Хууль эрх зүй
Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
1 Засгийн газрын тогтоол 92 2013 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2013-03-16 2013-03-16 Дэлгэрэнгүй
2 Засгийн газрын тогтоол 122 2014 ОНЫ ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2014-04-12 2014-04-12 Дэлгэрэнгүй
3 Засгийн газрын тогтоол 263 АГНАХ, БАРИХ АН АМЬТНЫ НЭР, ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2003-12-24 2003-12-24 Дэлгэрэнгүй
4 Сайдын тушаал A-61 АГНУУРЫН ЗАРИМ АМЬТДЫГ АГНАХ, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ ТҮҮЖ БЭЛТГЭХ, ЭКСПОРТЛОХЫГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2014-02-25 2014-02-25 Дэлгэрэнгүй
5 Сайдын тушаал 411 АГНУУРЫН ЗАРИМ АМЬТНЫГ АГНАХ, БАРИХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2009-12-24 2009-12-24 Дэлгэрэнгүй
6 Монгол Улсын хууль АМЬТАН, УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЕИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ 2002-11-28 2002-12-23 Дэлгэрэнгүй
7 Монгол Улсын хууль АМЬТНЫ ТУХАЙ/ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ 2012-05-17 2012-05-17 Дэлгэрэнгүй
8 Улсын Их Хурлын тогтоол 107 АН АГНУУРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРСОНТОЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 1998-10-09 1998-10-09 Дэлгэрэнгүй
9 Сайдын тушаал 407 АХУЙН БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР 2010 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЪТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ДЭЭД ХЯЗГААРЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2009-12-24 2009-12-24 Дэлгэрэнгүй
10 Монгол Улсын олон улсын гэрээ БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ КОНВЕНЦИ 1992-06-05 1992-06-05 Дэлгэрэнгүй