Нугаламт амьтан - Загас - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Хөвчтөн Яст загас Алганатан Зантгар загасныхан Амарын зантгар Rhinogobius lindbergi Амарын зантгар Дэлгэрэнгүй
2 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Яралжийнхан Чимхүүр загас Cobitis lebedevi Лебедовын чимхүүр загас Дэлгэрэнгүй
3 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Яралжийнхан Чимхүүр загас Cobitis olivai Оливын чимхүүр загас Дэлгэрэнгүй
4 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Гурамсан эрээлж Triplophysa arnoldii Арнолдын эрээлж Дэлгэрэнгүй
5 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Гурамсан эрээлж Triplophysa gundriseri chandagaitensis Гундризерийн эрээлж Дэлгэрэнгүй
6 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Эрээлж Barbatula conilobus Конилобусын сахалт эрээлж Дэлгэрэнгүй
7 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Эрээлж Barbatula dsapchynensis Завханы сахалт эрээлж Дэлгэрэнгүй
8 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Эрээлж Barbatula golubtsovi Голубцовын сахалт эрээлж Дэлгэрэнгүй
9 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Хадаасан гүрц Saurogobio dabryi Хадаасан гүрц Дэлгэрэнгүй
10 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Хар гүрц Sarcocheilichthys soldatovi Солдатовын уруулт гүрц Дэлгэрэнгүй