Нугаламт амьтан - Хоёр нутагтан - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Хөвчтөн Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Өвсний мэлхий Бор мэлхий Rana chensinensis Дорнодын мэлхий  Дэлгэрэнгүй
2 Хөвчтөн Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Өвсний мэлхий Бор мэлхий Rana amurensis Шивэр мэлхий (Сибирийн мэлхий) Дэлгэрэнгүй
3 Хөвчтөн Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Модны мэлхий Модны мэлхий Dryophytes japonicus Модны мэлхий (Алс дорнодын модны мэлхий) Дэлгэрэнгүй
4 Хөвчтөн Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Бах Ногоон бах Strauchbufo raddei Монгол бах Дэлгэрэнгүй
5 Хөвчтөн Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Бах Ногоон бах Bufotes pewzowi Певцовын бах (Зүүнгарын бах) Дэлгэрэнгүй
6 Хөвчтөн Хоёр нутагтан Сүүлтэй хоёр нутагтан Гүлмэр Гүлмэр Salamandrella keyserlingii Шивэр гүлмэр (Сибирийн гүлмэр) Дэлгэрэнгүй