Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Rosids - Сарнайтан - Rosids - Розовые
Багийн нэр: Brassicales - Байцаатан - Mustard - Капустные
Овгийн нэр: Brassicaceae - Байцаатан (Тоонолжинцэцэгтэн) - Mustard family - Капустные (Крестоцветные)
Төрлийн нэр: Cardamine - Зууч
Зүйлийн нэр: Cardamine parviflora - Бяцханцэцэгт зууч - Small-flower Bittercress - С.мелкоцветковый
Үндсэн шинж, монголоор: 7-30 см өндөр туяхан нэг наст өвс. Иш эгц босоо, хааяа уг орчмоосоо, ихэвчлэн дээд хэсэгтээ салаалсан, навчирхаг. Навчис цуваа байрлалтай, суурийн навчис сондгой өдлөг, 5-8 хос нарийхан навчинцартай. Цэцэг цагаан, маш жижигхэн, 2-2.5 мм урт. Гэрцэг жимс шугамархуу, 12-20 мм урт, 1 мм өргөн. 5-6-р сард цэцэглэж, 6-7-р сард жимсэлнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Herbs annual, 7-30 cm tall, slender. Stems erect, 1 to several from base, often branched above. Stem leaved. Cauline leaves alternate along the stems, basal leaves odd-pinnate with 5-8 pais of narrow leaflets. Flowers white, very small, 2-2.5 mm long. Fruit silique, linear. Flowering in May-June; Fruiting in June-July.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B1ab(ii)+B2ab(ii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Үнэлгээний шалгуураар энэ зүйл Устаж байгаа зэрэглэлд багтана. Гэхдээ Монголын популяци Оросын Холбооны Улсын нутаг дахь популяциас сэлбэгдэх боломж харьцангуй сайн гэсэн үндэслэлээр нэг түвшин бууруулж Устаж болзошгүй зэрэглэлд хамааруулсан.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: The species was assessed as Critically Endangered. The interaction between Russian and Mongolian populations is comparatively high. According to Regional Red List criteria, we have downgraded the category from Critically Endangered to Endangered.
Ургах орчин, монголоор: Голын эрэг, хайрга, чийглэг татмын нугад ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on river banks, pebbles, damp flood-plain meadows, and uremas. Habitat Type: 5. Wetlands (inland) - 5.11. Alpine Wetlands [includes temporary waters from snowmelt.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Америкийн Нэгдсэн Улс; умард Африк; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Иран; Казакстан; Канад; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Солонгосын хойг; Украйн; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Canada; China; Iran; Japan; Kazakhstan; Korea; Mongolia; North Federation; Ukraine; United States.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хэнтийн тойрогт Хэрлэнгийн эх орчимд тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Hentii (upper part of Herlen river) (Grubov 1982, Gubanov 1996).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.4. Мал аж ахуй; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.4. Гал түймэр; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/регенераци муу, 9.5. Нягтшил бага; 10. Хүний шууд нөлөө - 10.5. Гал түймэр.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.1. Agriculture - 1.1.4. Livestock; 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.4. Wildfire; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.2. Poor recruitment regeneration, 9.5. Low densities; 10. Human disturbance - 10.5. Fire.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Нэн ховор ургамлын жагсаалтад бүртгэгдсэн (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed as very rare plant in the Mongolian Law on Natural Plants (1995).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.1. Менежментийн төлөвлөгөө - 1.1.1. Сайжруулах; 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.2. Мэдлэг, 2.3. Чадавхижуулалт/Сургалт; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.6. Ашиглалт, хэрэглээний түвшин, 3.8. Хамгааллын арга хэмжээ; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.2. Нөхөн сэргээх.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions - 1.1. Management plans - 1.1.1. Development; 2. Communication and Education - 2.2. Awareness, 2.3. Capacity-building and Training; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.6. Uses and harvest levels, 3.8. Conservation measures; 4. Habitat and site-based actions - 4.2. Restoration.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,