Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Pteridophyta - Ойм хэлбэртэн - Ferns - Папоротниковидные
Ангийн нэр: Polypodiopsida - Оймтон - Polypody - Многоножковые
Багийн нэр: Polypodiales - Шувуунудрагатан - Polypody - Многоногиевые
Овгийн нэр: Dryopteridaceae - Согсортон - Dryopter family - Дриоптеровые
Төрлийн нэр: Dryopteris - Бамбайж
Зүйлийн нэр: Dryopteris dilatata - Дэрэвгэр бамбайж - Broad buckler fern
Үндсэн шинж, монголоор: Үндэслэг иш цэх шулуун, салаалсан. Навчис том, 30-100 см урт, өргөн гурвалжиндуу юм уу зууван- гурвалжиндуу, урт бариултай, гурвантаа-дөрвөнтөө өдлөг, нимгэн, хар ногоон, нүцгэн эсвэл тархай булчирхайтай, салбан нь сортой шүдлэг, доод тал юм уу бариул хүрэн хайрстай. Эсрэг суусан байрлал бүхий 12-15 хос навчинцартай. Сорус 1 мм голчтой, навчны гол судлын хоёр талд дан эгнээгээр байрлана. Индуз бүрхүүл бөөрөрхүү, синуст наалдсан. Споранги хүрэн байснаа хар өнгөтэй болно. Зуны дундаас намрын дунд сар хүртэл спор боловсорно.
Үндсэн шинж, англиар: Rhizome erect, branching. Fronds large, 30-100 cm long, deltoid or deltoid-oval, on long petiole, three-four times pinnate, thin, dark green, glabrous or with sparse glandules; segments aristate-dentate. Pinnae 12 to 15 pair, opposite; pinnules nearest pinnule of the lowest pinnae longer than the next one; costae grooved above, continuous from rachis to costae; margins serrate, spinulose, bending under; veins free, forked. Sori round, in 1 row between midrib and margin, indusium: reniform, attached at a sinus, sporangia: brown then black, maturity: midsummer to mid fall.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Суран (Монгол Улсын Их Сургууль), Б. Бадамцэцэг (Байгалийн Түүхийн Музей).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Suran (National University of Mongolia), and B. Badamtsetseg (Mongolian Natural History Museum).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Х. Чин (Хятадын Шинжлэх Ухааны Академи, БНХАУ), Ж. Санжид (Оюу Толгой ХХК), Г. Батбаяр (Степ Форвард Хөтөлбөр), Х. Оюунбилэг (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: H. Qin (Chinese Academy of Sciences, China), J. Sanjid (Oyu Tolgoi LLC), G. Batbayar (Steppe Forward Programme), and Kh. Oyunbileg (Hustai National Park).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Ховордож болзошгүй (ХБ)
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B1a,b(i, ii, iii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Тархац нутгийн хэмжээ 5,000 км2-аас бага бөгөөд 5-аас цөөн газарт тохиолдох тул Устаж болзошгүй зэрэглэлд багтсан. Тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ багасаж, амьдрах орчин доройтох болсон.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Extent of occurrence is less than 5,000 kml and there are less than 5 locations. There is a continuing decline in extent of occurrence, area of occupancy and quality of habitat.
Ургах орчин, монголоор: Хус-нарсан ой, төгөлд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in birch-aspen forests and groves. Habitat Type: 5. Wetlands (inland) - 5.4. Bogs, Marshes, Swamps.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Европ; Испани; Монгол; Оросын Холбооны Улс.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Europe; Mongolia; Russian Federation; Spain.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хянганы тойрогт Нөмрөгийн гол орчимд тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Khyangan (Numrug river) (Grubov 1982, Gubanov 1996).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Ой – 1.4. Сэрүүн бүсийн; 5. Ус намгархаг газар - 5.4. Бамбалзуур намаг, усархаг намаг, бага зэргийн намгархаг газар, хүлэртэй газрын.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced); 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.4. Wildfire.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Нэн ховор ургамлын жагсаалтад бүртгэгдсэн (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: D.dilatata is included in the list of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.1. Менежментийн төлөвлөгөө - 1.1.1. Сайжруулах, 1.1.2. Хэрэгжүүлэх; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.4. Амьдрах орчны статус, 3.8. Хамгааллын арга хэмжээ, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/ мониторинг, 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.2. Нөхөн сэргээх, 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.1. Сэргээн нутагшуулах , 5.4. Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны менежмент 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.1 Management plans, 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.4. Habitat status, 3.8. Conservation measures, 3.9. Trends and Monitoring, 4. Habitat and site-based actions -4.2. Restoration, 5. Species-based actions - 5.1. Re-introductions, 5.4. Recovery management 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,