Хууль эрх зүй
Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
1 Засгийн газрын тогтоол 439 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2020 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-12-18 2019-12-18 Дэлгэрэнгүй
2 Засгийн газрын тогтоол 330 ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/ ЗГ-ЫН 2018- ОНЫ 367-Р ТОГТООЛД/ 2019-08-14 2019-08-14 Дэлгэрэнгүй
3 Засгийн газрын тогтоол 367 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2019 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2018-12-05 2018-12-05 Дэлгэрэнгүй
4 Засгийн газрын тогтоол 338 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2018 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2017-12-13 2017-12-13 Дэлгэрэнгүй
5 Засгийн газрын тогтоол 339 ТӨЛБӨРТ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2017-12-13 2017-12-13 Дэлгэрэнгүй
6 Сайдын тушаал A/278 ТАРВАГЫГ АХУЙН БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХЫГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2017-09-22 2017-10-13 Дэлгэрэнгүй
7 Сайдын тушаал A/97 БУГЫН ЭВЭР ТҮҮЖ БЭЛТГЭХИЙГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2017-04-20 2017-04-20 Дэлгэрэнгүй
8 Сайдын тушаал A/75 ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ/ АН АМЬТАН, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ОЛГОХ/ 2017-04-03 2017-04-03 Дэлгэрэнгүй
9 Засгийн газрын тогтоол 9 ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/ ЗГ-ЫН 2013 ОНЫ 3 САРЫН 16 НЫ 93- ТОГТООЛД/ 2017-01-11 2017-01-11 Дэлгэрэнгүй
10 Сайдын тушаал A/149 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР БОЛОН АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АМЬТАН АГНАХ, БАРИХ ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ 2016-12-27 2017-01-01 Дэлгэрэнгүй