Амьтны тархац, нөөцийн хэмжээ
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Судалгаа хийсэн он