Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
1 Actinobacteria Actinomycetales Cryptosporangiaceae Cryptosporangium sp. Cryptosporangium sp. Дэлгэрэнгүй
2 Actinobacteria Actinomycetales Dermacoccaceae Luteipulveratus sp. Luteipulveratus sp. Дэлгэрэнгүй
3 Actinobacteria Actinomycetales Micromonosporaceae Actinoplanes sp. Actinoplanes sp. Дэлгэрэнгүй
4 Actinobacteria Actinomycetales Micromonosporaceae Micromonospora sp. Micromonospora sp. Дэлгэрэнгүй
5 Actinobacteria Actinomycetales Nocardiaceae Nocardia sp. Nocardia sp. Дэлгэрэнгүй
6 Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Pseudonocardia sp. Pseudonocardia sp. Дэлгэрэнгүй
7 Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Streptomyces sp. Streptomyces sp. Дэлгэрэнгүй
8 Actinobacteria Actinomycetales Streptosporangiaceae Streptosporangium sp. Streptosporangium sp. Дэлгэрэнгүй
9 Actinobacteria Actinomycetales Thermomonosporaceae Actinomadura sp. Actinomadura sp. Дэлгэрэнгүй
10 Bacilli Bacillales Bacillaceae Bacillus sp. Bacillus sp. Дэлгэрэнгүй