Хууль эрх зүй
Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
41 Засгийн газрын тогтоол 240 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ НЭР, ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2004-12-15 2004-12-15 Дэлгэрэнгүй
42 Засгийн газрын тогтоол 263 АГНАХ, БАРИХ АН АМЬТНЫ НЭР, ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2003-12-24 2003-12-24 Дэлгэрэнгүй
43 Засгийн газрын тогтоол 260 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ НЭР, ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2002-12-25 2002-12-25 Дэлгэрэнгүй
44 Монгол Улсын хууль АМЬТАН, УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЕИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ 2002-11-28 2002-12-23 Дэлгэрэнгүй
45 Засгийн газрын тогтоол 276 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ НЭР, ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2001-12-20 2001-12-20 Дэлгэрэнгүй
46 Засгийн газрын тогтоол 193 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ НЭР, ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2000-12-13 2000-12-13 Дэлгэрэнгүй
47 Засгийн газрын тогтоол 132 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ) БУГА АГНУУЛАХ ТУХАЙ 2000-08-30 2000-08-30 Дэлгэрэнгүй
48 Засгийн газрын тогтоол 88 ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХАЛИУН БУГЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ / 2000-06-21 2000-06-21 Дэлгэрэнгүй
49 Монгол Улсын олон улсын гэрээ БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙН БИОАЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ КАРТАГЕНЫ ПРОТОКОЛ 2000-01-29 2000-01-29 Дэлгэрэнгүй
50 Засгийн газрын тогтоол 226 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ ХОВОР АН АМЬТНЫ НЭР, ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 1999-12-29 1999-12-29 Дэлгэрэнгүй