Хууль эрх зүй
Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
1 Монгол Улсын олон улсын гэрээ ЗЭРЛЭГ АМЬТАН БА УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ХОВОРДСОН ЗҮЙЛИЙГ ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХУДАЛДААЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 1973-04-30 1974-12-31 Дэлгэрэнгүй
2 Монгол Улсын олон улсын гэрээ ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН НҮҮДЛИЙН ЗҮЙЛҮҮДИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 1979-06-23 1979-06-23 Дэлгэрэнгүй
3 Монгол Улсын олон улсын гэрээ БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ КОНВЕНЦИ 1992-06-05 1992-06-05 Дэлгэрэнгүй
4 Засгийн газрын тогтоол 176 КОМИССЫГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /МОНГОЛЫН ХОВОР АМЬТНЫГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ КОМИСС/ 1994-10-12 1994-10-12 Дэлгэрэнгүй
5 Засгийн газрын тогтоол 199 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ) ГАДААДЫН АНЧДААР АГНУУЛАХ АН АМЬТДЫН ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 1994-12-07 1994-12-07 Дэлгэрэнгүй
6 Монгол Улсын хууль КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ 1995-05-04 1995-05-04 Дэлгэрэнгүй
7 Засгийн газрын тогтоол 230 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ АН АМЬТНЫ ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 1995-12-13 1995-12-13 Дэлгэрэнгүй
8 Монгол Улсын хууль КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ 1997-06-05 1997-06-05 Дэлгэрэнгүй
9 Засгийн газрын тогтоол 244 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ ХОВОР АН АМЬТНЫ НЭР, ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 1997-12-17 1997-12-17 Дэлгэрэнгүй
10 Сайдын тушаал 07 ЗАРИМ ХОВОР АН АМЬТНЫГ ХАМГААЛАХ ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 1998-01-16 1998-01-16 Дэлгэрэнгүй