Мэргэжлийн байгууллага
Хайлтын хэсэг
Мэргэжлийн байгууллагын нэр Эрхийн дугаар Эрх олгосон огноо Эрх дуусах огноо Эрх авсан чиглэл
1 Авралын эрэлд ХХК 2014/J 099 2014-07-17 2023-10-09 Агнуур зохион байгуулалт хийх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
2 Агнуур судлалын нийгэмлэг ТББ 160370 2016-10-14 2023-02-06 Агнуур зохион байгуулалт хийх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
3 Агнуурын менежментийн төв ТББ 170624 2020-02-06 2023-02-06 Агнуур зохион байгуулалт хийх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
4 Азийн бүргэд ХХК 2015/013 2021-08-06 Ан агнуурын ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
5 Амьд байгаль асрал ТББ 170586 2018-08-06 2021-08-06 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Агнуур зохион байгуулалт хийх, Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан асралт ХХК 2016/016 2021-08-06 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Агнуур зохион байгуулалт хийх, Дэлгэрэнгүй
7 Артемис монголиа ХХК 170583 2018-08-06 2021-08-06 Ан агнуурын ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
8 Ашигт ургамал сан ТББ 170597 2019-02-25 2022-02-25 Амьтны хүрээлэн ажиллуулах, Ан амьтан асран хамгаадах, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
9 Байгаль хамгаалах монголын тул сан 2013/j039 2019-10-29 2022-10-29 Агнуур зохион байгуулалт хийх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Дэлгэрэнгүй
10 Бат жангазин ХХК 170579 2018-08-06 2021-08-06 Агнуур зохион байгуулалт хийх, Дэлгэрэнгүй