Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Pinophyta - Нарс хэлбэртэн - Conifers - Сосновидные
Ангийн нэр: Pinopsida - Нарстан - Pine - Сосновые
Багийн нэр: Pinales - Нарстан - Pine - Сосновые
Овгийн нэр: Cupressaceae - Агаруутан - Cypress family - Кипарисовые
Төрлийн нэр: Juniperus - Арц
Зүйлийн нэр: Juniperus pseudosabina - Хуурамч хасаг арц - Dwarf black juniper - Можжевельник ложноказацкий
Үндсэн шинж, монголоор: Үнсэн саарал холтостой, 2 м хүртэл урт, хоёр гэрт мөнх ногоон, дэлхээ сөөг. Навчис хайрсархуу, 1.5-2 мм урт, жишүү дөрвөлжиндүү, мохоо, найлзуур дээр бие биесээ нягт дэрлэж байрласан, харин залуу найлзуурын навч зүүрхүү. Эр боргоцой зууван юм уу бөөрөнхийдүү, шар, 2-3 мм урт; 6-8 микроспорофиллтэй, тэдгээр нь тус бүрдээ 2 юм уу 3 микроспорангитай. Эм боргоцой тоос хүртээд 2 дахь жилд үр боловсорно. Боргоцой-жимсгэнэ хар хөх юм уу хар хүрэн өнгөтэй, бөөрөнхийдүү юм уу өргөн өндгөрхүү, 8-12 мм урт, нэг үртэй.
Үндсэн шинж, англиар: Evergreen shrubs up to 2 m, procumbent, bark glaucous, dioecious. Leaves squamiform, obtuse, 1.5-2 mm, densely imbricately accumbent to shoots, or only on some shoots needlelike; needle-like leaves usually present on seedlings and young branches. Male cones ovoid or subglobose, yellow, 2-3 mm; microsporophylls 6-8, each with 2 or 3 microsporangia. Female cone maturity in the 2nd year after pollination. Galberries bluish black or brownish black, subglobose or broadly ovoid, 8-12 mm long, one-seeded.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Суран (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Алтанзул (Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Suran (National University of Mongolia), and Ts. Altanzul (Mongolian State University of Agriculture).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Х. Чин (Хятадын Шинжлэх Ухааны Академи, БНХАУ), Ж. Санжид (Оюу Толгой ХХК), Г. Батбаяр (Степ Форвард Хөтөлбөр), Х. Оюунбилэг (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: H. Qin (Chinese Academy of Sciences, China), J. Sanjid (Oyu Tolgoi LLC), G. Batbayar (Steppe Forward Programme), and Kh. Oyunbileg (Hustai National Park).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , A3cd
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Энэ зүйл өргөн тархацтай боловч Устаж болзошгүй зэрэглэлд багтаасан. Учир нь сүм хийдүүд болон хувь хүмүүс шашин шүтлэгийн зан үйлд ашиглах зорилгоор мөчрийг нь ихээр түүж байгаа боловч нөхөн сэргэлт маш удаан. Тархац нутгийн хэмжээ, амьдрах орчны чанар, бие гүйцсэн бодгалийн тоо байнга буурч байна.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Although this species has a wide distribution, it is assessed as Endangered. The main threats to this plant are the collecting of branches for incense in monasteries and slow re-growth. Extent of occurrence, area of occupancy, quality of habitats, number of locations and number of mature individuals have been continuously declining.
Ургах орчин, монголоор: Өндөр уулын бүслүүр дэх нураг, асгараг, мөлгөр чулуу; мөн бүслүүрийн доод хэсэг, ойн дээд захын хушин төгөл, сөөгөн шугуйд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in rock fields, moraines, screes in high-mountain belt; in shrubberies and cedar pine forests in lower part of high-mountain belt at upper forest limit. Habitat Type: 1. Forest -1.4. Temperate; 6. Rocky areas (inland cliffs,
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Афганистан; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Казакстан; Киргизстан; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Пакистан; Тажикстан; Узбекистан.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Afghanistan; China; Kazakhstan; Kyrgyzstan; Mongolia; Pakistan; Tajikistan; Russian Federation; Uzbekistan.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хөвсгөл (Их Уул, Хорьдол Сарьдаг, Улаан Тайга), Хэнтий, Хангай (төв), Монгол Дагуур (Ноён уул, Хүүлэй Хааны нуруу), Монгол-Алтай, Дундад Халх (Баян-Өнжүүл сум: Их Хайрхан уул), Говь- Алтайн (Их Богд уул) тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монг
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Huvsgul (western: Ih-Uul, Khoridol Saridag and mountains of Ulaan Taiga), Hentii, Khangai (central), Mongol Daguur (Noyon mountain; Huulei Khaan mountain range), Mongol-Altai, Middle Khalkh (Ih Khairkhan mountain in Bayan-Unjuul sum
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.3. Ашиглалт - 1.3.4. Модлог бус ургамлыг түүж ашиглах; 3. Нөөц ашиглалт - 3.4. Mатериал - 3.4.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа, 3.4.2. Улс/үндэстний худалдаа; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.4. Гал түймэр; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/регенераци муу, 9.7. Өсөлтийн эрчим бага.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.3. Extraction - 1.3.4. Non-woody vegetation collection; 3. Harvesting - 3.4. Materials - 3.4.1. Subsistence use and local trade, -3.4.2. Sub-national and national trade; 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.4 Wildfire; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.2. Poor recruitment, reproduction and regeneration, 9.7. Slow growth rates.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: pseudosabina is included as Very Rare in the Mongolian Red Book (1997)
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.3. Хамтын менежмент - 1.3.1. Удирдах; 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.2. Мэдлэг, 2.3. Чадавхижуулалт/Сургалт: 3. Судалгаа- 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.6. Ашиглалт, хэрэглээний түвшин, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.1. Хамгааллын арга хэмжээг жигд явуулах, хангах, 4.2. Нөхөн сэргээх; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.1. Сэргээн нутагшуулах, 5.3. Тогтвортой хэрэглээ - 5.3.1. Байгалийн нөөц ашиглалтын менежмент, 5.3.2. Худалдааны менежмент, 5.4. Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны менежмент, 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: l.Policy-based actions -1.3. Community management -1.3.1.Governance; 2. Communication and Education - 2.2. Awareness, 2.3. Capacity-building 3. Research action - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.6. Uses and Harvest levels, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.1 Maintenance and Conservation, 4.2. Restoration; 5. Species-based actions - 5.1. Re-introduction, 5.3.Sustainable use - 5.3.1 Harvest management, 5.3.2. Trade management, 5.4. Recovery management, 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2.Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,