Хууль эрх зүй
Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
1 Сайдын тушаал 07 ЗАРИМ ХОВОР АН АМЬТНЫГ ХАМГААЛАХ ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 1998-01-16 1998-01-16 Дэлгэрэнгүй
2 Улсын Их Хурлын тогтоол 107 АН АГНУУРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРСОНТОЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 1998-10-09 1998-10-09 Дэлгэрэнгүй
3 Засгийн газрын тогтоол 112 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2010 ОНД АГНАХ,БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2009-04-15 2009-04-15 Дэлгэрэнгүй
4 Сайдын тушаал 114 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Загасны аж ахуй эрхлэх / 1999-09-21 1999-09-21 Дэлгэрэнгүй
5 Сайдын тушаал 120/51 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /АМЬТНЫГ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЗОРИУЛАЛТААР БАРЬЖ, ТЭМДЭГЛЭХ ЖУРАМ/ 2008-03-26 2008-03-26 Дэлгэрэнгүй
6 Засгийн газрын тогтоол 122 2014 ОНЫ ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2014-04-12 2014-04-12 Дэлгэрэнгүй
7 Засгийн газрын тогтоол 132 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ) БУГА АГНУУЛАХ ТУХАЙ 2000-08-30 2000-08-30 Дэлгэрэнгүй
8 Засгийн газрын тогтоол 140 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2009 ОНД АГНАХ,БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2008-04-18 2008-04-18 Дэлгэрэнгүй
9 Засгийн газрын тогтоол 15 ГАДААДАД ГАРГАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2013-01-12 2013-01-12 Дэлгэрэнгүй
10 Засгийн газрын тогтоол 155 ТУСГАЙ ЗАРИУЛАЛТААР 2017 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2016-11-23 2016-11-23 Дэлгэрэнгүй