Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Asparagales - Хэрээнүдэнтэн - Asparagus - Спаржевые
Овгийн нэр: Amaryllidaceae - Сонгинотон - Belladonna lily family - Луковые
Төрлийн нэр: Allium - Сонгино
Зүйлийн нэр: Allium macrostemon - Томдохиурт сонгино - Лук крупнотычиноковый
Үндсэн шинж, монголоор: 40-80 см өндөр, сонгинолог булцуутай, олон наст өвслөг ургамал. Сонгинолог булцуу 1-2 см голчтой, хар бараан цаасархуу хайрстай. Навчис шугамархуу, 2-3 мм өргөн, ховилтой. Шүхэр нягт, бөөрөнхий, бяцхан булцуутай. Цэцгийн шилбэ шадар эрхтнээсээ 3-4 дахин урт, бараг жигд. Дохиур шадар эрхтний навчинцраас 1.5дахин урт. 5-6-р сард цэцэглэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb. Scape, 40-80 cm tall, Bulb solitary, sub globose, papery or membranous, entire. Leaves linear, 2-3 mm wide, canaliculated. Umbel hemispheric to globose, densely many flowered, bearing bulblets and flowers or bulblets only. Perianth pale purple to pale red. Pedicels 3-4 times long as perianth, all sub equal. Filaments 1.5 times long than tepals. Flowering in May-July.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж байгаа (УБ) , B1b(i,ii,iii,iv)c(ii)+B2b(i,ii,iii,iv)c(ii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бүс нутгийн популяцийн хэмжээ тодорхойгүй. Эмийн болон хүнсний зориулалтаар түүж ашигласнаас үүдэн өмнө тэмдэглэгдсэн хоёр цэгт сүүлийн 10 жилийн хугацаанд нэг ч бодгаль олдоогүй. Бусад нутагт ч устах эрсдэл мөн адил их. 100 км2 хүрэхгүй талбайд тархаж, 10 км2–аас ихгүй нутгийг эзлэн амьдрах ба энэ хэмжээ, мөн түүнчлэн амьдрах орчин, тохиолдох газрын тоо буурсаар байна. Ялангуяа эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ маш их хэлбэлзэлтэй.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Regional population size is unknown. Due to harvesting for medicinal use and food, individuals in more than two historical sites have not been recorded in the last 10 years. The level of treats are still high within the country. Extent of occurrence is less than 100 km2 and area of occupancy is less than 10 km2. Continuing decline in extent of occurrence, area of occupancy, extent of habitat and number of locations has been recorded. Extreme fluctuations in area of occupancy have been observed.
Ургах орчин, монголоор: Толгодын нугархаг хажуу, жалга судагт ургана. Амьдрах орчны төрлүүд: 4. Хээр - 4.4. Сэрүүн бүсийн.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in stone fields and screes, rocky and stony slopes and waterside pebbles. Habitat Type: 4. Grassland - 4.4. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Солонгосын хойг; Тайвань; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Japan; Korea; Mongolia; Russian Federation; Taiwan.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Дорнод Монголын тойрогт Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутаг Хондлойн Гуу, Дорнод аймгийн Матад сумын нутаг Цогт Дэлгэр ууланд тохиолдоно (Монголын Улаан Ном 1987 & 1997, Лигаа нар 2008).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Eastern Mongolia (Khondloin Guu of Erdenetsagaan sum of Suhbaatar province; Tsogt Delger mountain of Matad sum of Dornod province) (Mongolian Red Book 1987 & 1997, Ligaa etal 2008).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.4. Дэд бүтцийн хөгжил - 1.4.1. Үйлдвэр; 3. Нөөц ашиглалт - 3.1. Хүнсний зориулалтаар - 3.1.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа, 3.2. Эмийн зориулалтаар - 3.2.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.5. Нягтшил бага, 9.9. Эзэмшил нутаг хязгаарлагдмал.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) -1.4. Infrastructure development -1.4.1. Industry; 3. Harvesting - 3.1. Food - 3.1.1. Subsistence use and local trade, 3.2. Medicine - 3.2.1. Subsistence use and local trade; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.5. Low densities, 9.9. Restricted range.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёр удаагийн хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed in the Mongolian Red Book of 1987 & 1997. Listed as Very Rare Species (Mongolian Law on Natural Plants 1995).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.1. Боловсруулах, сайжруулах - 1.2.1.2. Үндэсний түвшинд; 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.2. Мэдлэг; 3. Судалгаа- 3.1. Ангилалзүй, 3.2. Популяцийн хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.4. Амьдрах орчны статус, 3.5. Аюул занал, 3.6. Ашиглалтын түвшин, 3.7. Тарималжуулах, 3.8. Хамгааллын арга хэмжээ, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.1. Хамгааллын арга хэмжээг жигд явуулах, 4.2. Нөхөн сэргээх; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.3. Тогтвортой хэрэглээ - 5.3.1. Байгалийн нөөц ашиглалт, 5.4. Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны менежмент; 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions - 1.2. Legislation - 1.2.1. Development - 1.2.1.2. National level; 2. Communication and Education - 2.2. Awareness; 3. Research actions - 3.1. Taxonomy, 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.4. Habitat status, 3.5. Threats, 3.6. Uses and harvest levels, 3.7. Cultural relevance, 3.8. Conservation measures, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.1. Maintenance and Conservation, 4.2. Restoration; 5. Species-based actions - 5.3. Sustainable use -5.3.1. Harvest management, 5.4. Recovery management, 5.6. Limiting population growth, 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,