Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Lamiales - Мажтан - Mint - Яснотковые
Овгийн нэр: Bignoniaceae - Бадалтан (Тулмантан) - Trumpet Creeper family - Багнониевые
Төрлийн нэр: Incarvillaea - Улаантулам
Зүйлийн нэр: Incarvillea potaninii - Потанины улаантулам - Инкарвиллея Потанина
Үндсэн шинж, монголоор: 5-20 см өндөр олон наст өвслөг ургамал. Модожсон, урт, олон толгойт үндэслэг иштэй. Навчис цувраа, ихэвчлэн ишний суурьт багцалсан, өдлөг цуулбар. Навчинцар 3-7, өндгөрхүү, жигд бус салбанлаг захтай. Оройн цацаг баг цэцэгтэй. Цоморлиг хонхорхуу, шөвгөрхүү шүдлэгтэй. Дэлбэ улаан, юүлүүрэрхүү, 3.5- 5 см урт; дэлбийн салбан дүгэрэг, сормууслаг захтай. Хонгорцог бортгорхуу, 3-5 см урт, шовх оройтой. Үр өндгөрхүү юм уу дугуйдуу, 1.5-2 мм сарьсан хүрээ далбантай. 6-7-р сард цэцэглэж жимсэлнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herbs, 5-20 cm tall. Rhizome ligneous, long, many-headed. Leaves alternate, usually clustered at stem base, 1-pinnately divided. Leaflets 3-7, ovate, margin irregularly lobed or parted. Inflorescences racemose, terminal. Calyx campanulate, teeth subulate. Corolla red, funnelform, 3.5-5 cm long; lobes rounded, margin ciliate. Capsule terete, 3-5 cm long, apex acuminate. Seeds ovoid to subglobose; wings 1.5-2 mm, membranous. Flowering and fruiting in June-July.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Суран (Монгол Улсын Их Сургууль), Б. Бадамцэцэг (Байгалийн Түүхийн Музей).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Suran (National University of Mongolia), and B. Badamtsetseg (Mongolian Natural History Museum).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Х. Чин (Хятадын Шинжлэх Ухааны Академи, БНХАУ), Ж. Санжид (Оюу Толгой ХХК), Г. Батбаяр (Степ Форвард Хөтөлбөр), Х. Оюунбилэг (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: H. Qin (Chinese Academy of Sciences, China), J. Sanjid (Oyu Tolgoi LLC), G. Batbayar (Steppe Forward Programme), and Kh. Oyunbileg (Hustai National Park).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B2ab(iii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бүс нутгийн популяцийн хэмжээ тодорхойгүй. 500 км2–аас ихгүй нутгийг эзлэн ургах тул Устаж болзошгүй хэмээн үнэлсэн. Тасархайтсан тархацтай бөгөөд 5-аас цөөн тооны газарт тохиолдоно. Тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ багасаж, амьдрах орчны чанар доройтон, тохиолдох газрын тоо цөөрч буй мэдээ бий.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Regional population size has not been estimated for the region. The assessment is based on occurrence and occupancy. Extent of occurrence is less than 500 km2. This species is known from only 5 fragmented locations. Continuing decline in area, extent, quality of habitats and number of locations were observed.
Ургах орчин, монголоор: Сайрын зах, оёор, хадны хормой, чулуурхаг хотгор, жалганд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in sides and bottom of sayrs, foot of rocks, stony creek valleys. Habitat Type: 6. Rocky Areas ; 8. Desert - 8.2. Temperate;
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Mongolia.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Говь-Алтай (Жинст ба Тостын нуруу, Ноён уул), Алтайн өвөр говь, Алашаа говийн тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1987 & 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Gobi-Altai (Jinst and Tost mountain ranges, Hoyon mountain), Trans-Altai Gobi, and Alashaa Gobi (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1987 & 1997).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.4. Мал аж ахуй - 1.1.4.1. Нүүдлийн, 1.3. Ашиглалт - 1.3.1. Уул уурхай; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/регенераци муу.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.1. Agriculture - 1.1.4. Livestock -1.1.4.1. Nomadic, 1.3. Extraction -1.3.1. Mining; 7. Natural disasters - 7.1. Drought; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.2. Poor recruitment, reproduction and regeneration.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: /. potaninii is included in the Mongolian Law on Natural Plants (1995) and Mongolian Red Book (1997) as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.2. Нөхөн сэргээх; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.2. Legislation -1.2.2. Implementation -1.2.2.2. National level; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.2. Restoration; 5. Species-based actions -5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,