Амьтны ерөнхий мэдээлэл
Зүйлийн жагсаалт | А - Я | A - Z
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
1 Шувуу Боршувуутан Хөмрөгийнхөн Хөмрөг Emberiza yessoensis Наран хөмрөг Дэлгэрэнгүй
2 Шувуу Боршувуутан Хөмрөгийнхөн Хөмрөг Emberiza melanocephala Хар толгойт хөмрөг Дэлгэрэнгүй
3 Шувуу Боршувуутан Хөмрөгийнхөн Хөмрөг Emberiza elegans Тавт хөмрөг Дэлгэрэнгүй
4 Шувуу Боршувуутан Бужиргынхан Алтанжигүүр Rhodospiza obsoleta Цөлийн алтанжигүүр Дэлгэрэнгүй
5 Шувуу Боршувуутан Бужиргынхан Ногоолдой Chloris sinica Нангиад ногоолдой Дэлгэрэнгүй
6 Шувуу Боршувуутан Бужиргынхан Ногоолдой Chloris chloris Эгэл ногоолдой Дэлгэрэнгүй
7 Шувуу Боршувуутан Бужиргынхан Улаан духт серин Serinus pusillus Улаан духт серин Дэлгэрэнгүй
8 Шувуу Боршувуутан Цэгцгийнхэн Шийхнүүхэй Anthus spinoletta Харзны шийхнүүхэй Дэлгэрэнгүй
9 Шувуу Боршувуутан Цэгцгийнхэн Шийхнүүхэй Anthus roseatus Ягаавар шийхнүүхэй Дэлгэрэнгүй
10 Шувуу Боршувуутан Цэгцгийнхэн Шийхнүүхэй Anthus hodgsoni Бөртөт шийхнүүхэй Дэлгэрэнгүй