Нугаламгүй амьтан - Зөөлөн биетэн - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Зөөлөн биетэн Хэвэл хөлтөн буюу Эмгэн хумс Gastropoda Planorbidae Polypylis Polypylis sibirica Polypylis sibirica Дэлгэрэнгүй
2 Зөөлөн биетэн Хэвэл хөлтөн буюу Эмгэн хумс Gastropoda Planorbidae Helicorbis Helicorbis kozhovi Helicorbis kozhovi Дэлгэрэнгүй
3 Зөөлөн биетэн Хэвэл хөлтөн буюу Эмгэн хумс Gastropoda Planorbidae Gyraulus Gyraulus stroemi Gyraulus stroemi Дэлгэрэнгүй
4 Зөөлөн биетэн Хэвэл хөлтөн буюу Эмгэн хумс Gastropoda Planorbidae Gyraulus Gyraulus infraliratus Gyraulus infraliratus Дэлгэрэнгүй
5 Зөөлөн биетэн Хэвэл хөлтөн буюу Эмгэн хумс Gastropoda Planorbidae Gyraulus Gyraulus kruglowiae Gyraulus kruglowiae Дэлгэрэнгүй
6 Зөөлөн биетэн Хэвэл хөлтөн буюу Эмгэн хумс Gastropoda Planorbidae Gyraulus Gyraulus terekholicus Gyraulus terekholicus Дэлгэрэнгүй
7 Зөөлөн биетэн Хэвэл хөлтөн буюу Эмгэн хумс Gastropoda Planorbidae Gyraulus Gyraulus sibiricus Gyraulus sibiricus Дэлгэрэнгүй
8 Зөөлөн биетэн Хэвэл хөлтөн буюу Эмгэн хумс Gastropoda Planorbidae Gyraulus Gyraulus chinensis Gyraulus chinensis Дэлгэрэнгүй
9 Зөөлөн биетэн Хэвэл хөлтөн буюу Эмгэн хумс Gastropoda Planorbidae Choanomphalus Choanomphalus mongolicus Choanomphalus mongolicus Дэлгэрэнгүй
10 Зөөлөн биетэн Хэвэл хөлтөн буюу Эмгэн хумс Gastropoda Planorbidae Bathyomphalus Bathyomphalus contortus Bathyomphalus contortus Дэлгэрэнгүй