Халуун цэгийн мэдээ

Хайлтын хэсэг
Нийт 15096 бичлэг байна.
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Огноо Температур Өргөрөг Уртраг
1 Хэнтий Норовлин 2020-05-15 63.26 48.58490400 111.60084500
2 Хэнтий Норовлин 2020-05-15 129.43 48.59150000 111.62042000
3 Хэнтий Норовлин 2020-05-15 130.13 48.59448200 111.60446000
4 Хэнтий Норовлин 2020-05-15 133.10 48.60101000 111.62444000
5 Хэнтий Норовлин 2020-05-15 148.01 48.60402300 111.60826000
6 Дорнод Баян Уул 2020-04-16 77.50 49.39100000 112.69200000
7 Дорнод Баян Уул 2020-04-16 80.90 49.41400000 112.81000000
8 Дорнод Баян Уул 2020-04-16 80.20 49.41600000 112.77100000
9 Дорнод Баян Уул 2020-04-16 74.40 49.42900000 112.81200000
10 Дорнод Баян Уул 2020-04-16 81.70 49.43100000 112.77400000