Амьтны улаан данс
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
1 Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Saurogobio dabryi Хадаасан гүрц Үнэлгээ хийгдээгүй Үнэлэх боломжгүй (ҮБ) Дэлгэрэнгүй
2 Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Sarcocheilichthys soldatovi Солдатовын уруулт гүрц Үнэлгээ хийгдээгүй Үнэлэх боломжгүй (ҮБ) Дэлгэрэнгүй
3 Яст загас Алганатан Алганыхан Perca fluviatilis Голын алгана Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ) Дэлгэрэнгүй
4 Яст загас Алганатан Цоохлойхон Perccottus glenii Тогтмолын цоохлой Үнэлгээ хийгдээгүй Үнэлэх боломжгүй (ҮБ) Дэлгэрэнгүй
5 Яст загас Живэртэн Живэртийнхэн Mesocottus haitej Зантгар загас (Антаахай загас) Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД) Дэлгэрэнгүй
6 Яст загас Живэртэн Живэртийнхэн Paracottus kesslerii Кесслерийн зантгар Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД) Дэлгэрэнгүй
7 Яст загас Живэртэн Живэртийнхэн Cottus szanaga Амарын эрээн живэрт (Шанага загас) Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД) Дэлгэрэнгүй
8 Яст загас Живэртэн Живэртийнхэн Cottus sibiricus Шивэр эрээн живэрт Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД) Дэлгэрэнгүй
9 Яст загас Сагамхайтан Гутаарынхан Lota lota Гутаарь Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД) Дэлгэрэнгүй
10 Яст загас Цурхайтан Цурхайнхан Esox reichertii Амарын цурхай (Хар мөрний цурхай) Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ) Дэлгэрэнгүй