Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Eudicots - Жинхэнэ хос талт үртэн - Eudicots - Настоящие двудольные
Багийн нэр: Ranunculales - Холтсонцэцэгтэн - Buttercup - Лютиковые
Овгийн нэр: Ranunculaceae - Холтсонцэцэгтэн - Buttercup family - Лютиковые
Төрлийн нэр: Adonis - Хундгана, Алтанхундгана
Зүйлийн нэр: Adonis mongolica - Монгол хундгана - Адонис монгольский
Үндсэн шинж, монголоор: 10-20 см өндөр, олон наст өвслөг ургамал. Үндэслэг иш бүдүүн, 4-7 см урт. Иш салаархаг. Навчис хошоод-гурвантаа өдлөг цуулбар; төгсгөлийн салбан өндгөрхүү юм уу ромборхуу. Цэцэгс том, цасан цагаан, 11-12 дэлбийн хэлтэстэй, цоморлигийн навчинцар ягаан. Үрэнцэр өндгөрхүү. 6-7-р сард цэцэглэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb, 10-20 cm tall. Rhizome thick, 4-7 cm long. Stem branched. Leaves two-tree times pinnatisected; ultimate segments ovate or rhomboid. Flowers large, 11-12 petaled, snow white; sepals violet. Achenes ovate. Flowering in June-July.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B2ab(i,ii,iv,v)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бүс нутгийн популяцийн хэмжээ тогтоогдоогүй. 500 км2 хүрэхгүй талбайд тархана. Энэ үзүүлэлтээс гадна тохиолдох газрын болоод дэд популяцийн тоо, бие гүйцсэн бодгалийн тоо байнга буурах болсон. Үүний гол шалтгаан нь эмийн зориулалтаар түүж ашиглаж буй явдал юм.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Regional population size is unknown. Area of occupancy is less than 500 km2 and a continuing decline in extent of occurrence, area of occupancy, number of locations and subpopulations, and number of mature individuals has been observed. Due to medicinal use, number of individuals and distribution have been declining in the region.
Ургах орчин, монголоор: Уулын ба алаг өвст хээр, шинэсэн ойн захаар ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in mountain and forb steppes, and edge of larch forest. Habitat Type: 1. Forest -1.4. Temperate, 3. Shrubland - 3.4. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Монгол.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Mongolia.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хөвсгөл (Тоомын даваа), Хангай (Түвшрүүлэх сумын нутаг Орхоны дээд бие; Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо сумын төвөөс 20 км Тогоотын уурхай ба Шар Усны даваа), Монгол Дагуур (Таван Толгой; Хүй Долоон Худаг; Налайх дүүргээс баруун урагш Баянгийн даваа) (Монгол
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Huvsgul (Toom mountain-pass of Ulaan-Uul and Sumber of Arbulag sum), Khangai (upper Orkhon river in Tuvshruulekh sum; southern: 20 km from Bayan-Ovoo sum center, Togoot mining and Shar Usnii Davaa in Bayankhongor province), and Mong
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.4. Мал аж ахуй - 1.1.4.1. Нүүдлийн, 1.7. Гал түймэр; 3. Нөөц ашиглалт - 3.2. Эмийн зориулалтаар - 3.2.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа; 6. Бохирдол - 6.1. Агаар мандлын бохирдол – 6.1.1. Дэлхийн дулаарал; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/регенераци муу, 9.5. Нягтшил бага, 9.7. Өсөлтийн эрчим бага; 10. Хүний шууд нөлөө - 10.1. Зугаа цэнгэл/аялал жуулчлал, 10.5. Гал түймэр.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.1. Agriculture - 1.1.4. Livestock -1.1.4.1. Nomadic, 1.7. Fires; 3. Harvesting - 3.2. Medicine - 3.2.1. Subsistence use and local trade; 6. Pollution (affecting habitat and species) - 6.1. Atmospheric pollution; 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.4. Wildfire; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.2. Poor reproduction and regeneration, 9.5. Low densities, 9.7. Slow growth rates; 10. Human disturbance -10.1. Recreation and tourism, 10.5. Fire.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995) болон Монголын Улаан Номын хоёр удаагийн хэвлэлд (1987 & 1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed in the in the Mongolian Law on Natural Plants (1995) and Mongolian Red Book 1987 & 1997 as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.1. Менежментийн төлөвлөгөө - 1.1.1. Сайжруулах, 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд; 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.2. Мэдлэг, 2.3. Чадавхижуулалт/Сургалт; 3. Судалгаа - 3.6. Ашиглалт, хэрэглээний түвшин, 3.8. Хамгааллын арга хэмжээ; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.1. Хамгааллын арга хэмжээг жигд явуулах, хангах, 4.2. Нөхөн сэргээх, 4.5. Олон нийтийн санаачлага; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.3. Тогтвортой хэрэглээ - 5.3.1. Байгалийн нөөц ашиглалтын менежмент, 5.4. Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны менежмент, 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.1. Management plans -1.1.1. Development, 1.2. Legislation -1.2.2. Implementation -1.2.2.2. National level; 2. Communication and Education - 2.2. Awareness, 2.3. Capacity-building and Training; 3. Research actions - 3.6. Uses and harvest levels, 3.8. Conservation measures; 4. Habitat and site-based actions - 4.1. Maintenance and Conservation, 4.2. Restoration, 4.5. Community-based initiatives; 5. Species-based actions - 5.3. Sustainable use - 5.3.1. Harvest management, 5.4. Recovery management, 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7. 2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,