Хууль эрх зүй
Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
61 Монгол Улсын олон улсын гэрээ БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ КОНВЕНЦИ 1992-06-05 1992-06-05 Дэлгэрэнгүй
62 Монгол Улсын олон улсын гэрээ ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН НҮҮДЛИЙН ЗҮЙЛҮҮДИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 1979-06-23 1979-06-23 Дэлгэрэнгүй
63 Монгол Улсын олон улсын гэрээ ЗЭРЛЭГ АМЬТАН БА УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ХОВОРДСОН ЗҮЙЛИЙГ ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХУДАЛДААЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 1973-04-30 1974-12-31 Дэлгэрэнгүй