Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Rosids - Сарнайтан - Rosids - Розовые
Багийн нэр: Fabales - Буурцагтан - Legumes - Бобовые
Овгийн нэр: Fabaceae - Буурцагтан - Legume family - Бобовые
Төрлийн нэр: Caragana - Харгана
Зүйлийн нэр: Caragana tibetica - Төвд харгана - К.тибетская
Үндсэн шинж, монголоор: 30 см хүртэл өндөр, дэрэрхүү хэлбэртэй сөөг. Навчис өдлөг, навчинцар 3-4 хос, шугаман, 1-2 мм өргөн, налчгар цагаан үслэгээр хучигдсан. Цэцэг ганц, бараг суумал. Дэлбэ шар, 2.2-2.5 см урт. Сэлүүрийн чихэнцэр богинохон, мөлгөр. Буурцаг зууван, үсэрхэг, 7-8 мм урт. 5-7-р сард цэцэглэж, 7-8-р сард жимсэлнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Shrubs to 30 cm tall, cushion-shaped. Leaves pinnate, leaflets in 3-4 pairs, linear, 1-2 mm wide, adpressedly. Flowers solitary, subsessile. Corolla yellow, 2.2-2.5 cm; standard obovate; auricles of wings short, orbicular. Legume ellipsoid, 7-8 mm, outside pubescent, inside tomentose. Flowering in May-July, Fruiting in July-August.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С.Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B1ab(i,ii)+B2ab(i,ii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бүс нутгийн популяцийн хэмжээ тодорхойгүй. 5,000 км2 хүрэхгүй нутагт тархаж, 500 км2–аас бага талбайг эзлэн ургана. Тохиолдох газрын тоо 5-аас цөөн. Түлшинд хэрэглэх, мал бэлчээрлэлт, уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэх зэрэг хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр тархац нутгийн хэмжээ багассаар байна.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Regional population size has not been estimated yet. The assessment is based on occurrence and occupancy. Extent of occurrence is less than 5,000 km2 and area of occupancy is less than 500 km2. This species occurs in less than 5 locations and a continuing decline in extent of occurrence and area of occupancy were reported due to use for fuel, grazing of livestock and mining.
Ургах орчин, монголоор: Цөлийн элсэрхэг ба үйрмэг чулуутай хээр, нам уулсын хайргархаг хормой бэлээр ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in sandy desert and debris steppes and gentle debris tailings of low mountains. Habitat Type: 8. Desert - 8.2. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Mongolia.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Дорнод говийн (Дорноговь аймгийн Хатанбулаг, Хөвсгөл, Сулинхээр сум) тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997, Өлзийхутаг 2003).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Eastern Gobi (Khatanbulag, Huvsgul and Sulinheer sums of Dornogovi province) (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1997, Ulziikhutag 2003).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) -1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.4. Мал аж ахуй - 1.1.4.1. Нүүдлийн, 1.7. Гал түймэр; 3. Нөөц ашиглалт - 3.3. Түлшний зориулалтаар - 3.3.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.5. Нягтшил бага, 9.9. Эзэмшил нутаг хязгаарлагдмал.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) -1.1. Agriculture - 1.1.4. Livestock - 1.1.4.1. Nomadic, 1.7. Fires; 3.Harvesting - 3.3. Fuel - 3.3.1. Subsistence use/local trade; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.5. Low densities, 9.9. Restricted range (Mongolian Red Book 1997, Ulziikhutag 2003, Ligaa etal 2008).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed in the Mongolian Law on Natural Plants (1995) and Mongolian Red Book (1997) as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.1. Боловсруулах, сайжруулах - 1.2.1.2. Үндэсний түвшинд, 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд; 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.2. Мэдлэг; 3. Судалгаа - 3.1. Ангилалзүй, 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.4. Амьдрах орчны статус, 3.5. Аюул занал, 3.6. Ашиглалт, хэрэглээний түвшин, 3.7. Гаршуулан өсгөх/тарималжуулах боломж, 3.8. Хамгааллын арга хэмжээ, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.2. Нөхөн сэргээх; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.4. Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны менежмент.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions - 1.2. Legislation - 1.2.1. Development - 1.2.1.2. National level, 1.2.2. Implementation -1.2.2.2. National level; 2. Communication and Education - 2.2. Awareness; 3. Research actions - 3.1. Taxonomy, 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.4. Habitat status, 3.5. Threats, 3.6. Uses and harvest levels, 3.7. Cultural relevance, 3.8. Conservation measures, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.2. Restoration; 5. Species-based actions - 5.4. Recovery management.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,