Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Asterales - Голгэсэртэн - Aster - Астровые
Овгийн нэр: Asteraceae - Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) - Aster family - Астровые (Сложноцветные)
Төрлийн нэр: Arnica - Аарниг
Зүйлийн нэр: Arnica angustifolia subsp. iljinii - Ильиний аарниг - Арника Ильина
Үндсэн шинж, монголоор: 10-25 см өндөр олон наст өвслөг ургамал. Хайрс бүхий нарийн мөлхөө үндэслэг иштэй, энгийн ганц иштэй, энгийн ба булчирхайт үслэгтэй. Навчис өргөн юлдэрхүү юм уу нарийн юлдэрхүү, 5-15 см урт, 3 см хүртэл өргөн, үндэс орчмын ба ишний доод навчис далбан бүхий бариултай, 1-3 хос, дээд хэсгийн навч суумал. Сагс 2-6 см голчтой, цайвар шар хэлтэй. 7-8-р сард цэцэглэж, 9-р сарын эхэн хүртэл үрлэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb, 10-25cm tall. Plant with thin repent squamose rhizome and solitary simple stem, pubescent with simple and glandular hairs. Leaves broad-lanceolate or narrow-lanceolate, 5-15 cm long and up to 3 cm wide, with winged petiole, cauline ones in 1-3 pairs, upper sessile. Calathidium 2-6 cm in diam., with light yellow ligules. Flowering in July-August; Fruiting early September.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS)
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B1ab(ii)+B2ab(ii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бүс нутгийн популяцийн хэмжээг судалж тогтоогоогүй. 5,000 км2 хүрэхгүй талбайд тархаж, 500 км2–аас ихгүй нутгийг эзлэн ургах тул Устаж болзошгүй хэмээн үнэлсэн. Баруун Монголын нутагт 5-аас цөөн тооны газарт тохиолдоно. Мал бэлчээрлэлт болон хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ багассаар байна.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Regional population size has not been estimated yet. The assessment is based on occurrence and occupancy. Extent of occurrence is less than 5,000 km2 and area of occupancy is less than 500 km2. It occurs in less than 5 locations in the west of the country. There is a continuing decline in area of occupancy is caused by grazing and human impacts.
Ургах орчин, монголоор: Өндөр уулын бүслүүрт чулуурхаг хажууд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on stony slopes in alpine belt. Habitat Type: 5. Wetlands (inland) - 5.11. Alpine Wetlands [includes temporary waters from snowmelt]. Due to lack of selection, we have chosen this habitat.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Монгол; Оросын Холбооны Улс.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Mongolia; Russian Federation.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Монгол-Алтайн тойрогт Булган голын дээд биед тохиолдоно (Грубов 1982; Губанов 1996; Бекет 2009).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Mongol-Altai (upper Bulgan river) (Grubov 1982; Gubanov 1996; Beket 2009).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) – 1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.4. Мал аж ахуй - 1.1.4.1. Нүүдлийн; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.4. Гал түймэр; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/регенераци муу, 9.5. Нягтшил бага, 9.8. Тоо толгойн хэлбэлзэл, 9.9. Эзэмшил нутаг хязгаарлагдмал (Лигаа нар 2008).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.1. Agriculture - 1.1.4. Livestock - 1.1.4.1. Nomadic; 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.4. Wildfire; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.2. Poor recruitment reproduction, 9.5. Low densities, 9.8. Population fluctuations, 9.9. Restricted range (Ligaa etal. 2008).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Нэн ховор ургамлын жагсаалтад бүртгэгдсэн (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed as very rare plant in the Mongolian Law on Natural Plants (1995).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.5. Аюул занал, 3.6. Ашиглалт, хэрэглээний түвшин, 3.8. Хамгааллын арга хэмжээ; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.1. Сэргээн нутагшуулах , 5.4. Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны менежмент, 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.5. Threats, 3.6. Uses and harvest levels, 3.8. Conservation measures; 5. Species-based actions - 5.1. Re-introductions, 5.4. Recovery management, 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,