Хууль эрх зүй
Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
1 Монгол Улсын хууль КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ 1997-06-05 1997-06-05 Дэлгэрэнгүй
2 Монгол Улсын хууль КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ 1995-05-04 1995-05-04 Дэлгэрэнгүй
3 Монгол Улсын хууль АМЬТАН, УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЕИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ 2002-11-28 2002-12-23 Дэлгэрэнгүй
4 Монгол Улсын хууль АМЬТНЫ ТУХАЙ/ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ 2012-05-17 2012-05-17 Дэлгэрэнгүй
5 Улсын Их Хурлын тогтоол 107 АН АГНУУРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРСОНТОЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 1998-10-09 1998-10-09 Дэлгэрэнгүй
6 Монгол Улсын олон улсын гэрээ ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН НҮҮДЛИЙН ЗҮЙЛҮҮДИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 1979-06-23 1979-06-23 Дэлгэрэнгүй
7 Монгол Улсын олон улсын гэрээ ЗЭРЛЭГ АМЬТАН БА УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ХОВОРДСОН ЗҮЙЛИЙГ ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХУДАЛДААЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 1973-04-30 1974-12-31 Дэлгэрэнгүй
8 Монгол Улсын олон улсын гэрээ БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙН БИОАЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ КАРТАГЕНЫ ПРОТОКОЛ 2000-01-29 2000-01-29 Дэлгэрэнгүй
9 Монгол Улсын олон улсын гэрээ БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ КОНВЕНЦИ 1992-06-05 1992-06-05 Дэлгэрэнгүй
10 Засгийн газрын тогтоол 345 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2008 ОНД АГНАХ,БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2007-12-26 2007-12-26 Дэлгэрэнгүй