Байгалийн голомтот халдварт өвчний тохиолдлын мэдээлэл
Хайлтын хэсэг
Овгийн монгол нэр Амьтны монгол нэр Амьтны латин нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Зөрчил гаргасан он Халдварт өвчний нэр