Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Rosids - Сарнайтан - Rosids - Розовые
Багийн нэр: Rosales - Сарнайтан - Rose - Розовие
Овгийн нэр: Rosaceae - Сарнайтан (Тэргүүлэгчцэцэгтэн) - Rose family - Розовые (Розоцветные)
Төрлийн нэр: Amygdalus - Бүйлэс, Бүйлээс
Зүйлийн нэр: Amygdalus mongolica - Монгол мөнххаргана - М.монгольская
Үндсэн шинж, монголоор: Их өргөслөг, саравгар өргөсөн мөчиртэй, 25-80 см өндөр сөөг. Навчис зууван, өргөн тонгоруу-өндгөрхүү юм уу дүгэрэг, 0.5- 1.5 см урт, захаараа жижигхэн гүдэн шүдлэгтэй, нүцгэн, арьслаг. Цэцэг цайвар ягаан, суумал, хавар эрт навчлахын өмнө дэлгэрдэг. Яст жимс бараг суумал. 5-6-р сард цэцэглэж, 8-9-р сард жимсэлнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Shrub 25-80 cm tall, very thorny, with divaricate thorny branchers. Leaves oval, broad-obovate or orbicular, 0.5-1.5 cm long, finely and indistinctly serrate-dentate, completely glabrous, coriaceous. Flowers pale pink, sessile expanding before leaves. Fruits subsessile. Flowering in May-June; Fruiting in August-September.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B1ab(i,ii,iv)+B2ab(i,ii,iv)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бүс нутгийн популяцийн хэмжээ тодорхойгүй. 5,000 км2 хүрэхгүй талбайд тархаж, 500 км2–аас бага нутгийг эзлэн амьдрах тул Устаж болзошгүй хэмээн үнэлсэн. Бие гүйцсэн бодгалийн тоо цөөрөх, тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ багасах, тохиолдох газрын тоо цөөрөх хандлагатай.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Regional population size has not been estimated for the region. The assessment is based on occurrence and occupancy. Extent of occurrence is less than 5,000 km2 and area of occupancy is less than 500 km2. Continuing decline in number of individuals, extent of occurrence, area of occupancy, and number of locations were observed.
Ургах орчин, монголоор: Цөлийн бүсийн хад асга, манхан элс, толгодын элсэрхэг-үйрмэг чулуут хажуу, чулуурхаг орой ирмэг, сайр, жалгын ёроолд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on rocks in desert zones, sandy dunes, sandy-debris and stony slope of hills, sayrs, and dry river beds. Habitat Type: 8. Desert - 8.2. Temperate; 10. Coastline -10.2. Sand, Shingle or Pebble Shores [includes sand bars, sand
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Mongolia.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Дорнод говь (Галбын говь), Говь-Алтай (Хөрх уул), Алашаа говийн (Борзонгийн говь, Ончийн Хяр) тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1987 & 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Eastern Gobi (Galbiin Gobi), Gobi-Altai (Hurh mountain), and Alashaa Gobi (Borzongiin Gobi and Onch Khyar) (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1987 & 1997).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) – 1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.4. Мал аж ахуй - 1.1.4.1. Нүүдлийн, 1.3. Ашиглалт - 1.3.1. Уул уурхай; 3. Нөөц ашиглалт - 3.3. Түлшний зориулалтаар – 3.3.1. Хувийн хэрэгцээ; 6. Бохирдол - 6.1. Агаар мандлын бохирдол - 6.1.1. Дэлхийн дулаарал; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/регенераци муу, 9.5. Нягтшил бага, 9.7. Өсөлтийн эрчим бага, 9.8. Тоо толгойн хэлбэлзэл, 9.9. Эзэмшил нутаг хязгаарлагдмал (Монголын Улаан Ном 1987 & 1997, Лигаа нар 2008).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.1. Agriculture - 1.1.4. Livestock -1.1.4.1. Nomadic, 1.3. Extraction -1.3.1. Mining; 3. Harvesting - 3.1. Food, 3.6. Other (used as fuel); 6. Pollution - 6.1. Atmospheric pollution - 6.1.1. Global warming; 7. Natural disasters - 7.1. Drought; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.2. Poor recruitment, reproduction or regeneration, 9.5. Low densities, 9.7. Slow growth rates, 9.8. Population fluctuations, 9.9. Restricted range (Mongolian Red Book 1987 & 1997, Ligaa et al. 2008).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёр удаагийн хэвлэлд (1987 & 1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed in the Mongolian Red Book 1987 & 1997 and in the Mongolian Law on Natural Plants (1995) as very rare species.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.1. Боловсруулах, сайжруулах - 1.2.1.2. Үндэсний түвшинд, 1.3. Хамтын менежмент -1.3.1. Удирдах, 1.3.2. Байгалийн баялгийг эзэмших; 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.2. Мэдлэг; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.8. Хамгааллын арга хэмжээ; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.4. Хамгаалалттай газар нутгууд - 4.4.3. Менежмент; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.4. Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны менежмент, 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions - 1.2. Legislation - 1.2.1. Development - 1.2.1.2. National level, 1.3. Communitymanagement-1.3.1. Governance, 1.3.2. Resource stewardship; 2. Communication and Education - 2.2. Awareness; 3. Research actions -3.2. Population numbers and range, 3.8. Conservation measures; 4. Habitat and site-based actions - 4.4. Protected areas - 4.4.3. Management; 5. Species-based actions - 5.4. Recovery management, 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,