Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Thermocyclops Thermocyclops crassus Thermocyclops crassus Дэлгэрэнгүй
2 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Thermocyclops Thermocyclops oithonoides Thermocyclops oithonoides Дэлгэрэнгүй
3 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Thermocyclops Thermocyclops dybowskii Thermocyclops dybowskii Дэлгэрэнгүй
4 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Mesocyclops Mesocyclops leuckarti Mesocyclops leuckarti Дэлгэрэнгүй
5 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Microcyclops Microcyclops bicolor Microcyclops bicolor Дэлгэрэнгүй
6 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Microcyclops Microcyclops varicans Microcyclops varicans Дэлгэрэнгүй
7 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Diacyclops Diacyclops crassicaudis Diacyclops crassicaudis Дэлгэрэнгүй
8 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Diacyclops Diacyclops bicuspidatus Diacyclops bicuspidatus Дэлгэрэнгүй
9 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Acanthocyclops Acanthocyclops vernalis Acanthocyclops vernalis Дэлгэрэнгүй
10 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Megacyclops Megacyclops gigas Megacyclops gigas Дэлгэрэнгүй