Хууль эрх зүй
Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
51 Сайдын тушаал 114 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Загасны аж ахуй эрхлэх / 1999-09-21 1999-09-21 Дэлгэрэнгүй
52 Засгийн газрын тогтоол 231 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ ХОВОР АН АМЬТНЫ НЭР, ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 1998-12-09 1998-12-09 Дэлгэрэнгүй
53 Улсын Их Хурлын тогтоол 107 АН АГНУУРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРСОНТОЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 1998-10-09 1998-10-09 Дэлгэрэнгүй
54 Сайдын тушаал 07 ЗАРИМ ХОВОР АН АМЬТНЫГ ХАМГААЛАХ ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 1998-01-16 1998-01-16 Дэлгэрэнгүй
55 Засгийн газрын тогтоол 244 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ ХОВОР АН АМЬТНЫ НЭР, ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 1997-12-17 1997-12-17 Дэлгэрэнгүй
56 Монгол Улсын хууль КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ 1997-06-05 1997-06-05 Дэлгэрэнгүй
57 Засгийн газрын тогтоол 230 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ АН АМЬТНЫ ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 1995-12-13 1995-12-13 Дэлгэрэнгүй
58 Монгол Улсын хууль КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ 1995-05-04 1995-05-04 Дэлгэрэнгүй
59 Засгийн газрын тогтоол 199 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ) ГАДААДЫН АНЧДААР АГНУУЛАХ АН АМЬТДЫН ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 1994-12-07 1994-12-07 Дэлгэрэнгүй
60 Засгийн газрын тогтоол 176 КОМИССЫГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /МОНГОЛЫН ХОВОР АМЬТНЫГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ КОМИСС/ 1994-10-12 1994-10-12 Дэлгэрэнгүй