Байгаль хамгаалах арга хэмжээнд зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ

Хайлтын хэсэг