Ургамлын ерөнхий мэдээлэл
А
Аварга дүлий
Австрийн хависгана
Агассизын схистидиум
Адамсын тэрэлж
Адамсын шарилж
Адилбиш диплохистес
Азийн бөөндийгөнө
Азийн жамъянмядаг
Азийн псоротихиа
Азийн шигмээ
Алаг бэрмэг
Алаг ялхор
Алайн эндокарпон
Албани тагшрага
Албесцинс жигжил
Алвеллула жигжил
Алвертаны хараа
Алесийн жигжил
Алжирийн гоногимени
Алимархуу бартрами
Алиний бутуулж
Алирс
Алтайн биелэг
Алтайн ботууль
Алтайн бриум
Алтайн даланхальс
Алтайн дурваа
Алтайн дэвэргэнэ
Алтайн жамъянмядаг
Алтайн сонгино
Алтайн үет-өвс
Алтайн хамбил
Алтан бэрмэг
Алтаннүдэт толбуур
Алтантолболж канделяриелла
Алтантолгойт хундгай
Алтан тэрэлж
Алтаншар шарилж
Алтлаг асахина
Алтлаг биатор
Алтлаг бэриш
Алтлаг кампилиделпус
Алтлаг кампилиделпус
Алтлаг миелохроа
Алтлаг ортотециум
Алтлаг фульгензия
Алтлаг хайрсмаг
Алтлаг хараа
Алтлаг чидмэг
Алтлаг шохойн ухаалж
Альпийн бутуулж
Альпийн зэгэлж
Альпийн микобластус
Альпийн шигдэл
Альпийн эмжээртнавчраа
Алютацеа харлаг
Америк тукерманопсис
Амманы сэдэргэнэ
Амтгүй сархиаг
Анатолийн хадандай
Ангилата дэвэргэнэ
Анхилзуурархуу жавхаа
Анхилуун зорхдоо
Анхилуун манни
Анхилуун манни
Анхилуун мухарцагаан
Анхилуун чидмэг
Апатет артония
Априна дэвэргэнэ
Арвайт лоботоллиа
Аргийн шарилж
Аргофолис жигжил
Арзгар азаргана
Арзгар аргуй
Арзгар шимэрс
Арктикийн бриум
Арктикийн дактилина
Арктикийн дэвэргэнэ
Арктикийн канделяриелла
Арктикийн плагиохила
Арктикийн тонгороо
Арктикийн трихостомум
Арктикийн цинклидиум
Армяны тефромела
Арнольдын дерматокарпон
Архангелийн бриум
Арцархуу политрихум
Арцны хөвдөөс
Арьсархаг гомалиа
Арьсархаг дэвэргэнэ
Арьсархаг кококарпия
Асганы зэгэлж
Асганы навчраа
Асганы порпидиа
Асганы протобластениа
Асганы ризокарпон
Асганы толбуур
Асганы хадандай
Аспергилла пертусар
Аталина харлаг
Атираат жигдэл
Ахарнавчит баглуур
Ахарсорт арвай
Ахарсүүлт зогдоргоно
Ацан бутуулж
Ацан цахилдаг
Ачлагийн монос
Б
Бааварнавчит сэрхэлиг
Баварийн тимми
Бага буржгар
Бага тавансалаа
Бага хотой
Бага хумхаал
Бага хургалж
Багллиттогийн бацидия
Баг хонхонцэцэг
Багцагт веррукариа
Багц жигдэл
Бадмаараг бөөнгөнө
Баеомицес дибаиз
Байгал банздоо
Байгал гүүнхөх
Байгал жаваа
Байгалийн жигжил
Байгал хорс
Байгал хялгана
Байгалын шигмээ
Балуун шивэрс
Бамбай газаргана
Бамбайрхаг бөөнгөнө
Бамбергын стереодон
Бамбергын стереодон
Банзрагчийн Зүлгэлж
Бараанарагт катапирениум
Бараандуу ризокарпон
Бараандуу шигмээ
Бараан дүлий
Бараан лоботоллиа
Бараан пармелиопсис
Бараансаарал катапирениум
Бараансаарал стикта
Бараансаарал хараа
Бараан стеноцибэ
Бараантаг жигдэл
Бараан хайрсгана
Бараан хөөндий
Бараанхүрмэн хармаг
Бараан эмшагуай
Бараатай бөөндийгөнө
Бараатанхарлагч хадандай
Барагцэцэгт согсоргоно
Барановийн бөөнгөнө
Бардуновын ортодогтопсис
Барзгар бутуулж
Барзгар гадаргана
Барзгар дүлий
Барзгар шигмээ
Баримлан харлаг
Бариулт зажлуур
Барцоохор цахилдаг
Бахманы жигдэл
Баялаг лептогиум
Беленовскийн гилперция
Бергерийн дикранум
Бернардийн далбига
Беттерийн хөөндий
Биаторелла леюкокарпиа
Биаторелла леюкокарпиа
Биатор толбуур
Бидэрт псора
Бидэрт сархиаг
Бижрүүт газаргана
Бижрүүт дэрвээ
Биржгэр глифолециа
Биржгэр хараа
Биржүүт хараа
Битүү зэгэлж
Битүүсалбант бродоа
Бичигт цифелум
Бишофийн тагшрага
Бландовын хелодиум
Богданы арвай
Богемийн шигмээ
Богино навчит дикранум
Богино оройт алоина
Богино сциуро-гипнум
Богино хүзүүт трематодон
Богино хүзүүт энкалипта
Богино шүдлэгт бриум
Болигера жигжил
Болиний катапирениум
Болиний толбуур
Болиний хадандай
Болхи пунктелиа
Бонжанын дикранум
Бонжанын дикранум
Бор бударгана
Боргол хадандай
Боргоцойрхуу ортууз
Борнмюлерийн хадандай
Бор ногоон гигрогипнум
Бор ногоон гигрогипнум
Боррерийн пунктелиа
Бортогт дэвэргэнэ
Бор хүлэр
Бор хүрэн схистидиум
Бор хүрээмэг
Бор чидмэг
Ботрусийн биатор
Бөгжин эсгүй варнсторфия
Бөгтгөр десматодон
Бөмбөлөг сферофорус
Бөмбөлөгтавт амандина
Бөмбөлөгт бацидия
Бөмбөлөгт бутуулж
Бөмбөлөгт микобилимбия
Бөмбөлөгт псора
Бөмбөлөгт хадандай
Бөмбөлөг хармаг
Бөмбөлөр бутуул
Бөнтгөр поли
Бөөнгө лециделла
Бөөнгөүрт иммерсариа
Бөөнөг шархөвдөл
Бөөнт хожуулгана
Бөөнцэцэгт сэц
Бөөрөнхийдүү сплахнум
Бөөрөнхий ишт аулакомниум
Бөөрөнцөг саркогина
Бөхгөр сульхиаг
Бөхөгөр канделяриелла
Бөхөөн ажиг
Бөхөөн хаварсал
Бриохрисант толбуур
Британи зоосонцэцэг
Бугын бутуул
Бугынэвэрлэг бутуулж
Будагт шаргалнавчраа
Будлиа жигжил
Будлиа согсоргоно
Булбохаетийн булвотрикс
Булкан жигжил
Булуун дүлий
Булцуут неофусцелиа
Булцуут туйпланцар
Булчирхайт ортууз
Бумбархуу тетраплопон
Бунгийн цахилдаг
Бунгийн яргуй
Бургаас жигжил
Бургаснавчит банздоо
Бургеси лептогиум
Буржгар бутуулж
Буржгар далбадай
Буржгар дикранелла
Буржгар дикрановейзи
Буржгар дикрановейзи
Буржгар рабдовейзи
Буржгар трихостомум
Буржгар хадир
Буржгар хурганчих
Буржгар чөргөс
Буриад гонид
Буриад хонин зажлуур
Бурнети лептогиум
Бутуулт шигмээ
Буурал гандбадраа
Буурал далантовч
Буурал дэвэргэнэ
Буурал плацидиопсис
Буурал ракомитриум
Буурал сэмбэгэр
Бууралтолгойт сонгино
Буурал тоосор
Бухананын брахитециум
Бүгээнүйрмэн тефромела
Бүдгэрэгч фискониа
Бүдүүн судалт туидиум
Бүдүүнтүрүүт гувшаахай
Бүдүүнэвэрлэг бутуулж
Бүдэг загалмай, шувууны үүр
Бүдэг шар дидимодон
Бүнгийн жавхаа
Бүнгийн харгана
Бүргэр хараа
Бүрзгэр Тремолециа
Бүрхүүлт лепролома
Бүслүүрт цифелиум
Бүүдгэрзэсэн шигдэл
Бүүдгэрулаан катапирениум
Бүхэлнавчит хонлин
Бяцхан бэриш
Бяцхан миурелла
Бяцханспорт хадандай
Бяцханцэцэгт ажиг
Г
Гаваасийн дэвэргэнэ
Гадаргуут хөөндий
Гадний шигмээ
Гажиг тиммиелла
Газрын сахлай
Газрын сорвоо
Газрын сорвоо
Газрын товчис
Газрын тромбиум
Гайхамшигт фиксониа
Гал гөгөсгөнө
Галт толбуур
Гал унтраагч фонтиналис
Галуун гичгэнэ
Галуун толгойт дидимодон
Гангелхэлбэрт жигжил
Гандуу газаргана
Гандуу дэвэргэнэ
Гандуу хадандай
Гандуу чидмэг
Ганцхос гиш
Ганц цэцэгт гримми
Ганцэцэгт дэгд
Гаоченийн дидимодон
Гароваглиогийн мириквидика
Гаровалийн жигжил
Гартлийн шигмээ
Гархит фисци
Гауптын үет-өвс
Гацуурархуу абиетинелла
Гашуун банздоо
Гашуун сархиаг
Гашуун цөсмөг
Гашуун чидмэг
Гединий шигмээ
Гедины товчис
Гейфлерийн хадандай
Геофилт жигжил
Гильденбрандийн лептогиум
Гименофиллоидны циртомниум
Гимнопил
Гимнопил
Гинжин псевдолескеелла
Гинжит жигдэл
Гипнорум хармаг
Гипн хөвдөрхүү фонтиналис
Гипоцлист хараа
Гипсацес диплохистес
Гиргенсоны хүлэр
Гирозний шигмээ
Гирокарпа полиспорина
Глаука платисматиа
Глевосийн артония
Глифолэн хадандай
Гломерата пертусар
Гмелиний сульхиаг
Гмелиний тайжийнжинс
Гмелиний шарилж
Гмелиний шимэрс
Говийн тост
Говийн харлаг
Говийн хотир
Говийн хул
Говилт навчраа
Говилт хунчир
Говь-Алтайн ганга
Говь хэрээнүдэн
Гоё изоптеригиопсис
Гоёмсог банздоо
Гоёмсог бриум
Гоёмсог бутуулж
Гоёмсог гетеродермиа
Гоёмсог нормандина
Гоёмсог ортотрихум
Гоёмсог схистидиум
Гоёмсог тонгороо
Гоёмсог хармаг
Гоёмсог хорголжин
Гоёмсог цефалозиелла
Гоёмсог чидмэг
Гоё навчит бриум
Гоё питилидиум
Гоё питилидиум
Гоё политрихаструм
Гоёулаан феофисци
Гоё эврихаструм
Головсдуу дэвхэргэнэ
Головсдуу эмзэгтүрүү
Голч артония
Голч канделяриелла
Гоолиг бутуулж
Гоолиг кампилопус
Гоолиг шарбударгана
Гоо энтодон
Гоо юлт
Горношухын тэйлори
Горхины зэгэлж
Горхины филонотис
Горчаковын сэдэргэнэ
Гоффманы шигмээ
Гөлгөр газаргана
Гөлгөр судалт бриум
Гөлгөр судалт дикранум
Гөлгөр үрт гримми
Гөлгөр хүлэр
Гөлтгөний тэвгэнэ
Гөлчин барагжаа
Гөхөлт тимми
Гренландын дикранум
Гресинониз псора
Грэгийн бутуулж
Гудзоны лихеномфалиа
Гуйвшгүй бутуулж
Гукерын паннариа
Гундуу мяндасмаг
Гунхуул бутуулж
Гунхуул бутуулж ssp. барааншилбэт
Гунхуул бутуулж ssp. бортогон
Гурамсан ажиг
Гурамсан ритидиадельфус
Гурвалсан навчит меези
Гурван өнгөт цүлдмэг
Гурванцэцэгт дэгд
Гуурст хөвдөөс
Гуурст хөөндий
Гүргэмшар псевдоцифелляр
Гүргэм шар ялхор
Гялбаат фульгензия
Гялгар гаматокаулис
Гялгар гилокомиум
Гялгар томентипнум
Гялгар томентипнум
Гялгар чидмэг
Гялгар чийтмэг
Гялтгар газаргана
Гялтгар сэмбэгэр
Д
Давслаг бриум
Давхар бөлжиргөнө
Давхар бүрхүүлт мяндасмаг
Давхар шүдэт синтрихи
Давцант гипоценомице
Давчуу ухаалж
Дагуул саркогина
Дагуур Алтаргана
Дагуур ботууль
Дагуур ганга
Дагуур долоогоно
Дагуур нохойхошуу
Дагуур сульхиаг
Дагуур тэрэлж
Дагуур хатны цэцэг
Дагуур хошоонбут
Дагуур хунчир
Дагуур хүж өвс
Дагуур хэрээнүдэн
Дагуур цооргоно
Дактилофилла псора
Далд жигждэл
Далекарлын фонтиналис
Далий лекана
Дани хунчир
Данморф бутуулж
Дарагдмал зэгэлж
Дарагдмал трапелиа
Дармал хадандай
Даруухан сэмбэгэр
Дегелиусын тагшрага
Дегены газаргана
Делисийн хөвдөлсөө
Деманжоны филлискум
Дженнарын тагшрага
Дийзэн хадандай
Дисперса псоротихиа
Дифлексийн канделяриелла
Довцогт тагшрага
Долгиот тортелла
Долоодой цэсэнцэр
Домбон конотрема
Доонын гримми
Дорнодын хүлэр
Дорнодын хүрэлцэцэг
Дохиургүй хонгорцогт
Дөрвөлжин бөлбөө
Дөрвөлсөн мүгэз
Дөрвөлэст толбуур
Дөрвөлэсэрхүү толбуур
Друммондын плагиомниум
Друммондын поли
Дугариг бриум
Дугирагхайрст бутуулж
Дугирагэст саркогина
Дугуйт пертусар
Дудины шигмээ
Дундаж сэрхэлиг
Дунд плагиомниум
Дурсгал тагшрага
Дутмаг пунктелиа
Дуулгавчин Цахирам
Дүрэлгэр диплохистес
Дэвүүрүрт хотир
Дэгнүүлт филонотис
Дэгнүүлт шарилж
Дэгнүүлэрхэг бриум
Дэгээрхүү саниони
Дэгээрхүү саниони
Дэгээ хэлбэрийн дрепанокладус
Дэгээ хэлбэрийн дрепанокладус
Дэлбээрхүү буржгар
Дэлдэн жигдэл
Дэлдэн хайрсгана
Дэлт харгана
Дэлхээ алис
Дэлхээ родобриум
Дэнгийн Хризотрикс
Дэнгүүт дурсгалж
Дэнжигнүүр лептогиум
Дэрвэн феофисци
Дэрвээн буржгар
Дэрвээн дэгд
Дэрвээн тарна
Дэрвээн цульхир
Дэргэр биелэг
Дэрэвгэр жиргэрүү
Дэрэвгэр палуделла
Дэрэвгэр хависгана
Дэрэвгэр хүлэр
Дэрэвгэр чонын хэл
Дэрэн тийр
Дээврийн банга
Дээврийн дидимодон
Дээврийн псевдолескеелла
Дээвэрт шигмээ
Дээсэрхүү гримми
З
Заагт тэнүүнавчраа
Заадал хадандай
Заарлиг зохимон
Заболотны хайрсгана
Заваан артопирени
Завсарт фисци
Завсрын бриум
Завсрын дикрановейзи
Завсрын дикрановейзи
Завсрын потти
Завсрын рамалина
Загалмайт дэвэргэнэ
Задархай хараа
Зайерын плагиобриум
Залаа бутуулж
Зальжин микариа
Зандера дидимодон
Заталаензис цагаалжин
Зендтнерийн дрепанокладус
Зендтнерийн дрепанокладус
Зендтнерын молендоа
Зендтнерын молендоа
Зогдор өлөн
Зонхилогч синтрихи
Зоргодоснавчит шарилж
Зостера жигжил
Зосхүрэн жигжил
Зөөгдмөл шигмээ
Зөөлөн брахитециуструм
Зөөлөн дүлий
Зөөлөн коноцибе
Зөөлөн крепидот
Зөөлөн согсоргоно
Зөөлөн цинодонциум
Зузааннавчит гэзэгцэцэг
Зузаан тэвгэнэ
Зузаархаг микариа
Зуны хамхуулмаг
Зурваст шигмээ
Зургаадай зогдоргоно
Зууван навчит гримми
Зууван навчит гримми
Зууван плагиомниум
Зууранэлсэн толбуур
Зүйрлэл микариа
Зүйт саркогина
Зүрхийлэг царгас
Зүрхэрүү дидимодон
Зүрхэрхүү каллиергон
Зүрхэрхүү ягаандай
Зүүжүү бутуулж
Зүүнгарын гоёо
Зүүнгарын улаанбударгана
Зэвхий опеграфа
Зэвхийсаарал катапирениум
Зэвхий согсоргоно
Зэвэн лекана
Зэвэн толбуур
Зэвэн улаан паннариа
Зэвэрхүү шаргал бриоэритрофиллум
Зэвэрхүү шаргал бриоэритрофиллум
Зэвэрхүү шаргал дидимодон
Зэгэл гимностомум
Зэгэл гимностомум
Зэгэл дурваа
Зэгэлдүү сэлани
Зэгэл зээргэнэ
Зэгэл лууль
Зэгэл саарал поли
Зэлэн дэвүүр
Зэлэн зангуу
Зэрлэг зираа
Зэсхар шигдэл
Зэсхүрэн протопармелиа
Зэсхүрэн протопармелиа
Зээрэнцэцэг алтантовч
М
Магелланы хүлэр
Магелланы хүлэр
Магнуссоны фисци
Мажаарын шаргалнавчраа
Майлаас модорхуу гипнум
Майлаас модорхуу гипнум
Маккийн голгэсэр
Максимовичийн миуроклада
Макулт пертусар
Манж гандигар
Мараморийн поликокким
Маргаантай вейзи
Маргаант банздоо
Маргад бөөнгөнө
Маргинат жигжил
Марциусын ореас
Марцны банздоо
Марцны гэц
Марцны сарвууцахирам
Марцны тавансалаа
Марцны хоржигнуур
Махлаг жигжил
Мезоморф сахлай
Мезоротам гоногимени
Мекленбургийн тимми
Меланиза микариа
Мелаплак хадандай
Мензесийн лептогиум
Мерохлорф бутуулж
Микростриктойдез цагаалжин
Микрохаема странгоспора
Мильдегийн брахитециум
Мини хайрсгана
Михногийн ерхөг
Михногийн шигмээ
Мишээлийн катапирениум
Мниум хөвдөрхүү тетраплопон
Модлиг бударгана
Модны цагаалжин
Модорхуу климациум
Молцгон миурелла
Молцгон онгстреми
Молцгон онгстреми
Монгол багваахай
Монгол бутнуур
Монгол бутуулж
Монгол догор
Монголжин тост
Монголжин хялгана
Монгол зорлог
Монгол катапирениум
Монгол леүкокалоцибе (талын цагаан мөөг)
Монгол мөнххаргана
Монгол мөнххаргана
Монгол псоротихиа
Монгол сонгино
Монгол товчис
Монгол хойрго
Монгол хотой
Монгол хундгана
Монгол хунчир
Монгол чаргай
Монгол чоногоно
Монгол шаргалнавчраа
Монгол шарилж
Монгол эндокарпон
Монгол энтолома
Монньегийн халагацай
Морин шарилж
Мохой навчит псевдокроссидиум
Мохоо дидимодон
Мохоо зүлгэлж
Мохоо навчит тортула
Мохоо стреми
Мохоо хүлэр
Мөгөөрст шулуунхөвдөл
Мөлхөө амблистегиум
Мөлхөө амблистегиум
Мөлхөө платигириум
Мөлхөө платигириум
Мөлхөө холтсонцэцэг
Мөлхөө хошоонгор
Мөнгөлөг бриум
Мөнгөлөгнавчит шарилж
Мөнгөлөг хараа
Мөнгөлөг хонхотхаргана
Мөнгөлөгхүрэн хадандай
Мөнгөлөгцагаан хадандай
мөнгөлөгцайвар жигжил
Мөнгөн захлай
Мөргөцөгт бродоа
Мөсний синтрихи
Мөхлөгт товчис
Мөхлөгт тосондой
Мөхлөгт тукерманопсис
Мөхөс тагшрага
Мөчирлөг түнгэ
Мөчрөрхөг сухай
Мунан дүлий
Муруй трапелиопсис
Мутарт графис
Мутарт ризокарпон
Муухай плацинтиелла
Мушгиа бриум
Мушгиа бутуулж
Мушгиа гримми
Мушгиа фискониа
Мушгираа барбула
Мушгираа навчит лептодонциум
Мушгираа хүлэр
Мэлхий спорастатиа
Мюленбекийн дикранум
Мюленбергийн дэвэргэнэ
Мюллерын изоптеригиопсис
Н
Наалданга протобластениа
Наалданги десматодон
Наалдмал жигжил
Наанга гиперфисциа
Наанга дэвэргэнэ
Навтгар аталами
Навтгар тавансалаа
Навчин цэцэгт улота
Навчирхаг шарбударгана
Надворины сэмбэгэр
Надворный феофисци
Наегели лекана
Наймалдай зохимон
Найманжин пертусар
Найманжин солорина
Налуу ортууз
Налчгар сүүт-өвс
Налчгар хоншуу
Намгийн аргуй
Намгийн аулакомниум
Намгийн бальви
Намгийн бриум
Намгийн.Д
Намгийн меези
Намгийн намгалж
Намгийн нэрс
Намгийн плацинтиелла
Намгийн скапани
Намгийн сургар
Намгийн сэрдэг
Намгийн тосондой
Намгийн хелодиум
Намгийн хөвөнцөр
Намгийн чидмэг
Намгийн шарилж
Намгийн шил өвс
Намхан гигроамблистегиум
Намхан гигроамблистегиум
Намхан гишүүнэ
Намхан дикранелла
Намхан ортотрихум
Намхан төмөрдээ
Намхан туулай-уруул
Нангиад багваахай
Нангиад зээргэнэ
Нангиад ороонго
Нангиад полиспорина
Нангиад рамалина
Нангиад түнгэ
Нангиад холтсонцэцэг
Нангиад эндокарпон
Нарийвтар тетраплопон
Нарийвтар тетраплопон
Нарийнавчит халгай
Нарийндуу хадандай
Нарийннавчитархуу өлөн
Нарийн навчит гаплокладиум
Нарийн навчит гаплокладиум
Нарийн навчит оксистегус
Нарийннавчит тарна
Нарийннавчит харгана
Нарийн навчит хүлэр
Нарийннавчит цахилдаг
Нарийннавчит шаргалнавчраа
Нарийннавчит шардэмэг
Нарийн политрихаструм
Нарийн түнгэ
Нарийн ухаалж
Нарийнцэцэгт хонхлой
Нарийссан толбуур
Нарийхан тэйлори
Нарлаг хадандай
Нарсны жигжил
Нарсны пармелина
Нарсны сархиаг
Нарсны хөвдөөс
Натийн амсарт энкалипта
Нахигар согсоргоно
Нейдамсын бриум
Неккери газаргана
Неополудастила газаргана
Нивадийн хадандай
Нивалийн товчис
Нивулоза моеллеропсис
Нилдүү М.
Нимбэгэн шар артрорафис
Нимбэгэншаргал толбуур
Нимгэн лептогиум
Нимгэн-үрт барводий
Нимгэн эврогипнум
Нитрофиль хадандай
Ногоовтор онкофорус
Ногоовтор салбант чидмэг
Ногоовтор толбуур
Ногоовтор хүрээмэг
Ногоовтор чидмэг
Ногоолжин ризокарпон
Ногоолжин хул
Ногоолин калициум
Ногоолин фисциелла
Ногоонгазрын мориншүд
Ногоон гигроцибе
Ногоон поли
Ногоон хоногбудаа
Ногоонцэцэгт удвал
Ногоон ялтаст сколициоспорум
Нойрмог шаргалнавчраа
Номин бутуулж
Номин таатмаг
Номин чийтмэг
Ноомойдуу жигдэл
Ноомой жигдэл
Ноослог дэвэргэнэ
Ноосорхог сэмбэгэр
Ноост дерматокарпон
Норвегийн гигрогипнум
Норвегийн гигрогипнум
Норвегийн синтрихи
Норвегийн тимми
Норвеги платисматиа
Норвеги хунчир
Нормёрын корникуляри
Нохой газаргана
Нөмөрт сколициоспорум
Нөмрөгт банздоо
Нугалаат инфүндибүлицибе
Нугараа хамбашарилж
Нугарсан ксилосхистес
Нугачаат гипнум
Нугачаат гипнум
Нугачаат тэнүүннавчраа
Нугын биелэг
Нугын брайдлери
Нугын төмөрдээ
Нугын хошоонгор
Нугын чүүргэнэ
Нумраа хунчир
Нурамын тагшрага
Нурангын ризокарпон
Нурман дэвэргэнэ
Нуугдмал ставротел
Нуурын гименелиа
Нүргэсэг фисци
Нүүрсэх мириквидика
Нүхт дэврээ
Нүцгэн зэгэлж
Нүцгэн-ишт алтанбөөр
Нүцгэн калициум
Нүцгэн намуу
Нүцгэн неофусцелиа
Нүцгэн согсоргоно
Нүцгэн сорной
Нүцгэн сэмбэгэр
Нүцгэн хараа
Нэвтрэмтгий гимнопил
Нэвчээ торгоодоо
Нюландерийн стикта
Нюландерийн хармаг
Нягтбарьцалт хадандай
Нягт конарди
Нягт онкофорус
О
Оверний цагаалжин
Одой далантүрүү
Одой зэгэлж
Одой од
Одой сараана
Одой хайлас
Одой харгана
Одой цифелум
Ойморхуу кратоневрум
Ойморхуу кратоневрум
Ойморхуу фиссиденс
Ойн бутуул
Ойн бутуулж
Ойн далбига
Ойн микариа
Ойн нарс
Ойсог далбига
Оливын телидиум
Олог цэцэгт пилези
Олог цэцэгт пилези
Олог цэцэгт хилосцифус
Олон гэрт дрепанокладус
Олонмаягт жигжил
Олон өнгөт траметес
Олонөнгөт хадандай
Олонөнгөт шигмээ
Олонсалбант дэвэргэнэ
Олонүрт жигдэл
Олон үрт зэгэлж
Олон үрт лескеа
Олонүрт ухаалж
Олон үрт цинодонциум
Олон үрт цинодонциум
Олонүрэрхэг бутуулж
Олонхайрст дэвэргэнэ
Олон хөлт дикранум
Олонхэвт жигжил
Олснавчит зохимон
Омфалия зонтиконосная
Онцгой родобриум
Опортензе ризокарпон
Орог тосондой
Орог тэсэг
Оройн дактилина
Ороолдоо зогдоргоно
Ороонго гигроамблистегиум
Ороонго спилонема
Ороонго сэмбэгэр
Ороонго шигмээ
Орос дэврээ
Орос махирс
Орос царгас
Орхигдсон веррукариа
Ө
Өвөлжих шивэл
Өвөр байгалын шимтэглэй
Өдлөг кампилиум
Өдлөг кампилиум
Өдлөг неккера
Өдлөг феофисци
Өдлөг хялгана
Өлөн сахал
Өлчир дэгд
Өлчир хунчир
Өлчир шарилж
Өмнөд сибирийн хунчир
Өмхий буржгар
Өмхий шимэлдэг
Өнгөгүй аталами
Өнгөлөг гипнум
Өнгөрлөг хадандай
Өнгөрт толбуур
Өнгөрт хаварсал
Өнгөртэлэгт зэгэлгэнэ
Өнгөршилбэт бутуул
Өнгөт цифелум
Өндгөн панеолус
Өндгөрхүү птеригонеурум
Өндиймөл эндокарпон
Өндөр гипнум
Өндөр гипнум
Өндөр гримми
Өндөр гэзэгцэцэг
Өндөр плагиомниум
Өндөр улаагана
Өнчин саркогина
Өнчинцэцэгт ихзул
Өргөмөл катапирениум
Өргөн амсарт фискомитриум
Өргөний биелэг
Өргөний зохимон
Өргөнилтэст гипсоплака
Өргөннавчит банздоо
Өргөн навчит брахитециум
Өргөн навчит десматодон
Өргөн навчит жаффюлиобриум
Өргөн навчит стегони
Өргөннавчит тайжийнжинс
Өргөнспорт хадандай
Өргөн судалт бриоэритрофиллум
Өргөнхуниаст неофусцелиа
Өргөн шүдэт анакамптодон
Өргөн шүдэт анакамптодон
Өргөн шүдэт лофозиопсис
Өргөсөн навчит кампилидиум
Өргөсөн навчит кампилидиум
Өргөст зэгэлгэнэ
Өргөст мниум
Өргөст ортууз
Өргөст сэмбэгэр
Өргөст харгана
Өргөст хөвдөл
Өрмөн цагаалжин
Өрөөсгөл хүлэр
Өрхөт шигмээ
Өрхт пертусар
Өрхт ризокарпон
Өсгөлүүн катапирениум
Өсгөлүүн тагшрага
Өтгөн вейзи
Өчүүхэн хаянатекорсис
С
Саарал арагт катапирениум
Саарал артопирени
Сааралдуу жигжил
Сааралдуу сэмбэгэр
Саарал дэвэргэнэ
Сааралногоовтор товчис
Саарал ногоон харлаг
Саарал сархиаг
Саарал фискониа
Саарал шаргал жигжил
Саарал шивхний
Саарал шигмээ
Саарал ялхор, (угларгат ялхор)
Савар бутуулж
Савмини жигжил
Саглагар шивэл
Сагсай мегаспора
Сагсай синалисса
Сайран фисци
Саксимонтана пертусар
Салаархаг башир
Салбант банздоо
Салбант беомицес
Салбант бутуулж
Салбант микобилимбия
Салбант торгоодоо
Салбант хүлэр
Салбант эндокарпон
Салбанхайрст бутуулж
Салмайлаг гэц
Салст М.
Салст хадаалгана (гацуурын хадаалгана)
Салхит галтгана
Саман ерхөг
Саман жигдэл
Саман шүхэрхэн
Самархуу птилиум
Самархуу птилиум
Самлаг нарим
Санжгар цооргоно
Сантолиннавчит шарилж
Сапрофит поли
Сарваан шогшрого
Сарвай илтэст зэгэлж
Сарвуу бутуулж
Сарвуулаг сахлай
Сарвуун сонгино
Сарвуут газаргана
Сарентийн хялгана
Сарептийн феорриза
Саржентын бүрэлзгэнэ
Саркогинтөрхт товчис
Саркогинтөрхт хадандай
Сарниаталмайт жигжил
Сарнималсалбант бриокаулон
Сарьслаг сархиаг
Сарьслаг хунчир
Сахалт брахитециум
Сахалт хорс
Сахлаг ширэлгэнэ
Саюбинет торгоодоо
Сварцын политрихум
Сегенигийн шигмээ
Селвинын пилези
Селвинын пилези
Семпаллида жигжил
Сервитын фиксониа
Сецерненз хармаг
Сибирийн миурелла
Сибирийн энкалипта
Сибирын зигодон
Сибирь Агдаргана
Сибирь Алтанхундгана
Сибирь банга
Сибирь биелэг
Сибирь ботууль
Сибирь бушилз
Сибирь гацуур
Сибирь гурвансорт
Сибирь ерөндгөнө
Сибирь жодоо
Сибирь заяахай
Сибирь зираа
Сибирь мухарцагаан
Сибирь нарс(хуш)
Сибирь пиксина
Сибирь сульхиаг
Сибирь сэрхэлиг
Сибирь тагшрага
Сибирь тошлог
Сибирь тэмээнхөх
Сибирь хадандай
Сибирь хармаг
Сибирь хялгана
Сибирь шорной
Сиверсийн шарилж
Сиймхий далбадай
Сийрэг дикранум
Сийрэг шаргалнавчраа
Симплекс полиспорина
Скрипосус диплотомма
Скюрроза навчраа
Содон хошоонгор
Солонгот шигмээ
Соммерфелтын кампилидиум
Соммерфелтын кампилидиум
Сормост хургалж
Сормууслаг гедвиги
Сормууслаг питилидиум
Сормууслаг питилидиум
Сормууслаг тукерманопсис
Сормууслаг фаброни
Сормууст зэгэлгэнэ
Сормууст феофисци
Сөөгөн зогдоргоно
Сөөгөн хус
Сөөгөнцөр боролзой
Сөөгөн шимэрс
Сөөгөн эмгэншилбэ
Сплахна хөвдөрхүү тэйлори
Стапфа хадандай
Судалархаг бэриш
Судалархаг газарагана
Судалгүй паралевкобриум
Судалт псевдолескеелла
Судалт энкалипта
Суммикта жигжил
Сунагар банздоо
Сунагар биелэг
Сунагар биелэг
Сунамал бутуулж
Суумал дүлий
Суумал еверниаструм
Суумал хадандай
Суумал хонхорцогт гримми
Суунгар согсоргоно
Сүвт захалж
Сүвэрхэг шигмээ
Сүлжмэл аномодон
Сүлүүнавчит шарилж
Сүрлэн шар страминергон
Сүүдрийн веррукариа
Сүүдэрлэг феофисци
Сүүлэрхэг өлөн
Сүүмэлзүүр шивхмэг
Сүүн шигмээ
Сүүт канделяриелла
Сүүт хармаг
Сүүт цагаалжин
Сүүхэг толбуур
Сэвгэр дэвэргэнэ
Сэвхт веррукариа
Сэвэгт тэвгэнэ
Сэгсгэр Дэгд
Сэгсэгэр феофисци
Сэрхэн тосондой
Сэрхэн хөхөө
Т
Тавансудалт төмөрдээ
Тавт рамалина
Тагийн бриоэритрофиллум
Тагийн бриум
Тагийн буржгар
Тагийн голгэсэр
Тагийн гримми
Тагийн дурваалиг
Тагийн заутери
Тагийн заутери
Тагийн лептоптеригинандрум
Тагийн лептоптеригинандрум
Тагийн политрихаструм
Тагийн скапани
Тагийн сорной
Тагийн тарваганшийр
Тагийн шимэрс
Тагийн энкалипта
Тагшин товчис
Тал бөмбөлөг протострофар
Талхит толбуур
Талын диплосхистес
Талын дурваалиг
Талын жигжил
Талын синтрихи
Талын цагаантүрүү
Тамгат тетрамела
Танамал махирс
Тангад зогдоргоно
Тансаг номилгоно
Танхил калициум
Таримал төмөрдээ
Таримал үсүү
Таримал царгас
Тархаа жигжил
Тархай жигжил
Тархмал лоботоллиа
Таславчгүй лепторафис
Таславчит дидимодон
Таславчит дидимодон
Таславчит жигжил
Таславчит лептогиум
Таславчит толбуур
Тасрангахайрст бутуулж
Татаар гол гэсэр
Татаар зираа
Татранга лецидом
Тахир бэрмэг
Тахир гипнум
Тахир гипнум
Тахир ишт дикранум
Тахир ишт дитрихум
Тачирсалбант хадандай
Тачир стеноцибэ
Тачирсэрвээт сэмбэгэр
Тачирүст шигмээ
Ташуу оройт бриоэритрофиллум
Ташуу оройт гименостилиум
Ташуу хонхорцогт дистихиум
Ташуу хонхорцогт тортелла
Теребрата менегацциа
Терпентиний жав
Тилезийн хөвдөөс
Тиней ризокарпон
Тирольскийн толбуур
Товон феофисци
Тодногоон хараа
Тод ортотрихум
Тодүрт порпидиа
Тойрогүрт бутуулж
Тойруулган хармаг
Толбот бэрээмэг
Толбот микротелия
Толбот хадаалгана
Толбот хөвдөл
Толбот шигмээ
Толгодын брахитециуструм
Толгодын бударгана
Толиот плакопсис
Том дикранум
Томдохиурт сонгино
Томдуухайрст бутуулж
Томиний плацидиопсис
Томины толбуур
Томины хараа
Том каллиергон
Том навчит барбула
Томнавчит дэгд
Том навчит псевдобриум
Томсоны мниум
Томтоосовчит үет-өвс
Томхонхайрст бутуулж
Том цүлдмэг
Томцэцэгт гэзэгцэцэг
Томцэцэгт дэгд
Том чийтмэг
Тоост рамалина
Торгомсог хоншуу
Торлог сархилж
Торлог шигмээ
Торт паннариа
Тослог хараа
Тосон захалж
Тосорхог хараа
Тост сархилж
Тост сахлай
Тохиолын хунчир
Төв азийн лавай
Төв азийн харлаг
Төвгөрлөгсалбант толбуур
Төвгөрлөгт бутуулж
Төвгөрт ризокарпон
Төвд баягзаваа
Төвд харгана
Төвд хунчир
Төвтсалбарлалт бутуулж
Төвт товчис
Төгрөгнавчит туруудай
Төгс дэвэргэнэ
Төгс фисци
Төлөгчдүү борозой
Төмөрийнордны толбуур
Төөлүүрнавчит зохимон
Төөрөгдөл жигжил
Төстэй плагиомниум
Трахитикум пласопирена
Тревсаны тагшрага
Триптофулла пармелиелла
Тристис харлаг
Тужийн биелэг
Тужийн хамбил
Туйлын гигрогипнум
Туйлын гигрогипнум
Туйлын лофозиопсис
Туйлын юнгерманни
Тунгалаг диходонциум
Тунгалаг судалт клаоподиум
Тунгалаг тетрафис
Тундрын скапани
Турнерын цагаалжин
Турчаниковын шогшрого
Турчаниновын яргуй
Турьхан бутуулж
Турьхан жигдэл
Турьхан сонгино
Турьхан цэцэгт үет-өвс
Туулгачдуу ихзул
Туяхан арктомиа
Туяхан газаргана
Туяхан сахлай
Туяхан сорвоо
Туяхан хөөндий
Түмэннавчинцарт ортууз
Түрүүлиг гурвансорт
Тэмдэггүй тоосор
Тэмдэгт лециделла
Тэмдэгт товчис
Тэнцвэргүй цагаалжин
Тэнцвэрт бацидия
Тэнэгэр веррукариа
Тэнэгэр тонгороо
Тэнэгэрүрт дэвэргэнэ
Тэнэгэр хөвдөл
Тэнэгэр шигмээ
Тэнэмэл хармаг
Тэргүүлэгч феофисци
Тюрингайн толбуур
Тяньшанийн индузиэлла
У
Угалзат римелиа
Угларган удган-өвс
Угларгат симблефарис
Узбек жигжил
Уйтгарт катинария
Уйтгарт хараа
Уйтгарт харлаг
Улаавтар бриум
Улаавтар хадаасгана
Улаавтархар псорула
Улаавтар хүлэр
Улаагчин товчис
Улаан башига
Улаан ботууль
Улаан бриоэритрофиллум
Улаан гигроцибе
Улаанголт феофисци
Улаан дерматокарпон
Улаанмахан беомицес
Улаан ногоон чидмэг
Улаанөглөгт микобластус
Улаан ризиодтой брахитециум
Улаан сплахнум
Улаантолбот криптотели
Улаан харгана
Улаан хүрэн даедилопсис
Улаан хүрэн дүлий
Улаан хүрэн таахай
Улаан хүрэн чидмэг
Улаан цистодермелла
Улааншунхат пирроспора
Улаанэлэгт солорина
Улаахайтолболж канделяриелла
Улбар голт тагшрага
Улбар сорвоо
Улбар ухаалж
Улбар хунчир
Улбаршаргал катапирениум
Улбар ялхор
Улиангарын таахай
Умардын дэвэргэнэ
Умардын канделяриелла
Умардын өрөмтүүл
Умардын тагшрага
Умардын хараа
Умбиликат ризокарпон
Умбрина жигжил
Умбрины хадандай
Умхаусенз дендрискокаулон
Унгарилт бутнуур
Унжгар азаргана
Унжуу схистидиум
Упсалын цагаалжин
Урал хөмсгөнүрт
Урал чихэр өвс
Уранхай шизостома
Уртавтар дикранум
Уртавтар поли
Уртавтар поли
Урт бриобриттония
Уртнавчит далантовч
Урт навчит кампилиум
Урт навчит кампилиум
Урт навчит паралевкобриум
Урт согсоргоно
Урт хүзүүт поли
Урь жигдэл
Усан сархиаг
Усархаг фунари
Усны гандбадраа
Усны дэгд
Усны шигмээ
Уссурийн трахицистис
Утаат димелаена
Утаат хараа
Утаахай барбад
Утаслаг птеригинандрум
Утаслаг согсоргоно
Утсархуу аномобриум
Утстан далантовч
Уулын ортодикранум
Уулын ортодикранум
Уулын синтрихи
Уутат солорина
Уушгин сархилж
Ухархай согсоргоно
Уяхан бутуул
Ү
Үелэг согсоргоно
Үзмэн фисци
Үзмэн ягаан дидимодон
Үзүүрлэг полибластиопсис
Үйрмэг ксилографа
Үйрмэгоройт бутуулж
Үйрмэгт бутуулж
Үлбэгэр сархиаг
Үлдэн могойн-идээ
Үндсэрхэг сонгино
Үнсэн зэвхий дэвэргэнэ
Үнсэн саарал мириквидика
Үнсэн саарал ризокарпон
Үнэгэнсүүлхэйн лидэр
Үнэрт бамбайж
Үнэрт жигдэл
Үргүйшахам согсоргоно
Үртбиет навчраа
Үрчгэр дэвэргэнэ
Үрчгэр ритидиум
Үрчгэр ритидиум
Үрэрхэг толбуур
Үслиг хургалж
Үслиг хялгана
Үслэг дүлий
Үслэг Лошго
Үслэг мананхамхаг
Үслэгнавчит хэрээнүдэн
Үслэг плагиобриум
Үст сэмбэгэр
Үстхөөнгө ортууз
Үсхий нохой хэл
Үсэнцэр феофисци
Үсэрхүү хундгай
Үсэрхэг манни
Үсэрхэг манни
Үсэрхэг ракомитриум
Үсэрхэг сэмбэгэр
Үсэрхэг траметес
Үүлт феорриза
Үүрмэгт лептогиум
Үүрмэг толбуур
Үүрмэгт псорома
Үүрмэгт рамалина
Үүрмэг трапелиопсис
Үүрмэгт хөөндий
Үүрмэгт шигмээ
Үүрмэгт эпилихен
Үүрмэгүрт микобилимбия
Үүрмэг үрт странгоспора
Үүрмэг хармаг
Үүрмэг хундгай
Үүрмэг эст гоногимени
Үүт дэврээ
Үүт протопармелиа
Үүт протопармелиа
Үүтталмайт толбуур
Үүт шигмээ
Үүхэг шигмээ
Х
Хаалттай диплохистес
Хависхананавчит бэриш
Хаврын биатор
Хаврын салжир
Хавтагабуурцагт царгас
Хавтаг навчит схистидиум
Хавтгайдуу веррукариа
Хавчгар брахитециум
Хавчгар порелла
Хавчиг бутуулж
Хагас бөмбөрцгөн ребули
Хагас суумал птеригонеурум
Хагены жигжил
Хагсаг лептогиум
Хадны андреэ
Хадны веррукариа
Хадны жигжил
Хадны ортотрихум
Хадны плагиохазма
Хадны плагиохазма
Хадны псевдолескеелла
Хадны фисци
Хадуурархуу дихелима
Хадуурархуу стереодон
Хадуурархуу стереодон
Хайрсархаг далбига
Хайрсархуу оксимитра
Хайрслаг бутуулж
Хайрслаг катапирениум
Хайрст газаргана
Хайрст телотрема
Халбаган бираага
Халиар
Хальсархаг газаргана
Хальсархаг порпидиа
Хам бутуулж
Хангайн шарилж
Хангайн шигмээ
Ханхай бутуулж
Харавтар варнсторфия
Харавтар варнсторфия
Харавтар дидимодон
Харанхуйлагч феофисци
Харбараан неофусцелиа
Харбараан толбуур
Харбаргар хадандай
Хар бударгана
Хар жигдэл
Хар катоскопиум
Харлаг микариа
Харлаг өмхий өвс
Харлаг фисциелла
Хар лантанз
Хар ногоон ортотрихум
Хар ногоон тортула
Хар нэрс
Хар псоротихиа
Харсаарал хармаг
Харсалбант бродоа
Хар сархиаг
Хар сорьт саркогина
Хар улаагана
Харүрт веррукариа
Хархан веррукариа
Хархан жигдэл
Хархан плацинтиум
Хархан ширэлгэнэ
Хар хүрэн лёскипнум
Хар цагаан гетеродермиа
Хар цистоколюс
Харцэцэгт өлөн
Хатуу алоина
Хатуу согсоргоно
Хатуусормууст дэвэргэнэ
Хатуу сэмбэгэр
Хатуухан дидимодон
Хахир тагшрага
Хахуун голын хор
Хашлагат хөвдөл
Хейнимана андреэ
Хенрикийн шигмээ
Хиггүй сахлай
Хиглэггүй жигжил
Хиглэгт пиксина
Хигт сархилж
Хигт тонгороо
Хигт фиксониа
Хигт хараа
Хижээл сонгино
Хиймэл толбуур
Хийт бутуулж
Хийт толбуур
Хилэнлэг телидиум
Хилэн хөвдмөг
Ховсог тагшрага
Хогжруут псевдсахлай
Хогжруут толбуур
Хоёрбүрхүүлт жигжил
Хоёрдмол хөөндий
Хоёр ишт бэриш
Хоёр өнгөт бриум
Хоёрөнгөт сэмбэгэр
Хоёрөнгөт толбуур
Хоккайн фискониа
Холбоот тагшрага
Холимог сульхиаг
Холимог хармаг
Холменын гипнум
Холменын гипнум
Холтост дэвэргэнэ
Хомбогор леженеа
Хомбогор плагиотециум
Хонгорзулдуу хонгорзалаа
Хонгор тагшрага
Хонгорцогон эвэрдэй, баглаат эвэрдэй
Хонгорцогт бутуулж
Хонин арц
Хонин ботууль
Хонхорт гиалекта
Хонхорт дэвэргэнэ
Хонхорт сархилж
Хонхорхуу панеолус
Хонх хэлбэрт мицена
Хоолойрхог дерматокарпон
Хоолойрхог шигмээ
Хоосон согсоргоно
Хорон баттарреа
Хорт холтсонцэцэг
Хорхойдуу бацидия
Хорхой цагаач
Хоснавчит Шөнийн нил
Хосхүйст цагаалжин
Хосшүдлиг сонгино
Хосэст ризокарпон
Хосэст солорина
Хотгор римулярия
Хохштеттерын ризокарпон
Хошоонхой хунчир
Хөвдний диплосхистес
Хөвдний жигжил
Хөвдний полихидум
Хөвдний фиксониа
Хөвдөг холтсонцэцэг
Хөвдөрхүү потти
Хөвдөрхүү фиссидэнс
Хөвөгч варнсторфия
Хөвөгч риччи
Хөвөгч риччи
Хөвсгөр жигжил
Хөвсгөр плацинтиелла
Хөвсгөр псевдефеба
Хөвсгөр солорина
Хөвсгөр харлаг
Хөвсгөр хөөндий
Хөвхт модны тагшрага
Хөдөөгийн бираага
Хөдөөгийн вандуй
Хөдөөгийн шаралзгана
Хөдөөний тооронцор
Хөмрөө хувилгана
Хөндий икмадофила
Хөндийн псора
Хөндийт Глоеохеппиа
Хөндий шилбэт тосондой
Хөндлөн газаргана
Хөөлөг хармаг
Хөөнгө брахитециум
Хөөнгө голлани
Хөөнгө голлани
Хөөнгө псевдокаллиергон
Хөөнгө псевдокаллиергон
Хөрсний гиалекта
Хөрсний тагшрага
Хөх лептогиум
Хөх ногоон чидмэг
Хөхөвтөр дидимодон
Хөхөвтөр полибластиопсис
Хөхөвтөр харлаг
Хөхөлжин хамхуулмаг
Хөхөмдөг бутуулж
Хөхөмдөгүрэвчит хадандай
Хөхсорьт ширэлгэнэ
Хөхтариархуу түнгэ
Хөхтариархуу түнгэ
Хөхүртбиет микариа
Хөх шаргал чидмэг, (олон өнгөт чидмэг)
Хөх шигмээ
хөхшилбэт бутуулж
Хөшүүн хөөндий
Хувирамтгай анема
Хувирамтгай гигроамблистегиум
Хувирамтгай гигроамблистегиум
Хувирамтгай тагшрага
Хувирамтгай толбуур
Хувиршгүй хатмаг
Хувьсамтгай жигжил
Хувьсуу сульхиаг
Хувьсуу сульхиаг
Хугарамтгай кампилопус
Хугарамтгай тортелла
Хугачаа жигжил
Хулгана-сүүлхэй бушилз
Хулганын гиш
Хумигдагч дерматокарпон
Хумираа порпидиа
Хуниаст диплотомма
Хуниаст дэвэргэнэ
Хуниаст полибластиа
Хуниастсалбант ксантоментоза
Хуниаст товчис
Хуниаст шигмээ
Хунираат жигдэл
Хурагамтгай навчит дикранум
Хурган шарилж
Хурхын феофисци
Хурц дидимодон
Хурц дидимодон
Хусны микротелия
Хусны таахай (хусандай)
Хуурай чүүргэнэ
Хуурамч гурван талт бриум
Хуурамч навчраа
Хуурамч-нарийн намуу
Хуурамч псора
Хуурамч ризомниум
Хуурамч телидиум
Хуурамч толбуур
Хуурамч тосон захалж
Хуурамч ухаалж
Хуурамч хасаг арц
Хуурамч хумбага
Хуурамч хүлэр
Хуурмагбулчирхайт ортууз
Хуурмаг газаргана
Хучлагагүй тоосор
Хүйстмэгхэн хонхон
Хүйст навчраа
Хүйтсүү цагаалжин
Хүйтэнцөлийн хадандай
Хүлрийн поли
Хүмхээл сонгино
Хүнсний шигмээ
Хүрдэн дэгдгэнэ
Хүрмэн брионора
Хүрэвтэр дикранум
Хүрэн дикранум
Хүрэн протопармелиа
Хүрэн протопармелиа
Хүрэн сааралдуу сэмбэгэр
Хүрэн товчис
Хүрэнулаан катинария
Хүрээмэг
Хүрээмэг
Хүрээмэг
Хүрээт мниум
Хүрээт феофисци
Хүхэрт бутулж
Хэвлэг гиш
Хэврэг сферофорус
Хэврэг чидмэг
Хэвтээ дэгд
Хэлбэлзит артрорафис
Хэлтгий сагиолехиа
Хэсүүр шаргалнавчраа
Хэсүүр шигмээ
Хээрийн батраш
Хээрийн брахитециум
Хээрийн далбига
Хээрийн хадандай
Хээрийн хөвдөл
Хээрийн шүхэрмэг
Хээт хармаг
Хялгасан үзүүрт бриум
Хялгасан үзүүрт гримми
Хялгасан үзүүрт лептоптеригинандрум
Хялгасан үзүүрт политрихум
Хялгасан үзүүрт стегони
Хялгасан үзүүрт циррифиллум
Хялгасан эфебе
Хялгасархуу дистихиум
Хянгар царгас
Хятад синтрихи
Хятад фруллани
Ц
Цавцагаан бөлбөө
Цагаавтар брахитециум
Цагаалин фисци
Цагаалин цахилдаг
Цагаан амсарт десматодон
Цагаан ишт хависгана
Цагаан левкодон
Цагаан лууль
Цагаан маж
Цагаанмодот заг
Цагааннавчит хасзул
Цагааннавчит шарилж
Цагаан ортууз
Цагаанөнгөрт феофисци
Цагаанөнгөрт харлаг
Цагаан плютей
Цагаан сархиаг
Цагаансорьт толботнавчраа
Цагаансудалт газаргана
Цагаан судалт синтрихи
Цагаан таахай
Цагаантолбот товчис
Цагаан хар чидмэг
Цагаанхиглэгт пертусар
Цагаан хошоон
Цагаан хүрээмэг
Цагаан цээнэ
Цагаан чидмэг
Цагаан шивхэн
Цагаан шүхэрхэн
Цагаан ялхор
Цагирагтөрхт толбуур
Цагирагт хайрсгана
Цайвар бриум
Цайвар гипнум
Цайвар гипнум
Цайвардуу бриум
Цайвардуу хилосцифус
Цайвар ногоон плагиотециум
Цайвар ногоон поли
Цайвар ортотрихум
Цайвар пертусар
Цайвар сархиаг
Цайвар ташуумаг
Цайвар хөх порпидиа
Цайваршаргал псора
Цайвар шаргал согсоргоно
Цайваршаргал хандандай
Цайварягаан биатор
Цайварягаан бутуулж
Цардасын пеккани
Царсан гүүнхөх
Царснавчит ангалзуур
Царсны хүлэр
Цасан цагаан лавантаг
Цасны войти
Цасны шархөвдөл
Цацаглаг үлд-өвс
Цацаглиг бэрээмэг
Цацагт хурганчих
Цацагт энкалипта
Цацраган мниум
Цацраган фисци
Цацрагархуу плацинтиум
Цацраг диплосхистес
Цацрагласан шигмээ
Цацрагт лоботоллиа
Цацрагт тэнүүнавчраа
Цацрагт хависгана
Цацрагт шигмээ
Ценизийн жигжил
Цервиноплак товчис
Цинарасценз плацидиопсис
Циркумбореаль жигжил
Цомирлогт рамалина
Цомирлогт рамалина var. гүнхүнхэрт
Цомцогт бааварцэцэг
Цонхигор сархиаг
Цонхигор тонгороо
Цонхигор ялхор
Цорвой жигжил
Цорвоот дэвэргэнэ
Цороймол фисци
Цохорхуу скорпидиум
Цөлийн Аргамжинцэцэг
Цөлийн ерхөг
Цөлийн зэгэлгэнэ
Цөлийн катапирениум
Цөлийн мүгваа
Цөлийн фульгензия
Цөлийн шаргалнавчраа
Цөлийн шигмээ
Цөлтйн тайр
Цөмөрхий хадандай
Цөөн леканактис
Цөөнсалбант дерматокарпон
Цөөн үрт неккера
Цөөнхайрст газаргана
Цөөнцэцэгт банздоо
Цувраанавчит бамбай
Цувраат хөөндий
Цусанөнгөрт толбуур
Цуулбар багваахай
Цуулбар балдаргана
Цуулбарнавчит зогдор-өвс
Цуулбар шарилж
Цухуймал эндокарпон
Цүлхэнт цинодонциум
Цхомолонгма жигжил
Цэвдгийн ризокарпон
Цэврүүт өлөн
Цэгцгүй бутуулж
Цэлцэнгэ лептогиум
Цэлцэнгэ лептогиум
Цэмцгэр хөөндий
Цэх түмэнтана
Цэхтүрүүт өлөн
Цюрхийн лекана
Ш
Шаантган навчит тортула
Шамшгар мириквидика
Шаравтар чидмэг
Шар бротера
Шаргалдоторт фискониа
Шаргал лавын толбуур
Шаргал лидэр
Шаргалногоолин толбуур
Шаргалногоон Хризотрикс
Шаргал толботнавчраа
Шаргал хадандай
Шаргал хараа
Шаргал хул
Шар гигрогипнум
Шар гигрогипнум
Шарерийн товчис
Шар ногоон ур мөөг
Шар өнгөт далбига
Шар саарал хүрээмэг
Шар сплахнум
Шартолбот канделяриелла
Шар хонхон, шилбэ хэлбэрт хонхон
Шар хөлт атрихум
Шар хусуур
Шар хүрэн тосондой
Шар чидмэг
Шар эвэрдэй
Швейцарийн тонгороо
Шерерийн псоротихиа
Шивэрсэнэрхүү барбилофозия
Шивэрсэнэрхүү барбилофозия
Шивэрсэнэрхүү мниум
Шигдмэл бацидия
Шигдмэл тагшрага
Шигтгээт хамханцар
Шигүү бриум
Шилбэт лихенелла
Шилбэт хөхөл
Шилбэт хэрхмэг
Шимперийн кампилопус
Шимэгч толбуур
Шинэ английн брини
Шинэдрэг банздоо
Шинэсний буйлмаг
Шинэсний тосондой
Шинэсэрхүү бударгана
Ширүүвтэр дидимодон
Ширүүвтэр дидимодон
Ширүүвтэр дидимодон
Ширүүвтэр навчит цинодонциум
Ширүүнбиржгэр тоосор
Ширүүнөргөст хадандай
Ширүүн панус
Ширүүн хөлт брахитециуструм
Ширхэгт фискониа
Ширэгний гандмаг
Ширэг өлөн
Шишккиний шарилж
Шлейхерийн бриум
Шлейхерийн хадандай
Шлейхерийн энтодон
Шлейхерийн энтодон
Шлипака молендоа
Шмидийн од
Шовгор гигроцибе
Шовх каллиергонелла
Шовх каллиергонелла
Шовх коноцефалум
Шовхнавчинцарт ортууз
Шовх навчит аулакомниум
Шовх навчит дикранум
Шовх навчит дикранум
Шовх навчит плагиомниум
Шовх навчит тортула
Шовх плагиомниум
Шовх тэйлори
Шовх фаскум
Шоеферийн толбуур
Шоландерийн асахина
Шоландерийн харлаг
Шоргор лууль
Шохойжмол гимностомум
Шохойн диплосхистес
Шохойн шигмээ
Шошлойрхог хошоонгор
Шөвгөн бартрами
Шөвгөрхүү кампилопус
Шөвгөрхүү плеуридиум
Шөвгөрхүү плеуридиум
Шреберийн плевроциум
Штайнерын хармаг
Шувуун тарна
Шугаман сонгино
Шулуун бартрами
Шулуун М.
Шулуун ортотециум
Шулуун ортотециум
Шулуун политрихум
Шүдгүй гримми
Шүдлэг плагиотециум
Шүдлэг погонатум
Шүдлэг псора
Шүдлэг трапелиопсис
Шүдлэг хошоон
Шүдлэг хөвдөл
Шүдэнцагаан хунчир
Шүдэнцэрт зохимон
Шүдэрхэг плагиомниум
Шүр хэлбэрт бөлжиргөнө, сараалжин бөлжиргөнө
Шүрэнгинжит жигдэл
Шүрэн пеккани
Шүрэрхэг канделяриелла
Шүүдрийн тагшрага
Шүүдэрийн бутуулж
Шүүлтүүр косцинодон
Шүүрэрхүү дикранум
Шүхэрт лихеномфалиа
Э
Эвансын газаргана
Эверсманны тэсэг
Эвэрлэг бутуулж
Эвэрлэг дэлбэнх
Эвэрлэг пахифиале
Эвэроройт бутуулж
Эвэрт бударга
Эвэрт сэртэг
Эвэрт цагаач
Эгэл арвай
Эгэл аурискалпиум
Эгэл баавгай идээ
Эгэл бавран
Эгэл биш ортотрихум
Эгэл буржгар
Эгэл гимнопус
Эгэл Годил өвс, Шудаггарав
Эгэл гонид
Эгэл гүүнхөх
Эгэл далбига
Эгэл зохимон
Эгэл маралзгана
Эгэл маршанци
Эгэл маршанци
Эгэл мяндасмаг
Эгэл навчлаг
Эгэл өмхий өвс
Эгэл политрихум
Эгэл саккобазис
Эгэл сармислаг
Эгэл сархиаг
Эгэл сүүл өвс
Эгэл тохинойм
Эгэл төлөгчөвс
Эгэл хахуун
Эгэл хүрэвзээ
Эгэл энкалипта
Эдерийн плагиопус
Эдерийн плагиопус
Эелдэг хараа
Элгэн трихаптум
Элгэн хараа
Элгэнхүрэн хадандай
Элдэвнавчит Улиас, Тоорой
Элегант товчис
Элсний монтане
Элсний мөнхцэцэг
Элсний толбуур
Элсний хүцэнгэ
Элсний шивхэн
Эльбурсийн зэгэлгэнэ
Эмжээрт шигмээ
Эмзэг савалгана
Эмзэгхэн жигжил
Эмийн багваахай
Эмийн сөд өвс
Эмийн туруудай
Эмилийн шигмээ
Энгэсэгт толбуур
Эпидермаль лепторафис
Эргийн веррукариа
Эргийн лептодикциум
Эргийн лептодикциум
Эргийн ставротел
Эргийн хүлэр
Эргүүлэгийн карбоня
Эргэмэл захт гипнум
Эргэмэл захт гипнум
Эргэмэл канделяриелла
Эргэмэл тонгороо
Эргэн тойрон шүдтэй схистидиум
Эргэсэн захт лимприхти
Эргэсэн захт порелла
Эргэсэн захт псевдокроссидиум
Эрлийз зүрхэлж
Эртний тагшрага
Эрчист шигмээ
Эсгий зэгэлж
Эсгийлэг лескура
Эсгийлэг филонотис
Эсгийрхэг дерматокарпон
Ээдрээт катапирениум
Ээдрээт пармелиопсис
Ээдрээт сэмбэгэр
Ээдрээт фисци
Ээрэм шарилж
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,