Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Rosids - Сарнайтан - Rosids - Розовые
Багийн нэр: Fabales - Буурцагтан - Legumes - Бобовые
Овгийн нэр: Fabaceae - Буурцагтан - Legume family - Бобовые
Төрлийн нэр: Ammopiptanthus - Мөнххаргана
Зүйлийн нэр: Ammopiptanthus mongolicus - Монгол мөнххаргана - Аммопиптант монгольский
Үндсэн шинж, монголоор: 2 м хүртэл өндөр ихэд мөчирлөн салаалсан, мөнх ногоон сөөг. Мөчрийн холтос хүрэн-шаргал, залуу мөчир сааралдуу үслэгтэй. Навчис гурвалсан нийлмэл, хааяа энгийн бөгөөд илэглэг. Навчны дагавар бариултайгаа нийлэнги, жижигхэн, гурвалжин, навчинцар ромборхуу- зуувгар, өргөн юлдэрхүү, 2-3.8 см урт, 0.6-2 см өргөн, хоёр гадаргуудаа мөнгөлөг эсгийлэг үсжилттэй, бүтэн захтай. Цэцэг 8-10-аараа нийлж иш, мөчрийн оройд цацаг үүсгэнэ. Дэлбэ 20 мм урт, шар. Буурцаг хавчгар, гонзгойвтор, 5-8 см урт, 1.6-2.0 см өргөн, нүцгэн, шовх үзүүртэй. 5-7-р сард цэцэглэж, үрлэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Evergreen shrub up to 2 m tall, strongly branched; bark yellowish-brown, young shoots grayish-pubescent. Leaves compound, ternate, rarely simple, coriaceous. Stipules adnate to petoile, small, triangular; leaflets rhombic-elliptic to broad-lanceolate, 2-3.8 cm long, 0.6-2 cm wide, densely silvery tomentose on both surfaces, margin entire. Racemes terminal, 8-10-flowered. Corolla yellow, 20 mm long. Legumes complanate, linear-oblong, 5-8 cm long, 1.6-2.0 cm wide, apex acute, glabrous. Flowering and fruiting in May-July.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B2ab(iii,iv)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бүс нутгийн популяцийн хэмжээг судлан тогтоогоогүй. 500 км2 хүрэхгүй талбайд тархах ба эзлэн амьдрах газрын хэмжээ бага. Тархац болон эзлэх нутгийн хэмжээ багасаж, амьдрах орчин доройтон, тохиолдох газрын тоо цөөрөх хандлагатай.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Regional population size has not been estimated for the region. The assessment is based on occurrence and occupancy. Extent of occurrence is less than 500 km2. Area of occupancy is small and this species occurs in 5 fragmented locations. Continuing decline is area, extent, quality of habitats and number of locations were observed.
Ургах орчин, монголоор: Цөлийн чулуурхаг, хайргархаг уулын хормой, тогтож бэхэжсэн болон сул элс, сайрын хайрга- чулуутай ирмэг, хажлагад ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on desert debris mountain tailings and fixed thin sands, and pebble-stony slopes of sayrs. Habitat Type: 8. Desert - 8.2. Temperate; 10. Coastline - 10.2. Sand, Shingle or Pebble Shores [includes sand bars, sandy islets, dun
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China, Mongolia. Endemic to the Central Asia.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Говь-Алтай (Баруун Цохио, Хөрх, Цохио уул), Дорнод говь (Галбын говийн Улаан Дэл, Улаан Титэм уул), Алашаа говийн (Борзонгийн говьд Хөрх уулын өмнөд бие, Зурамтай, Их-Аргалант, Ончийн хяр, Бага Аргалант, Халзан, Тоонотын сайр, Цагаан дэрс) тойрогт тохиолд
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Gobi-Altai (Baruun Tsokhio, Hurh, and Tsokhio mountains), Eastern Gobi (Ulaan Del and Ulaan Titem mountains of Galbiin Gobi), and Alashaa Gobi (Borzongiin Gobi, southern slope of Hurh, Zuramtai Ih-Argalant, Onchiin Khyar, Baga Argal
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.4. Мал аж ахуй - 1.1.4.1. Нүүдлийн, 1.3. Ашиглалт - 1.3.1. Уул уурхай, 3. Нөөц ашиглалт - 3.1. Хүнсний зориулалтаар, 3.3. Түлшний зориулалтаар – 3.3.1. Хувийн/орон нутгийн худалдаа; 6. Бохирдол - 6.1. Агаарын бохирдол - 6.1.1. Дэлхийн дулаарал; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.2. Нөхөн сэргэлт муу, 9.5. Нягтшил бага, 9.7. Өсөлтийн эрчим бага, 9.8. Тоо толгойн хэлбэлзэл, 9.9. Тархац нутаг хязгаарлагдмал (Монголын Улаан Ном 1987 & 1997, Лигаа нар 2008).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.1. Agriculture - 1.1.4. Livestock -1.1.4.1. Nomadic, 1.3. Extraction -1.3.1. Mining, 3. Harvesting - 3.1. Food, 3.6. Other (used as fuel); 6. Pollution -6.1. Atmospheric pollution - 6.1.1. Global warming; 7. Natural disasters - 7.1. Drought; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.2. Poor recruitment, reproduction or regeneration, 9.5. Low densities, 9.7. Slow growth rates, 9.8. Population fluctuations, 9.9. Restricted range (Mongolian Red Book 1987& 1997, Ligaa et al. 2008).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёр удаагийн хэвлэлд (1987 & 1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed in the Mongolian Red Book 1987 & 1997. Listed in the Mongolian Law on Natural Plants (1995) as very rare species.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.1. Боловсруулах, сайжруулах - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх ; 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.2. Мэдлэг; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.4. Амьдрах орчны статус, 3.5. Аюул занал, 3.6. Ашиглалтын түвшин, 3.7. Тарималжуулах, 3.8. Хамгаалал, 3.9. Өөрчлөлтийн хандлага; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.5. Олон нийтийн санаачлага; 5. Зүйлд чиглэсэн ажиллагаа - 5.1. Сэргээн нутагшуулах , 5.3. Тогтвортой хэрэглээ - 5.3.1. Байгалийн нөөцийн менежмент, 5.4. Нөхөн сэргээх, 5.7. Шилжүүлэн үржүүлэх- 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions - 1.2. Legislation - 1.2.1. Development - 1.2.1.2. National level, 1.2.2. Implementation -1.2.2.2. National level; 2. Communication and Education - 2.2. Awareness; 3. Research actions - 3.1. Taxonomy, 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.4. Habitat status, 3.5. Threats, 3.6. Uses and harvest levels, 3.7. Cultural relevance, 3.8. Conservation measures, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.5. Community based initiatives; 5. Species based actions - 5.1. Re-introductions, 5.3. Sustainable use - 5.3.1. Harvest management, 5.4. Recovery management, 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,