархаг газар хатаж хуурайшихтай холбоотой байж болзошгүй.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species has been assessed as Endangered because it has a restricted geographical distribution and a narrow habitat range, with isolated populations. Prolonged droughts could reduce populations and could cause some 'permanent' wetlands to dry up.
Ургах орчин, монголоор: Нуур, хар ус, голын татуур, хоолойн усанд ургана
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on lakes, old river beds, river backwaters, channels. Habitat Type: 5. Wetlands (inland) - 5.1. Permanent Rivers, Streams and Creeks; 5.5. Permanent Freshwater Lakes.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Европ; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Mongolia; Russian Federation; Europe.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хөвсгөлийн Цэцэгт нуур, Хангайн Идэр гол, Их нууруудын хотгорын Хар ба Хар- Ус нуур, Чоно Харайхын голд тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Huvsgul (Tsetsegt lake), Khangai (Ider river), and Depression of Great Lakes (Khar and Khar-Us lakes, Chono Kharaikh river) (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1997).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.4. Мал аж ахуй - 1.1.4.1. Нүүдлийн, 1.4. Дэд бүтцийн хөгжил - 1.4.1. Үйлдвэр, 1.5. Харь зүйлийн түрэмгийлэл (харх (Rattus norvegicus)); 2. Харь зүйлийн түрэмгийлэл - 2.2. Махчин; 6. Бохирдол - 6.1. Агаар мандлын бохирдол - 6.1.1. Дэлхийн дулаарал; 8. Уугуул зүйлийн динамик өөрчлөгдөх - 8.5. Эмгэг үүсгэгч/шимэгчид (Д. Дарьхандын аман мэдээ 2011); 10. Хүний шууд нөлөө - 10.1. Зугаа цэнгэл/аялал жуулчлал.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.1. Agriculture - 1.1.4. Livestock - 1.1.4.1. Nomadic, 1.4. Infrastructure development -1.4.1. Industry, 1.5. Invasive alien species (kharkh); 2. Invasive alien species - 2.2. Predators; 6. Pollution - 6.1. Atmospheric pollution - 6.1.1. Global warming; 8. Changes in native species dynamics - 8.5. Pathogens and parasites (D. Darikhand pers. comm. 2011); 10. Human disturbance -10.1. Recreation and tourism.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: N. pumilum is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995) and Mongolian Red Book (1997) as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.1. Боловсруулах, сайжруулах - 1.2.1.2. Үндэсний түвшинд, 1.3. Хамтын менежмент - 1.3.2. Байгалийн баялгийг эзэмших; 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.2. Мэдлэг, 2.3. Чадавхижуулалт/Сургалт; 3. Судалгаа - 3.7. Гаршуулан өсгөх/тарималжуулах боломж, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.4. Хамгаалалттай газар нутгууд - 4.4.1. Шинээр хамгаалалтанд авах газруудыг тогтоох, 4.4.3. Менежмент, 4.5. Олон нийтийн санаачлага; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.4. Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны менежмент.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions - 1.2. Legislation - 1.2.1. Development - 1.2.1.2. National level, 1.3. Community management -1.3.2. Resource stewardship; 2. Communication and Education -2.2. Awareness, 2.3. Capacity-building and Training; 3. Research actions - 3.7. Cultural relevance, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.4. Protected areas - 4.4.1. Identification of new protected areas, 4.4.3. Management, 4.5. Community-based initiatives; 5. Species-based actions - 5.4. Recovery management.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,