Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Asterales - Голгэсэртэн - Aster - Астровые
Овгийн нэр: Asteraceae - Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) - Aster family - Астровые (Сложноцветные)
Төрлийн нэр: Tanacetum - Маралзгана, Маралцэцэг
Зүйлийн нэр: Tanacetum sinuatum - Оньт Тунхуу, Оньт нарцаг - Пижма пижмовидная
Үндсэн шинж, монголоор: 20-40 см хүртэл өндөр, олон толгойт үндэс болон ишний уг нь модожсон заримдаг сөөгөнцөр. Иш гадуураа цайвар бор холтостой. Ишний дээд хэсгийн навчис бүтэн, суумал, дунд ба доод хэсгийн навчис өдлөг цуулбар юм уу өдлөг хагалбар, богино бариултай. Навч цагаан саарал, эсгийрхэг үслэгээр бүрхэгдсэн. Цэцэг цайвар ягаан, сагс 3 см голчтой, ишин дээр ганц нэгээрээ байрлана. Үрэнцэр цомцоггүй, 5 хавиргатай. 7-9-р сард цэцэглэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Dwarf semishrubs, 20-40 cm tall with a felt-like covering of simple and folked hairs, many-headed ligneous root and stems lignesent at base. Leaves alternate, dark green, pinnately divided with 2-5 pairs of divided or entire lobes. Flower pink-yellow aggregated into large, solitary terminal daisy-like heads in 3 cm diam. Fruit an achene with no pappus but with five longitudinal ridges each ending in an apical tooth. Flowering in July-September.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн)
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , C1+C2a(ii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Популяцийн хэмжээ, чиг хандлага зэрэгт үндэслэн үнэлсэн. Сүүлийн 5 жилд жижиг популяцийн хэмжээ 20%-аас багагүй буурч, бие гүйцсэн бодгалийн тоо 250 хүрэхгүй болсон. Хуурайшилт, мал бэлчээрлэлт, температурын хэт хэлбэлзэл зэрэг аюул занал нүүрлээд буй.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: The assessment is based on population size and trend. The small population has been in continuing decline by at least 20% over 5 years, and mature individuals are less than 250. Threats include drought, grazing of livestock, and temperature extremes.
Ургах орчин, монголоор: Ой, өндөр уулын бүслүүрт чулуурхаг хажуу, хаданд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows stony slopes and rocks in forest, and alpine belts. Habitat Type: 6. Rocky Areas [e.g. inland cliff].
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Монгол; Оросын Холбооны Улс.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Mongolia; Russian Federation.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Ховд (Дариймаа 2003), Монгол-Алтайн (Алтан салаа, Сонгинот) (Бекет 2009) тойрогт тохиолдоно.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Khovd (Dariimaa 2003) and Mongol-Altai (Altan Salaa at Songinot mountain) (Beket 2009).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) – 1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.4. Мал аж ахуй - 1.1.4.1. Нүүдлийн; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.4. Гал түймэр; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.2. Нөхөн сэргэлт/ үржил/регенераци муу, 9.5. Нягтшил бага, 9.7. Өсөлтийн эрчим бага, 9.9. Эзэмшил нутаг хязгаарлагдмал.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.1. Agriculture - 1.1.4. Livestock - 1.1.4.1. Nomadic; 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.4. Wildfire; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.2. Poor recruitment regeneration, 9.5. Low densities, 9.7. Slow growth rates, 9.9. Restricted range.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Нэн ховор ургамлын жагсаалтад орж (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) үлдвэр, нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed as very rare and relict in the Mongolian Red Book (1997), and as very rare in the Mongolian Law on Natural Plants (1995).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.8. Хамгааллын арга хэмжээ, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/ мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.2. Нөхөн сэргээх.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1.Policy-based actions - 1.2. Legislation - 1.2.2. Implementation - 1.2.2.2. National level; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.8. Conservation measures, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.2. Restoration.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,